IEPT20080108, Hof Den Bosch, Dijkzicht v Euro Management

08-02-2008 Print this page
IEPT20080108, Hof Den Bosch, Dijkzicht v Euro Management

MERKENRECHT

 

Verval wegens niet normaal gebruik

 

Belanghebbende
Geen belanghebbende in geval van misbruik van bevoegdheid, maar daarvan is in casu geen sprake

Het begrip 'belanghebbende' in verband met het inroepen van verval dient op zichzelf ruim uitgelegd te worden. EMC België valt daar in beginsel onder; dat is tussen partijen niet in discussie. Echter, het begrip is in die zin beperkt dat er niet onder valt degene die op grond van bijzondere omstandigheden onbehoorlijk zou handelen jegens degene van wiens merk hij de vervallenverklaring vordert. Van dergelijk onbehoorlijk handelen is sprake indien dat handelen neerkomt op misbruik van bevoegdheid. De omstandigheden die Dijkzicht in dit verband aanvoert betreffen handelen van EMC België dat op zichzelf genomen los staat van het voeren van het merk. Het door Dijkzicht gestelde onbehoorlijk handelen betreft daardoor een andere situatie dan waarop de hiervoor bedoelde beperking van het begrip 'belanghebbende' ziet. Ook indien hetgeen Dijkzicht over het handelen van EMC België heeft aangevoerd juist is, rechtvaardigt dat niet de conclusie dat EMC België misbruik van bevoegdheid maakt door de vervallenverklaring van het merk te vorderen dan wel anderszins daardoor zodanig onbehoorlijk jegens Dijkzicht handelt dat zij niet als belanghebbende in de zin van artikel 2:27 BVIE kan worden aangemerkt.

 

Geen normaal gebruik
Normaal gebruik kan bestaan uit gebruik handelsnaam dat als gebruik dienstmerk wordt opgevat, maar daarvan is niet gebleken

Van normaal gebruik dat aan vervallenverklaring in de weg staat kan sprake zijn indien het teken als handelsnaam is gebruikt en het relevante publiek het gebruik van de handelsnaam in feite opvat als het gebruik van dat teken als dienstmerk, dat wil zeggen om de diensten die onder dat teken worden aangeboden en/of verleend te onderscheiden van die van anderen. EMC België heeft naar het oordeel van het hof voldoende aangetoond dat van dergelijk gebruik in dit geval geen sprake is, zodat het aan Dijkzicht is te stellen en zo nodig te bewijzen dat dit anders is (artikel 2.26 lid 2 aanhef en sub a BVIE). Dijkzicht stelt dat het teken op die wijze is gebruikt, maar zij laat na concrete feiten of omstandigheden naar voren te brengen die kunnen dienen ter onderbouwing van deze stelling, met name ook waar het gaat om de opvatting van het relevante publiek op dit punt.

 

HANDELSNAAMRECHT

 

Geen prioriteit gebruik handelsnaam
onvoldoende grondslag dat Dijkzicht de handelsnaam "Euro Management Consultants B.V." als eerste daadwerkelijk als handelsnaam zou hebben gevoerd
Voor zover de vorderingen van Dijkzicht in reconventie zijn gebaseerd op de Handelsnaamwet, komen deze niet voor toewijzing in aanmerking. Hetgeen Dijkzicht in dit verband heeft gesteld, biedt onvoldoende grondslag voor haar opvatting dat niet de inmiddels gefailleerde vennootschap Euro Management Consultants BV maar Dijkzicht de handelsnaam "Euro Mangement Consultants B.V." als eerste daadwerkelijk als handelsnaam zou hebben gevoerd. Nu deze stelling onvoldoende feitelijk is onderbouwd, komt een bewijslevering als door Dijkzicht aangeboden, niet aan de orde.

 

PROCESRECHT

 

Geen misbruik van procesrecht
Voor misbruik van procesrecht zijn bijzondere omstandigheden vereist
Voor het kwalificeren als misbruik van (proces)recht ten aanzien van het instellen van dergelijke vorderingen is naar het oordeel van het hof vereist dat bepaald sprake is van bijzondere omstandigheden. Dergelijke omstandigheden zijn door Dijkzicht evenwel niet gesteld. Dat de onderhavige procedure eventueel van invloed is op het verloop van een procedure in België betekent op zichzelf genomen nog niet dat dergelijke omstandigheden zich voordoen.

IEPT20080108, Hof Den Bosch, Dijkzicht v Euro Management