IEPT20080115, Hof Amsterdam, Thuisbezorgd v Thuisbezorgen

23-01-2008 Print this page
IEPT20080115, Hof Amsterdam, Thuisbezorgd v Thuisbezorgen

HANDELSNAAMRECHT

 

Onderscheidend vermogen handelsnaam?
Geen rechtsregel eist dat een handelsnaam onderscheidend vermogen heeft

Een gering onderscheidend vermogen kan ertoe leiden dat een handelsnaam relatief weinig bescherming geniet omdat, zoals de eerste rechter met juistheid overwoog, gangbare woorden en zuiver beschrijvende elementen niet in de vorm van een handelsnaam kunnen worden gemonopoliseerd. Maar geen rechtsregel eist dat een handelsnaam onderscheidend vermogen heeft.

 

Gebruik als handelsnaam
Aldus is "thuisbezorgd.nl" een handelsnaam van Thuisbezorgd.NL waarbij het grotere of geringere onderscheidend vermogen van die handelsnaam (nog) geen rol speelt
Thuisbezorgd.NL heeft "thuisbezorgd.nl" als de (met haar statutaire naam corresponderende) eerste van haar handelsnamen in het handelsregister doen inschrijven. Zij hanteert die naam als de domeinnaam waaronder het publiek haar op internet kan vinden maar zij hanteert die naam ook in reclameuitingen, op haar briefpapier en op haar website als aanduiding voor zichzelf en haar onderneming: "Welkom bij Thuisbezorgd.NL", "Thuisbezorgd.NL bezorgt thuis ... ", enzovoorts. Aldus is "thuisbezorgd.nl" een handelsnaam van Thuisbezorgd.NL waarbij het grotere of geringere onderscheidend vermogen van die handelsnaam (nog) geen rol speelt.

 

Gebruik ten tijde van beoordeling

Wat er ook zij van dat oordeel in de situatie waarin de eerste rechter had te oordelen, in elk geval heeft het hof thans te oordelen naar de huidige situatie ten tijde van het pleidooi.

 

Domeinnaam gebruikt als handelsnaam
Het hof neemt in aanmerking dat het gebruik van een domeinnaam niet noodzakelijkerwijs een gebruik als handelsnaam oplevert, maar daar wel naar tendeert als de betreffende website een bedrijfsmatig karakter heeft. De website die onder de domeinnaam <thuisbezorgen.nl> te vinden is, heeft een bedrijfsmatig karakter. Hij geeft de mogelijkheid bedrijven te zoeken die thuisbezorgen en geeft ondernemers de mogelijkheid zich aan te melden voor de vermelding op de site, desgewenst met -tegen betaling- een "prominente vermelding". Een andere handelsnaam dan <thuisbezorgen.nl>, namelijk Tjokkie EMarketing B.V., is op de website wel te vinden, maar niet heel duidelijk: men moet daarvoor óf doorklikken naar "Over ons" óf op de homepage helemaal naar beneden scrollen (waar de naam dan slechts in heel kleine lettertjes staat). Beide acties zijn niet nodig om een thuisbezorgdienst te zoeken en liggen voor de gemiddelde gebruiker niet voor de hand. In de kop van de homepage komt het woord "Tjokkie" ook wel voor, maar dan in de zin "TJOKKIEVOL BEDRIJVEN DIE THUISBEZORGEN" waarbij de letters "VOL" extra groot en in afwijkende kleur zijn opgenomen. Het hof acht de suggestie dat men op de website van "Tjokkie" is terechtgekomen, op deze manier niet duidelijk. Onder deze omstandigheden is het hof van oordeel dat de op de website uitgeoefende bedrijfsmatige activiteit wordt gepresenteerd onder de naam "thuisbezorgen.nl" en dat die naam als handelsnaam gebruikt wordt. Ook grief III slaagt derhalve.

 

Oudste gebruik beslissend
Niet gesteld of gebleken dat domeinnaam van Jolide al als handelsnaam gevoerd werd voorafgaand aan gebruik handelsnaam Thuisbezorgd.nl

Nu Thuisbezorgd.NL zich erover beklaagt dat de laatste handelsnaam op de eerste inbreuk maakt, wordt aldus de vraag van belang of haar handelsnaam wel als de oudere kan worden gezien. Die vraag beantwoorden Jolidé c.s. ontkennend en daartoe voeren zij aan dat de domeinnaam <thuisbezorgen.nl> als zodanig reeds op 6 oktober 1999 geregistreerd is en de domeinnaam "thuisbezorgd.nl" eerst op 12 oktober 1999. Dat is echter niet beslissend: waar het volgens artikel 5 Handelsnaamwet om gaat is of de handelsnaam "thuisbezorgd.nl" reeds rechtmatig gevoerd werd vóórdat de onderneming van Jolidé onder de naam "thuisbezorgen.nl" werd gedreven. En dat is het geval want ten tijde van het geding in eerste aanleg voerde Thuisbezorgd.NL reeds de handelsnaam "thuisbezorgd.nl" terwijl in diezelfde tijd Jolidé wel reeds gerechtigd was tot de domeinnaam <thuisbezorgen.nl> maar niet gesteld of gebleken is dat die naam toen ook al als handelsnaam werd gevoerd.

 

Verwarringsgevaar
Namen wijken slechts in geringe mate af en beide ondernemingen richten zich op internetgebruikers in heel Nederland
Daarbij stelt het hof voorop dat de handelsnamen in kwestie niet geheel identiek zijn. maar toch slechts in geringe mate van elkaar afwijken. De beide ondernemingen zijn in  twee verschillende en ook niet naburige plaatsen gevestigd, maar de markten waarop zij zich richten zijn identiek: internetgebruikers in geheel Nederland. De aard van beide ondernemingen is niet geheel dezelfde want Thuisbezorgd.NL biedt een mogelijkheid tot het zoeken van bezorgdiensten voor spijs en drank terwijl Jolidé een mogelijkheid biedt tot het zoeken van bezorgdiensten in het algemeen (waarbij "eten en drinken" echter wel prominent vermeld wordt). Het hof acht de aard der beide ondernemingen dan ook wel nauw verwant. Onder deze omstandigheden is het hof van oordeel dat als gevolg van de gelijkenis tussen beide handelsnamen wel degelijk verwarring bij het publiek te duchten is. Dat hoeft niet af te stuiten op het feit dat gangbare woorden en zuiver beschrijvende elementen niet in de vorm van een handelsnaam kunnen worden gemonopoliseerd. Immers zijn het werkwoord "thuisbezorgen" en zijn vervoeging "thuisbezorgd" wel gangbare woorden en beschrijvende elementen, maar de tekst "thuisbezorgd.nl", hoewel met behulp van een gangbaar woord samengesteld, is dat niet.

 

MERKENRECHT

Geen overeenstemming beeldmerken
Overeenstemming teksten onvoldoende voor overeenstemming van beeldmerken in hun geheel

Het door Jolidé gebruikte teken, te weten de als handelsnaam en domeinnaam gebruikte tekst "thuisbezorgen.nl" vertoont grote overeenstemming met in de beeldmerken van Thuisbezorgd.NL voorkomende teksten, maar dat is ook de enige overeenstemming met de beeldmerken in hun geheel. Het hof acht dat onvoldoende om van overeenstemming met die beeldmerken te spreken. Thuisbezorgd.NL beschouwt de in haar beeldmerken voorkomende teksten als het dominante bestanddeel daarvan dat wel degelijk onderscheidend vermogen heeft, maar dat acht het hof niet juist. Het tekstbestanddeel bestaat uit een gangbaar woord met sterk beschrijvend karakter met de toevoeging ".nl", die zeer normaal en gangbaar is voor de aanduiding van op het internet aangeboden waren en diensten van allerlei soort. Naar het oordeel van het hof is daarom het onderscheidend vermogen van de beeldmerken niet zo zeer gelegen in de daarin voorkomende tekst als wel in de wijze waarop deze in beeld wordt gebracht. Maar daarmee vertoont het door Jolidé gebruikte teken geen enkele overeenstemming. Grief V wordt daarom verworpen

 

PROCESRECHT

 

Proceskosten
De met dubbele rechtsbijstand en met overdracht van het dossier gemoeide kosten zijn niet redelijk- matiging proceskosten van  € 38.937 tot € 25.000

Bij de behandeling in eerste aanleg heeft Thuisbezorgd.NL zich door mrs Schmutzer en Westerik laten bijstaan, bij de pleidooien in hoger beroep wederom door twee advocaten (naar ter terechtzitting is meegedeeld: uit opleidingsoverwegingen), te weten door mrs Folmer en Netiv. Tussen beide instanties werd de zaak door de beide eerstgenoemde aan de beide laatstgenoemde advocaten overgedragen. De met deze dubbele rechtsbijstand en met de overdracht van het dossier gemoeide kosten zijn, in elk geval gedeeltelijk, in de overgelegde specificatie opgenomen. Het hof acht verhaal van deze kosten op Jolidé c.s. niet redelijk en is ook overigens van oordeel dat de gemaakte kosten niet evenredig zijn aan het belang en de ingewikkeldheid van de zaak. Het zal de redelijke en evenredige kosten naar billijkheid begroten op € 25.000,- voor beide instanties, de verschotten daaronder begrepen.

 

IEPT20080115, Hof Amsterdam, Thuisbezorgd v Thuisbezorgen