IEPT20070830, Rb Den Haag, Beadring

30-08-2007 Print this page
IEPT20070830, Rb Den Haag, Beadring

OCTROOIRECHT  - AUTEURSRECHT

 

Onzorgvuldige sommatie
Sommatie wekt onjuiste suggesties over inhoud octrooirecht
Ten eerste dient met Present Sieraden worden geoordeeld dat de sommaties aan de afnemers van Present Sieraden onzorgvuldig zijn omdat deze onjuiste suggesties wekken. Uit die sommaties zal immers door de betreffende afnemer zonder meer worden afgeleid dat er, hoewel het octrooi nog niet was verleend, niettemin een recht bestond om onmiddellijke stopzetting te vorderen. Meer concreet blijkt dit uit de zin “Het door u in verkoop brengen van de SwitchClick ring is derhalve in strijd met het octrooirecht waar cliënt een beroep op doet” in de eerste alinea van de brief, gecombineerd met het verzoek tot stopzetting binnen 2 dagen. Weliswaar wordt tevens aangegeven dat het octrooi nog niet was verleend, maar tegelijkertijd wordt gesteld dat die verlening terug zou werken tot de aanvraagdatum, hetgeen onjuist is. Eerst vanaf inschrijving/publicatie van de aanvraag tot octrooi bestaat er enig recht, namelijk een recht op een redelijke vergoeding ex art. 71 ROW 1995. Dat het slechts om een redelijke vergoedingsplicht zou gaan is in de brief niet duidelijk gemaakt, nog daargelaten dat de aanvrage toen nog niet was ingeschreven/gepubliceerd (inschrijving/publicatie is tegelijk met de verlening op 23 juli 2007 geschied). Enige verdere terugwerkende kracht heeft de verlening in het systeem van de ROW 1995 niet.

Korse had moeten weten dat er een serieuze niet te verwaarlozen kans bestond (en bestaat) dat het octrooi ongeldig zal blijken
Ten tweede wordt voorshands geoordeeld dat zelfs indien de tekst van de sommatiebrief op het vorige punt juist was opgesteld, dan nog sprake zou zijn geweest van lichtvaardig en daarmee onrechtmatig handelen door de brieven met voormelde inhoud aan afnemers te sturen. De voorzieningenrechter stelt voorop dat ten aanzien van de vraag onder welke omstandigheden het beroep buiten rechte op een vooronderzocht octrooi onrechtmatig moet worden geacht, geldt dat indien dat octrooi later wordt herroepen of vernietigd, de octrooihouder onrechtmatig handelt indien hij weet, dan wel dient te beseffen, dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi geen stand zal houden in een oppositie- of een nietigheidsprocedure (HR 29 september 2006, BIE 2007, 55). Hoewel in dit geval geen sprake is van een vooronderzocht octrooi, maar van een Nederlands registratieoctrooi, is zelfs naar deze maatstaf gemeten het handelen van Korse naar voorlopig oordeel onrechtmatig te achten waarvoor het volgende redengevend is. Ter zitting heeft Korse desgevraagd toegegeven dat hij reeds vanaf de voorjaarsbeurs 2006, dus ruim vóór het verzenden van de sommaties in deze zaak, bekend was met het bestaan van een wisselring (de tipitring) die op de markt wordt gebracht door EhringerSchwarz GmbH & Co KG gevestigd te Ulm, Duitsland. Deze ring staat als volgt in de folder van dit bedrijf afgebeeld: (...).Naar voorlopig oordeel ontneemt deze wisselring de nieuwheid aan conclusie 1 van het octrooi. (...).Met het voorgaande is duidelijk dat er een serieuze niet te verwaarlozen kans bestond (en bestaat) dat het octrooi ongeldig zal blijken, hetgeen Korse had moeten weten. Dit geldt te sterker nu het slechts een registratieoctrooi betrof. Zijn beroep op het octrooi jegens de afnemers van Present Sieraden kan daarmee de zorgvuldigheidstoets niet doorstaan en is om die reden onrechtmatig.

 

Geen inbreuk auteursrecht
Totaalindruk te verschillend, in aanmerking nemend dat het uiterlijk in belangrijke mate wordt bepaald door technisch bepaalde trekken
Met Present Sieraden is de voorzieningrechter van oordeel dat Korse ook met dit beroep onzorgvuldig heeft gehandeld. Present Sieraden stelt terecht dat haar SwitchClickRing (hieronder rechts afgebeeld) en de Beadring van Korse qua totaalindruk daarvoor te zeer verschillen, in aanmerking genomen dat het uiterlijk in belangrijke mate wordt bepaald door technisch bepaalde en aldus niet auteursrechtelijk te beschermen trekken. Beadring SwitchClickRing. Feitelijk stemmen de ringen slechts overeen in de zin dat het een vingerring is en dat daarin een as voor de bedel (kraal) is aangebracht. De SwitchClickRing is aanmerkelijk slanker uitgevoerd, heeft opvallende kragen op de overgang naar de opstaande schouders en het rond lopende ringdeel is rond van vorm in plaats van hoekig. Naar voorlopig oordeel zijn deze verschillen zelfs dusdanig dat het niettemin hierop gronden van de stelling dat de verkoop zou moeten worden gestaakt, onzorgvuldig en daarmee onrechtmatig is. De voorzieningenrechter kan het betoog van Present Sieraden daarlaten dat van ontlening geen sprake is omdat zij haar ring geheel zelfstandig heeft ontwikkeld.

 

Onrechtmatig aanschrijven afnemers
Welbewust schade berokkend
Het gehele optreden van Korse in de periode 28 juni5 juli 2007 overziende rest de voorzieningenrechter geen andere conclusie dan dat hij door afnemers van Present Sieraden aan te schrijven zoals hij heeft gedaan waarbij hij zich beriep op octrooirechtelijke en auteursrechtelijke pretenties waarvan hij wist of althans behoorde te weten dat deze onjuist waren, of althans een duidelijk zeer discutabele basis hadden, Present Sieraden welbewust schade heeft berokkend. Zulks is onrechtmatig.
Rectificatie bevolen

 

IEPT20070830, Rb Den Haag, Beadring