IEPT20071121, Rb Utrecht, Wegener v Innoweb

27-11-2007 Print this page
IEPT20071121, Rb Utrecht, Wegener v Innoweb

DATABANKENRECHT

 

Autotrack.nl beschermde databank
Wegener heeft susbtantiele investeringen gepleegd in kosten voor het verzamelen van de advertenties, waarin een occasion of een nieuwe auto te koop wordt aangeboden, en de kosten die gemoeid zijn met het vervaardigen en het onderhouden van de website AutoTrack.nl

Een eventuele substantiële investering in het creëren van gegevens die de inhoud van de databank vormen, telt niet mee bij het vaststellen van de substantiële investering. Het databankenrecht beoogt alleen de investering in het tot stand brengen van een databank als zodanig te beschermen. Het gaat om het bijeenbrengen van de elementen van een verzameling (en het controleren en presenteren ervan). Ook bij de controle geldt dat alleen de controle in het kader van het verkrijgen of instandhouden van de databank relevant is.  De controle in het stadium van het creëren van de elementen ervan dient buiten beschouwing te blijven. (vgl. Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen  9 november 2004, zaak C-203/2, BHB/William Hill).  De AutoTrack.nl databank van Wegener vormt - in tegenstelling tot wat Innoweb aanvoert - geen afgeleide van enige kernactiviteit van Wegener ofwel een spin-off daarvan. Integendeel, de AutoTrack.nl databank vormt juist een zelfstandige activiteit van Wegener.  In zoverre verschilt deze zaak dan ook van de zaak die is gewezen tussen NVM-makelaars en Zoekallehuizen.nl (Gerechtshof Arnhem, 04-07-2006, LJN AY0089).  Dit betekent dat in deze zaak - anders dan in bovengenoemde “Zoekallehuizen zaak” -  de kosten die betrekking op het verzamelen van de advertenties, waarin een occasion of een nieuwe auto te koop wordt aangeboden, en de kosten die gemoeid zijn met het vervaardigen en het onderhouden van de website AutoTrack.nl als relevante investeringen in de zin van artikel 1 lid 1 sub a Databankenwet kunnen worden aangemerkt. (...).Het voorgaande leidt al tot de conclusie dat het op voorhand voldoende aannemelijk is dat Wegener substantieel heeft geïnvesteerd in de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud van AutoTrack.nl. Dit betekent dat het voldoende aannemelijk is dat AutoTrack.nl website van Wegener een beschermde databank betreft.


Sprake van opvragen en hergebruiken
Het is voldoende aannemelijk dat deze handelswijze van Gaspedaal.nl onder het hiervoor omschreven opvragings- en hergebruikbegrip valt.

 

Geen inbreuk exclusief recht
Geen opvragen van in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel databank

Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of het opvragen en het hergebruiken van Innoweb van dien aard is dat het inbreuk maakt op het databankenrecht van Wegener. Dit is het geval indien Innoweb in strijd handelt met het uitsluitend recht dat artikel 2 lid 1 sub a en b Dw aan Wegener als producent van de AutoTrack.nl databank toekent (zie rechtsoverweging 4.11).  Gesteld noch gebleken is dat Innoweb de gehele AutoTrack.nl databank opvraagt of hergebruikt. et is verder - mede gelet op de gemotiveerde betwisting van Innoweb - onvoldoende aannemelijk dat Innoweb (Gaspedaal.nl) - een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de AutoTrack.nl databank opvraagt of hergebruikt. 
onvoldoende aannemelijk dat sprake is van het herhaald of systematisch opvragen van niet-substantiele gedeelten van de databank
 Het herhaald of systematisch opvragen van niet-substantiele gedeelten van de databank is niet toegestaan voorzover dit in strijd is met de normale exploitatie van die databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van de producent van de databank. De bepaling is er vooral op gericht te voorkomen dat steeds opnieuw kleine gedeelten van een databank, die gezien de databank als geheel, niet-substantieel zijn, opgevraagd of hergebruikt worden zodat de databank als het ware stukje bij beetje wordt “uitgemolken”. Alleen het herhaald en systematisch opvragen en/of hergebruiken van niet-substantiele delen van de inhoud van een databank dat door zijn cumulatieve werking ernstige schade toebrengt aan de investering van de samensteller van de databank kan op grond van deze bepaling worden verboden

 

GESCHRIFTENBESCHERMING

Geen inbreuk
dat de resultatenlijst van Gaspedaal.nl niet als een eenvoudige herhaling is te beschouwen van de resultatenlijst van AutoTrack.nl.

Hiervoor is van belang dat Wegener zich op de bescherming van een “rudimentair” geschrift beroept, hoofdzakelijk bestaande uit enige technische gegevens en cijfers. Van overneming met wijzigingen van minder ingrijpende aard is - in tegenstelling tot wat Wegener meent - daarom geen sprake.

 

ONRECHTMATIGE DAAD
Het op grote schaal raadplegen van websites, het gebruikmaken van de mogelijkheid daarvan informatie “op te halen” en het aanleggen van hyperlinks/deeplinks kunnen niet zonder meer als onrechtmatige handelingen worden gekwalificeerd

Het voor het publiek ontsluiten van door anderen op het internet geplaatste informatie met gebruikmaking van een zoekmachine is op zichzelf niet onrechtmatig jegens die anderen, mits het de bedoeling van die anderen is dat het publiek daarvan gebruik maakt.  Het op grote schaal raadplegen van websites, het gebruikmaken van de mogelijkheid daarvan informatie “op te halen” en het aanleggen van hyperlinks/deeplinks kunnen ook niet zonder meer als onrechtmatige handelingen worden gekwalificeerd. Dit alles is anders indien inbreuk wordt gemaakt op de rechten van de betrokkenen of wanneer tegenover de betrokkenen onzorgvuldig wordt gehandeld door een nodeloos bezwarende wijze van raadplegen en verzamelen van de aangeboden informatie of door een voor hen schadelijke wijze van aanbieden of weergeven van deze informatie.

 

OVEREENKOMSTENRECHT

Gebruiksvoorwaarden
Gebruiksvoorwaarden kunnen geen rechten voorbehouden die Wegener niet toekomen

De door Wegener aangevoerde grondslag voor haar vordering inhoudende dat Innoweb in strijd handelt met haar gebruiksvoorwaarden zoals geciteerd in 2.6 gaat evenmin op. Wegener kan door het op haar website vermelden van algemene voorwaarden / gebruiksvoorwaarden niet eenzijdig een recht voorbehouden dat zij anders niet bezit. Zij kan ook niet zonder meer door het gebruik van algemene voorwaarden / gebruiksvoorwaarden de rechten van anderen beperken. Door het stellen van algemene voorwaarden kan evenmin de werking van wettelijke uitzonderingen op auteursrechtelijke bescherming ongedaan gemaakt worden. Wegener heeft niet duidelijk gemaakt op grond waarvan zij dat wel zou kunnen doen anders dan door het claimen van rechten waarvan het bestaan in het voorafgaande al is afgewezen. 

 

IEPT20071121, Rb Utrecht, Wegener v Innoweb