IEPT20071106, GvEA, RheinfelsQuellen

21-11-2007 Print this page
IEPT20071106, GvEA, RheinfelsQuellen

MERKENRECHT

 

VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN

 

Uitsluitend beschrijvend

  • Geen ongebruikelijke woordcombinatie

Aan deze beoordeling wordt geen afbreuk gedaan, ten eerste, door verzoeksters stelling dat de betrokken woordcombinatie ongebruikelijk zou zijn, hetgeen met name zou blijken uit het feit dat met een zoekmotor op internet geen treffers met de uitdrukking â€Âžvom Ursprung her vollkommen” worden gevonden

  • Vrijhoudingsbehoefte

Ten tweede stelt verzoekster ten onrechte dat er voor de uitdrukking â€Âžvom Ursprung her vollkommen” geen vrijhoudingsbehoefte bestaat doordat deze woordcombinatie als aanduiding van dranken niet gebruikelijk is.

  • Dubbelzinnigheid niet van belang

In de derde plaats is van geen belang verzoeksters stelling dat zowel de uitdrukking in haar geheel als de bestanddelen ervan dubbelzinnig en voor velerlei inter-pretatie vatbaar zijn, op verschillende wijzen kun-nen worden begrepen en dus geen duidelijke en vaststaande betekenis hebben.

  • Begripsmatige inhoud verwijst voldoende rechtstreeks en concreet naar kenmerken van de waar

Ten slotte is het Gerecht van oordeel dat de be-gripsmatige inhoud van het aangevraagde merk vol-doende rechtstreeks en concreet verwijst naar de kenmerken van de in de inschrijvingsaanvraag opgege-ven waren, dat wil zeggen alcoholhoudende en alco-holvrije dranken van de klassen 32 en 33

 

IEPT20071106, GvEA, RheinfelsQuellen