IEPT20070815, Rb Den Haag, Eye Center v Consumentenbond

20-08-2007 Print this page
IEPT20070815, Rb Den Haag, Eye Center v Consumentenbond

Norm consumentenbond
voorlichting dient op een zorgvuldige wijze te geschieden en wel zodanig dat hetgeen naar buiten wordt gebracht niet verder mag gaan dan door de feiten is gerechtvaardigd.

Voorop staat dat het met de doelomschrijving van de Consumentenbond strookt dat hij consumenten voorlicht omtrent productkeuzen. Voorop staat voorts dat, om te verzekeren dat een deskundige en objectieve voorlichting wordt gegeven, een vergelijkend warenonderzoek aan hoge eisen moet voldoen. Die hoge eisen betreffen zowel het onderzoek in eigenlijke zin en de daarbij te hanteren maatstaven en methoden alsook de wijze waarop de resultaten ervan onder de aandacht van de consument wordt gebracht.
Gezien de grote invloed en het gezag dat de Consumentenbond heeft, dient die voorlichting dan ook op een zorgvuldige wijze te geschieden en wel zodanig dat hetgeen naar buiten wordt gebracht niet verder mag gaan dan door de feiten is gerechtvaardigd. Publicaties van de Consumentenbond dienen aan de hiervoor vermelde norm te voldoen.

 

Geen representatief ‘groot’ consumentenonderzoek

waar de Consumentenbond zelf stelt dat in Nederland jaarlijks 20- tot 25-duizend mensen hun ogen laten laseren, is met een onderzoek onder het -in vergelijking daarmee wel erg summiere- aantal van 31 mensen, die zich nota bene (ook) zelf hebben aangemeld, van een representatief aantal ondervraagde consumenten geenszins sprake

De Consumentenbond heeft een vragenlijst opgesteld met behulp van 31 consumenten die in het verleden een ooglaser behandeling hebben ondergaan. Met een deel daarvan -een 9-tal- is een diepteinterview gehouden op basis waarvan de keuzefactoren uiteindelijk zijn vastgesteld. Vervolgens is die lijst toegestuurd aan alle 54 ooglaserklinieken die behandelingen in Nederland uitvoeren. Dat daarmee een groot consumentenonderzoek is gedaan, zoals de Consumentenbond heeft betoogd en zoals ook in de Consumentengids is vermeld, is allerminst overtuigend. Immers, daar waar de Consumentenbond zelf stelt dat in Nederland jaarlijks 20- tot 25-duizend mensen hun ogen laten laseren, is met een onderzoek onder het -in vergelijking daarmee wel erg summiere- aantal van 31 mensen, die zich nota bene (ook) zelf hebben aangemeld, van een representatief aantal ondervraagde consumenten geenszins sprake. Niet geoordeeld kan dan ook geworden dat daarmee de vragenlijst representatief kan worden geacht voor de consument in het algemeen. Evenmin staat daarmee vast dat uit die vragenlijst het profiel van de voor de consument ideale ooglaser kliniek kan worden afgeleid. Het betoog van de Consumentenbond dat het onderzoek als voldoende representatief is aan te merken omdat alle ooglaserklinieken bij het onderzoek zijn betrokken, maakt dit oordeel niet anders.

 

Kwalificatie
Kwalificatie gebaseerd op onderzoek naar randvoorwaarden en eigen mening Consumentbond over BIG-registratie

Vaststaat dat uitsluitend onderzoek is gedaan naar de randvoorwaarden. Voorts staat vast dat de randvoorwaarden een indicatie -kunnen- geven betreffende de kwaliteit van de kliniek, doch dat het onderzoek zich niet heeft gericht op de kwaliteit van de daadwerkelijke zorg als het uitvoeren van ooglaser behandelingen. Geoordeeld wordt dan ook dat de vermelding van Eye Center in het gewraakte artikel onder de categorie 'slecht', alsmede de vermelding 'matig' daar waar het de behandelend artsen betreft, als te vergaand en niet door de feiten ondersteund is aan te merken. Immers: Prof. [B.] heeft weliswaar geen BIG registratie, doch daarmee is niet gezegd dat de ooglaser behandelingen die hij uitvoert onder de maat zijn. Dat de BIG registratie iets zegt over de kwaliteit van de geregistreerde, zoals de Consumentenbond heeft betoogd, moge juist zijn, doch daarmee is niet gezegd, dat een niet BIG geregistreerde arts niet kundig is. Het predikaat 'matig' wordt dan ook niet gesteund door de feiten daar waar enkel de randvoorwaarden zijn onderzocht zoals hiervoor weergegeven. Het lijkt er dan ook veeleer op dat de Consumentenbond zich in deze heeft laten (ver)leiden door zijn eigen mening dat de consument het meest gebaat is bij een kliniek die verifieerbare waarborgen biedt dat de behandelend artsen voldoende zijn gekwalificeerd om hun gezichtsvermogen aan toe te vertrouwen. Het moge duidelijk zijn dat de publicatie weliswaar is ingegeven door het algemeen belang, namelijk het belang dat de consument de zorg kan kiezen die hem het beste lijkt, althans de Consumentenbond het beste lijkt, doch dat doet niet af aan hetgeen hiervoor is overwogen.

 

Rectificatie
rectificatie toegewezen
met dien verstande dat het gevorderde bevel een rectificatie te plaatsen in landelijke en regionale dagbladen als te verstrekkend zal worden afgewezen.

 

IEPT20070815, Rb Den Haag, Eye Center v Consumentenbond