IEPT20080122, Rb Amsterdam, Amstel Live

06-02-2008 Print this page
IEPT20080122, Rb Amsterdam, Amstel Live

MERKENRECHT

 

Uitleg licentie-overeenkomst
Amstel c.s. wordt gevolgd in haar standpunt dat uit dit artikel volgt dat in het geval Amstel c.s. haar Right of First Refusal niet wenst uit te oefenen, en zij dus niet wenst deel te nemen aan een ander door One and Only te organiseren evenement, One and Only voor het evenement geen gebruik mag maken van de merken van Amstel.
4.1. Tussen partijen bestaat verschil van mening over de vraag of One and Only in strijd met de merkrechten van Amstel handelt indien zij, zonder medewerking van Amstel c.s. en onder de naam “De Vrienden van Amstel Live” in de Kuip te Rotterdam een evenement organiseert gelijk aan het evenement dat jaarlijks met medewerking van Amstel c.s. organiseert in de Ahoy te Rotterdam. Voor beantwoording van deze vraag is artikel 1.3 van de tussen partijen in 2003 gesloten overeenkomst van belang, in welk artikel is bepaald:  ‘Indien One & Only in Nederland en/of in andere landen dan Nederland het Evenement of een soortgelijk evenement (NB: onder een gewijzigde naam in verband met de rechten van Amstel op het merk Amstel en de rechten van Amstel op het woordmerk “De Vrienden van Amstel LIVE!”) wenst te exploiteren en/of te laten organiseren, zal One & Only aan Amstel het Right of First Refusal verstrekken om een evenement te sponsoren onder tenminste dezelfde condities als welke voor de samenwerking met betrekking tot Nederland gelden’. Uit de wederzijdse standpunten van partijen blijkt dat zij dit artikel elk in verschillende zin hebben opgevat. Ter beantwoording van de vraag welke opvatting de juiste is, komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs mochten toekennen aan het beding waarvan nakoming wordt gevorderd en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.
4.2. Amstel c.s. wordt gevolgd in haar standpunt dat uit dit artikel volgt dat in het geval Amstel c.s. haar Right of First Refusal niet wenst uit te oefenen, en zij dus niet wenst deel te nemen aan een ander door One and Only te organiseren evenement, One and Only voor het evenement geen gebruik mag maken van de merken van Amstel. De door One and Only aan dit artikel gegeven interpretatie, dat de passage (NB: onder een gewijzigde naam in verband met de rechten van Amstel op het merk Amstel en de rechten van Amstel op het woordmerk "De Vrienden van Amstel LIVE") uitsluitend betrekking heeft op 'een soortgelijk evenement' en niet op 'hetzelfde evenement' komt de voorzieningenrechter niet aannemelijk voor. Daarnaast ligt het ook voor de hand dat het de bedoeling van partijen was om One and Only alleen gebruik te laten maken van de merken van Amstel bij evenementen waaraan Amstel zelf deelneemt. Het is dan ook aannemelijk dat met het in artikel 1.3 opgenomen Right of First Refusal wordt beoogd dat Amstel c.s. zich kan onttrekken aan deelname aan een door One and Only georganiseerd evenement, met als gevolg dat One and Only voor dat evenement geen gebruik kan maken van de merkrechten van Amstel. Een andere uitleg zou betekenen dat bij het publiek verwarring kan ontstaan en dan niet zozeer over de aard van het evenement, maar met name over wie (financieel) verantwoordelijk is voor het evenement.

 

PROCESRECHT

 

Rectificatie
Nu vaststaat dat One and Only inmiddels is overgegaan tot het aankondigen op internet van een “De Vrienden van Amstel Live” concert de Kuip te Rotterdam op 5 juli 2008 en tot de verkoop van kaarten voor dat concert, is een rectificatie als na te melden op zijn plaats.
Met betrekking tot de rectificatie die aan alle kaartkopers moet worden verstuurd, dient One and Only daartoe opdracht te geven aan Ticketservice Nederland B. V., omdat alleen deze ticketservice beschikt over de NAW-gegevens van de kopers.
“De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam heeft in zijn vonnis van 22 januari 2008 geoordeeld dat wij, One and Only Productions B.V., zonder toestemming van Amstel de naam “De Vrienden van Amstel Live” hebben gebruikt ten behoeve van een evenement dat op 5 juli 2008 zal plaatsvinden in de Kuip te Rotterdam en dat wij daarmee inbreuk hebben gemaakt op de exclusieve merkrechten van Amstel. Het evenement dat in de Kuip te Rotterdam zal worden georganiseerd, betreft niet het bekende “De Vrienden van Amstel Live” evenement dat jaarlijks in opdracht van Amstel wordt georganiseerd in Ahoy te Rotterdam, maar een ander evenement dat door ons wordt georganiseerd. Door het van de naam “De Vrienden van Amstel Live” voor dit evenement hebben wij ten onrechte de indruk gewekt dat dit een editie van het bekende “De Vrienden van Amstel Live”evenement betreft en hebben wij hieromtrent verwarring veroorzaakt.
One and Only Productions B.V.
Postbus 3105
2501 DC  DELFT”.

 

IEPT20080122, Rb Amsterdam, Amstel Live