IEPT20080129, Hof Amsterdam, Brass & Boom v Zarex

18-02-2008 Print this page
IEPT20080129, Hof Amsterdam, Brass & Boom v Zarex

AUTEURSRECHT

 

Ontlening
Uitgangspunt is dat niet reeds het enkele feit dat tussen de B&B vazen I, II en III enerzijds en de Alu Baroque vaas anderzijds punten van overeenstemming bestaan, het vermoeden wettigt dat dit laatste de vrucht is van bewuste of onbewuste ontlening.

Als het hof voorshands aanneemt dat dit juist is, dient vervolgens te worden nagegaan of - zoals in grief 3 wordt verdedigd - het totaalbeeld van elk van deze drie modellen zodanig gelijkend is met het totaalbeeld van de Alu Baroque, dat met dit laatste model inbreuk op het auteursrecht van B&B wordt gemaakt. Daarbij geldt als uitgangspunt dat niet reeds het enkele feit dat tussen de B&B vazen I, II en III enerzijds en de Alu Baroque vaas anderzijds punten van overeenstemming bestaan, het vermoeden wettigt dat dit laatste de vrucht is van bewuste of onbewuste ontlening. Daartoe is een mate van overeenstemming vereist die van een zodanige aard en omvang is dat, indien het bedoelde vermoeden niet wordt ontzenuwd, geoordeeld moet worden dat van een ongeoorloofde verveelvoudiging in auteursrechtelijke zin sprake is. Of, en in welke mate, sprake is van bedoelde overeenstemming hangt naar het voorlopig oordeel van het hof daarvan af of het beweerdelijk inbreuk makende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen.

 

Geen inbreuk
Het hof stelt vast dat in elk geval sprake is van de volgende, sprekende, verschillen in totaalindruk tussen de drie B&B vazen en de Alu Baroque
:
Het verschil tussen het bovenstuk van de B&B vaas I en het bovenstuk van de Alu Baroque is zodanig evident dat dit weinig bespreking behoeft: de B&B vaas I heeft de vorm van een grote kelk met aan de bovenkant een iets overhellende rand. terwijl het bovenstuk van de Alu Baroque bestaat uit een kelk/bokaal met een brede bovenrand, daaronder een diepe inkeping en vervolgens, anders dan de B&B vaas I, een naar het middenstuk taps toelopend onderste gedeelte; Ook tussen de B&B vaas III en de Alu Baroque bestaan grote verschillen. Zo is de voet van de B&B vaas III ovaal, terwijl de Alu Baroque vaas een rechthoekige voet heeft. Verder is het bovenstuk van de B&B vaas III boller dan het bovenstuk van de Alu Baroque en heeft de B&B vaas III aan de linker- en rechterkant op gelijke hoogte vlak onder de rand een inkeping die uitmondt in twee uitbundige krullen, die bij de Alu Baroque ontbreken. Ten slotte de B&B vaas II en de Alu Baroque. De A1u Baroque heeft een rechthoekige voet, terwijl van de B&B vaas II - van welke vaas slechts de schets van het bovenstuk en het tussenstuk bestaat - geen voet bekend is. Het geschetste middenstuk van de B&B vaas II is vierkant terwijl het middenstuk van de Alu Baroque ovaal is. Daarbij komt dat de vorm van het bovenstuk van de B&B vaas II platter is en scherpere inkepingen onder de rand heeft dan de wat langwerpiger en glooiender vormgegeven Alu Baroque vaas. Voorshands is de conclusie dat, gelet op de totaalindrukken, met betrekking tot de Alu Baroque nog voldoende afstand is gehouden ten opzichte van de B&B vazen I, II en III en dat dus geen sprake is van de gestelde inbreuk op het voorshands aangenomen auteursrecht van B&B. Grief 3 faalt daarom.

 

SLAAFSE NABOOTSING

Geen gevaar voor verwarring
bij gebreke van een deugdelijke onderbouwing niet aannemelijk geworden dat gevaar voor verwarring is ontstaan bij het daarvoor in aanmerking komende publiek, gezien de hiervoor vermelde verschillen tussen de verschillende (modellen van) vazen.

Zoals hiervoor is geoordeeld is met de Alu Baroque vaas nog voldoende afstand gehouden ten opzichte van de B&B vazen I, II en III. Voorts is gesteld noch anderszins gebleken dat door die vormgeving de goede naam van B&B is aangetast en is bij gebreke van een deugdelijke onderbouwing niet aannemelijk geworden dat gevaar voor verwarring is ontstaan bij het daarvoor in aanmerking komende publiek, gezien de hiervoor vermelde verschillen tussen de verschillende (modellen van) vazen. Die onderbouwing kan niet reeds bestaan uit de enkele door B&B genoemde omstandigheid dat één van haar klanten - een bloemist - het verzoek kreeg van een consument om een boeket op te maken in een vaas die bij Loods 5 was gekocht. waarbij de consument liet weten dat hij 'dezelfde vaas' als de bij de bloemist geëtaleerde B&B vaas bij Loods 5 voor een veel lagere prijs had gekocht. Daarbij laat het hof nog in het midden dat uFt die enkele stelling niet valt af te leiden of met 'dezelfde vaas' wordt gedoeld op de Alu Baroque vaas, of op een andere vaas. Ook grief 4 faalt. Grief 5 - die beoogt het geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen - mist zelfstandige betekenis.

 

IEPT20080129, Hof Amsterdam, Brass & Boom v Zarex