IEPT20080109, Rb Den Bosch, REV'IT! v Dainese

25-01-2008 Print this page
IEPT20080109, Rb Den Bosch, REV'IT! v Dainese

MERKENRECHT

 

Rechtsverwerking wegens gedogen
Het kan Dainese SPA in de twaalfjaren na 1995 onmogelijk zijn ontgaan dat REV'IT! haar merk gebruikte op dezelfde beurzen waarop zij, Dainese SPA zelf aanwezig was en in dezelfde tijdschriften als waarin zij, Dainese SPA, ook zelf adverteerde.

Zonder toelichting, welke ontbreekt, kan niet worden aangenomen dat Dainese SPA zich daarvan en van andere promotionele activiteiten van REV'IT! waarop haar merk duidelijk zichtbaar werd gebruikt, niet bewust was. Desondanks heeft, naar REV'IT! onweersproken stelde, Dainese SPA tot 10 december 2004 nooit tegen dit merkgebruik van REV'IT! opgetreden. Deze feitelijkheden brengen de rechtbank tot het oordeel dat Dainese SPA het gebruik door REV'IT! van haar jongere merk in de periode van 1 januari 1996 tot en met december 2004 en alzoo méér dan vijf opeenvolgende jaren bewust heeft gedoogd. Ingevolge het in die periode geldende artikel 14 bis van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken kon Dainese SPA zich in ieder geval na 31 december 2000 niet meer verzetten tegen gebruik door REV'IT! c.s. van hun merk. Op deze gronden kan het door REV'IT! c.s. primair gevorderde worden toegewezen.

 

PROCESRECHT

 

Litispendentie
Zaak tussen andere partijen en inzake situatie in Frankrijk derhalve niet tussen dezelfde partijen betreffende hetzelfde onderwerp en dezelfde oorzaak

Dainese SPA heeft de rechtbank gewezen op het ambtshalve toe te passen artikel 27 EEX-Vo. Anders dan REV'IT! betoogt, is in dat geding, naast een zaak tussen Dainese SPA en Marc Foucher-Creteau en een zaak tussen Dainese SPA en Artech SARL, ook een zaak tussen Dainese SPA en REV'IT! aanhangig.  Maar die zaak betreft gedragingen van REV'IT! in Frankrijk, te beoordelen naar de Franse Wet op de Intellectuele Eigendom. De vorderingen daar behelzen een verklaring voor recht met betrekking tot merkgebruik in Frankrijk in het verleden door REV'IT! en een verbod voor die merkinbreuk in Frankrijk in de toekomst. De vorderingen zijn mitsdien beperkt tot gedragingen in Frankrijk. Ook de geldvordering betreft schade geleden ten gevolge van beweerdelijk onrechtmatige gedragingen in Frankrijk. De onderhavige zaak betreft de geoorloofdheid van het merkgebruik door Ivan Vos BV en REV' IT! in de Benelux en de vorderingen zijn gegrond op de BeneluxMerkenwet en dienen naar de maatstaven van die wet beoordeeld te worden. Het is niet vanzelfsprekend dat de in Frankrijk voorgevallen feiten en de daarvoor geldende beoordelingsmaatstaven van de Franse Wet op de Intellectuele Eigendom enerzijds en de in de Benelux voorgevallen feiten en de daarvoor geldende beoordelingsmaatstaven van de Benelux-Merkenwet dezelfde zijn en tot eenzelfde uitkomst van de procedures behoren te leiden. Eenvoudig voorstelbaar is dat merkgebruik door REV' IT!, dat feitelijk en juridisch in Frankrijk nog juist toelaatbaar is, dat in de Benelux niet is, of omgekeerd. Zonder toelichting, welke ontbreekt, valt niet aan te nemen dat de feiten en de maatstaven dezelfde zijn en de uitkomsten dezelfde behoren te zijn. Dan betreffen de gedingen, zoals ook uit de formulering van de vorderingen naar voren komt, niet hetzelfde onderwerp maar andere rechtsfeiten (gedragingen in Frankrijk onderscheidenlijk de Benelux) met mogelijk andere rechtsgevolgen. Over de gedragingen van REV'IT! c.s. in de Benelux zal de rechter te Parijs zelfs geen uitspraak kunnen doen, reeds omdat daarover de vordering van Dainese SPA zich niet uitstrekt. Artikel 24 EEX-Vo. vindt mitsdien geen toepassing en het beroep van Dainese SPA daarop faalt.

 

Belang
Voornemen om gebruik merk te staken brengt niet met zich dat geen sprake meer is van voldoende belang
REV’IT! c.s. hebben voldoende belang bij hun vordering. Hun voornemen (DY, pt. 6 en pt. 11) om een ander merk en logo te gaan gebruiken en hun attenderen bij Dainese SPA daarop, waar zulks luce clarius zou kunnen bijdragen aan het bereiken van een allesomvattende schikking tussen de betrokken partijen, betekent niet, nu een dergelijke, ook Frankrijk omvattende schikking niet werd bereikt, dat REV'lT! c.s. hun belang bij voortgezet gebruik van hun merk hebben verloren. Zij hebben daar hoe dan ook niet formeel van afgezien.

 

IEPT20080109, Rb Den Bosch, REV'IT! v Dainese