IEPT20080117, Hof Den Haag, Alfa Romeo v Houthuijzen

26-01-2008 Print this page
IEPT20080117, Hof Den Haag, Alfa Romeo v Houthuijzen

ONEERLIJKE CONCURRENTIE

 

Profiteren wanprestatie
Geen misleiding dealers en het enkele initiatief tot het sluiten van zodanige koopovereenkomst is naar het voorlopig oordeel van het hof niet onrechtmatig

Onvoldoende aannemelijk is geworden dat Houthuijzen c.s. bij de aankoop van de auto's de dealers bewust hebben misleid. In hun eerste correspondentie (zie bijvoorbeeld de brief van 26 oktober 2005, productie 11 van ARN in eerste aanleg) hebben Houthuijzen c.s. weliswaar meegedeeld dat Houthuijzen de desbetreffende auto's privé had aangekocht en dat zij in zijn opdracht door Multicar worden verkocht, maar in rechte hebben zij betoogd dat de dealers er volledig van op de hoogte waren dat de auto's bestemd waren voor de wederverkoop door Multicar en dat zij, de dealers, daarmee mogelijk in strijd handelden met hun contractuele verplichtingen jegens de importeur. Gelet daarop heeft ARN haar stellingen omtrent de misleiding onvoldoende onderbouwd. Ook is niet aannemelijk geworden dat Houthuijzen c.s. - indien er van uit zou worden gegaan dat zij het initiatief tot de transacties met de dealers hebben genomen - bij de aankoop van de auto's de grenzen van het normale contractsverkeer hebben overschreden. Meer in het bijzonder zijn geen bijkomende omstandigheden gesteld of gebleken die duiden op een (ongeoorloofde) beïnvloeding van de dealers om met Houthuijzen c.s. te contracteren. Het enkele initiatief tot het sluiten van zodanige koopovereenkomst is naar het voorlopig oordeel van het hof niet onrechtmatig. In dit verband is nog van belang dat Houthuijzen c.s. gemotiveerd hebben gesteld dat ARN en Fiat over de middelen beschikken (bijvoorbeeld het instrument van de "audit") om de herkomst van de auto's te achterhalen, dat productie 36 van ARN (bij memorie van grieven) de naam van een dealer, van wie Houthuijzen c.s. hebben gekocht, bevat, en dat zij bij hun dealers de benodigde informatie over deze transacties kunnen inwinnen, zodat ARN en Fiat "het lek" in het distributiestelsel "van binnenuit" kunnen dichten. Een en ander is door ARN eveneens onvoldoende weersproken.

 

Geen veiligheidsrisico's
Door ARN zijn voorts onvoldoende concrete feiten en omstandigheden genoemd die de stelling kunnen schragen, dat het handelen van Houthuijzen c.s. het merkimago, de veiligheid en/of de kwaliteit van de (distributie van) nieuwe Alfa Romeo-voertuigen aantast.

Meer. in het bijzonder is niet aannemelijk gemaakt dat de verkoop van nieuwe auto's door Houthuijzen c.s. er toe zou leiden dat de noodzakelijke reparaties in het kader van 'recall acties' achterwege zouden blijven. Overigens bepaalt overweging 26 van Verordening Nr. 1400/2002 dat, teneinde daadwerkelijke mededinging op de markt voor herstelIings- en onderhoudsdiensten te garanderen en de uitsluiting van onafhankelijke herstellers te voorkomen, de fabrikanten van motorvoertuigen alle belangstellende onafhankelijke marktdeelnemers volledige toegang moeten verschaffen tot, onder meer, alle technische informatie.

 

Geen oneerlijke concurrentie
Duidelijk is dat Houthuijzen c.s. andere leveranciers, met name dealers in het distributiestelsel van ARN en Fiat, concurrentie kan aandoen, maar dat is niet onrechtmatig.

Zoals hiervoor onder 5 overwogen, beheerst Verordening Nr.1400/2002 slechts de betrekkingen tussen de partijen in het distributiestelsel. Van ongeoorloofde mededinging kan echter, naar het oordeel van het hof, niet worden gesproken. Houthuijzen c.s. voeren terecht aan dat de in het door ARN en Fiat gehanteerde distributiestelsel geldende verkoopstandaarden berusten op een eigen keuze van ARN en Fiat. Buitenstaanders zoals Houthuijzen c.s. behoeven zich niet te richten naar die standaarden. Indien al juist zou zijn dat dealers in het distributiestelsel in een ongunstiger positie zouden verkeren dan niet tot het distributiestelsel behorende wederverkopers als Houthuijzen c.s. (ARN heeft dit gesteld, maar dit is door Houthuijzen c.s. gemotiveerd betwist, onder meer door te verwijzen naar de aan het dealerschap verbonden voordelen, zoals de kortingen voortvloeiend uit het 'dealer margesysteem'), dan is deze positie een gevolg van het door ARN en Fiat verkozen distributiestelsel, dat Houthuijzen c.s. niet regardeert.

 

IEPT20080117, Hof Den Haag, Alfa Romeo v Houthuijzen