IEPT20080124, Rb Amsterdam, Brein v ShareConnector

08-02-2008 Print this page
IEPT20080124, Rb Amsterdam, Brein v ShareConnector

AUTEURSRECHT

 

ShareConnector maakt niet zelf openbaar
ShareConnector beschikt zelf niet over bestanden en kan deze dus ook niet aanbieden. M al dan niet samen met anderen, selecteert en indexeert de via het eDonkey netwerk beschikbare bestanden en maakt deze geselecteerde bestanden toegankelijk via het eDonkey peer-to-peer-netwerk.

Uitgangspunt is dat het beschikbaar stellen via internet van bestanden een openbaarmaking van die bestanden in de zin van de Auteurswet 1912 vormt. Dit betekent dat aan het ophalen van die bestanden noodzakelijkerwijs een auteursrechtelijk of nabuurrechtelijk relevante openbaarmaking voorafgaat. Niet is betwist dat voor het openbaar maken van het merendeel van de op ShareConnector genoemde bestanden (95%) geen toestemming door de rechthebbenden is verleend en dat die openbaarmakingen dus inbreuken op de rechten van de rechthebbenden vormen. ShareConnector beschikt zelf niet over bestanden en kan deze dus ook niet aanbieden. M al dan niet samen met anderen, selecteert en indexeert de via het eDonkey netwerk beschikbare bestanden en maakt deze geselecteerde bestanden toegankelijk via het eDonkey peer-to-peer-netwerk. Hieruit volgt dat M niet zelf die bestanden openbaar maakt. Het feit dat hij die openbaarmaking door anderen via ShareConnector faciliteert, maakt dit niet anders. Van een door hem gepleegde inbreuk op de Auteurswet en/of de Wet op de naburige rechten is dan ook niet gebleken.

 

ONRECHTMATIGE DAAD

 

Structureel en systematisch faciliteren inbreuk door derden onrechtmatig
Het puur als hobby structureel en systematisch behulpbaar zijn bij het gebruik maken van inbreuken, zonder rekening te houden met de belangen van de rechthebbenden, is in strijd met de zorgvuldigheid die M in het maatschappelijk verkeer betaamt en dus onrechtmatig jegens die rechthebbenden wier belang Brein vertegenwoordigt
Vervolgens komt de vraag aan de orde of M door zijn handelwijze onrechtmatig jegens de rechthebbende handelt. In beginsel staat het M vrij om op internet beschikbare bestanden te selecteren en te indexeren en vervolgens die bestanden voor anderen toegankelijk te maken. De vraag is of, gelet op de omstandigheden van dit geval, die handelwijze toch als onrechtmatig moet worden aangemerkt. De volgende omstandigheden zijn daarbij van belang. Het doel van de website is uitsluitend om uit het onoverzichtelijke aanbod van ongeautoriseerde openbaarmakingen die bestanden te selecteren, waarvan vast staat dat deze de juiste inhoud hebben en niet zijn vervuild met een virus. Vervolgens wordt aan gebruikers de mogelijkheid geboden om die aldus geselecteerde bestanden, overzichtelijk onderverdeeld in categorieën, via het eDonkey netwerk te downloaden. Het is bekend dat ongeveer 95% van de door hem samen met anderen geselecteerde bestanden openbaar zijn gemaakt zonder toestemming van de rechthebbenden. Zijn website faciliteert dus systematisch en structureel het downloaden van bestanden die slechts door inbreuken op rechten van anderen beschikbaar gesteld zijn. M genereert hier geen inkomsten mee. Het is uitsluitend een hobby. Voorshands is voldoende aannemelijk dat door het op internet beschikbaar zijn van die ongeautoriseerde bestanden, de rechthebbenden schade lijden. Het puur als hobby structureel en systematisch behulpbaar zijn bij het gebruik maken van inbreuken, zonder rekening te houden met de belangen van de rechthebbenden, is in strijd met de zorgvuldigheid die M in het maatschappelijk verkeer betaamt en dus onrechtmatig jegens die rechthebbenden wier belang Brein vertegenwoordigt.

 

IEPT20080124, Rb Amsterdam, Brein v ShareConnector