IEPT20071113, Hof Amsterdam, Simply Colors v Simply Small

01-12-2007 Print this page
IEPT20071113, Hof Amsterdam, Simply Colors v Simply Small

MERKENRECHT

Bekend merk
artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE gaat over het gebruik van een teken voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven
Hoewel artikel 2.20 lid 1 sub c daarbij een paar keer genoemd wordt, speelt het in deze grieven geen afzonderlijke rol. Het hof stelt voorop dat het in de onderhavige zaak ook niet met succes een zelfstandige rol kan spelen nu deze bepaling gaat over het gebruik van een teken voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, terwijl tussen partijen vaststaat dat Simply Small het teken gebruikt voor waren die dat wel zijn.

 

Onderscheidend vermogen

Geen verwarringsgevaar
Van een overeenstemming tussen SIMPLY COLORS en SIMPLY SMALL waardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, kan voorshands niet gesproken worden

Het hof neemt alle hiervoor besproken factoren, maar ook de overige omstandigheden van het geval in aanmerking. Het komt dan echter tot de conclusie dat van een overeenstemming tussen SIMPLY COLORS en SIMPLY SMALL waardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, voorshands niet gesproken kan worden. Daartoe is de onderscheidende kracht van beide merken en in het bijzonder ook van het daartussen overeenstemmende bestanddeel te gering. Andere factoren waardoor het verwarringsgevaar toch weer zou kunnen toenemen, zoals daar zijn de mate van bekendheid van het merk SIMPLY COLORS en de grote gelijksoortigheid van de door beide merken onderscheiden waren, doen daar onvoldoende aan af. Evenmin wordt daaraan afgedaan door het enkele feit dat zich enkele gevallen hebben voorgedaan waarin personen Simply Colors en Simply Small met elkaar verward hebben. Ook zonder overeenstemmende merken kan nu en dan door welke oorzaak dan ook wel eens verwarring optreden. De grieven II tot en met X falen daarom.

 

HANDELSNAAMRECHT

Geen relevant(e) verwarring(sgevaar)
Waar het om gaat is of die gevallen van verwarring aan een te gering verschil tussen de handelsnamen toegeschreven kunnen worden.

Grief XII klaagt erover dat de eerste rechter verwarringsgevaar niet te duchten heeft geacht, niettegenstaande de aangevoerde voorbeelden van daadwerkelijke verwarring. Ook hierin kan het hof Simply Colors c.s. niet volgen. Gevallen van verwarring kunnen zich steeds voordoen en zullen zich onvermijdelijk nu en dan voordoen. Waar het om gaat is of die gevallen van verwarring aan een te gering verschil tussen de handelsnamen toegeschreven kunnen worden. Gelet op het relatief geringe aantal voorbeelden van verwarring, op het feit dat die gevallen zich steeds voordeden bij personen uit het algemene publiek en nergens bij professionele relaties (waarvan een iets grotere oplettendheid verondersteld mag worden ten aanzien van de vraag met wie men te maken heeft) en op het duidelijk meer dan geringe verschil tussen de beide handelsnamen, heeft de eerste rechter dat terecht onaannemelijk geacht.

 

IEPT20071113, Hof Amsterdam, Simply Colors v Simply Small