IEPT20071003, Rb Zwolle, Starform v Hobby Totaal

30-10-2007 Print this page
IEPT20071003, Rb Zwolle, Starform v Hobby Totaal

AUTEURSRECHT

Overdracht auteursrecht
Akte van koop en verkoop onderneming is voldoende voor overdracht auteursrecht
Bij akte na pleidooi heeft Starform een 'akte van levering voor zover vereist' in de procedure gebracht. In die akte worden door de vennoten van Starform v.o.f. ([C] en [D]) uitdrukkelijk alle uit de vaststellingsovereenkomst voortvloeiende vorderingen overgedragen aan Starform. Starform heeft gesteld dat haar gehele onderneming door Starform Letters is 'ingebracht' in Starform. Op grond van Auteurswet 1912 is daarmee ook het auteursrecht op de stickervellen mee overgegaan. Artikel 2 van deze wet bepaalt dat een auteursrecht overgaat door een daartoe bestemde akte. De overgelegde 'akte van koop en verkoop onderneming' is daartoe voldoende.

 

Boetebeding als kwalitatief recht
Boetebeding kwalitatief recht behorend bij auteursrecht en gaat over op nieuwe auteursrechthebbende

Het boetebeding was uitdrukkelijk en specifiek aangegaan met het oog op schending van dit auteursrecht. Zonder dat auteursrecht mist het zin en betekenis. Starform Letters had bij het recht op grond van het boetebeding dan ook slechts belang zolang zij het auteursrecht op de stickers behield. Uit de stellingen van Starform vloeit voort dat het recht uit het boetebeding beschouwd, moet worden als een kwalitatief recht dat op grond van artikel 6: 251 BW overgaat op degene die het auteursrecht onder bijzondere titel verkrijgt.

 

Onderneming als goed
Onderneming c.q. algemeenheid van goederen is een goed in de zin van art. 6:251 BW
Uit de parlementaire geschiedenis op art. 6:251 BW volgt voorts dat als een 'goed' in de zin van artikel 6:251 BW ook een 'algemeenheid van goederen zoals een onderneming' kan worden beschouwd. Ook de overdracht van de onderneming als geheel leidt derhalve tot de overgang van de rechten uit het boetebeding (PG Boek6, p. 932/933) .

 

Geen matiging boete € 136.134
Geen matiging boete vaststellingsovereenkomst wegens verschil tussen de hoogte van de boete en de omvang van de schade, gelet op eerdere schendingen auteursrechten en strekking en doel van de vaststellingsovereenkomst
De rechtbank ziet geen aanleiding tot matiging van de boete. De vaststellingsovereenkomst met daarin de boetebedingen was het gevolg van een eerdere schending van de auteursrechten van Starform door Hobby Totaal. De strekking en het doel van die overeenkomst zijn het tegengaan van verdere schendingen. In 2005 maakt Hobby Totaal door de verkoop van dezelfde soort stickervellen opnieuw en herhaald inbreuk op de auteursrechten van Starform. Zij behoorde zich bewust te zijn van de aan een dergelijke schending verbonden gevolgen. De vaststellingsovereenkomst bevat meerdere, naar de soort verplichting, gespecificeerde boetebedingen. Hobby Totaal heeft meerdere van die verplichtingen geschonden. Van belang is verder dat mevrouw [B] zich bewust was van de soort en herkomst van de stickervellen. De deurwaarder schrijft in zijn akte van verklaring van 19 december 2005: "[B]  deelde mij vervolgens mee dat zij de stickervellen had betrokken van het bedrijf Pickup te Dedemsvaart.” Ten slotte is van belang dal Starform zelf de hoogte van de boete vergaand gematigd heeft. Bij onverkorte toepassing van de overeenkomst had zij immers een veelvoud van het thans gevorderde bedrag gevorderd. Het stond partijen vrij al dan niet een boetebeding te sluiten en nadat zij dit hadden gedaan stond de trouw aan het gegeven woord voorop. Starform heeft de voor Hobby Totaal uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen sterk gematigd. Een verdergaande matiging door de rechter, is gezien de door deze te betrachten terughoudendheid, niet op zijn plaats. Ook nu er derhalve sprake is van een groot verschil tussen de hoogte van de gevorderde boete en de omvang van de schade, brengen de aard van de overeenkomst, de inhoud en de strekking van het beding en de omstandigheden waaronder dat beding is ingeroepen in het tussen partijen bestaande geschil met zich dat het verzoek tot matiging moet worden afgewezen.

 

IEPT20071003, Rb Zwolle, Starform v Hobby Totaal