IEPT20080131, Hof Den Haag, Soldaat van Oranje

25-02-2008 Print this page
IEPT20080131, Hof Den Haag, Soldaat van Oranje

AUTEURSRECHT

 

Overgangsrecht artikelen 45a-g Aw
De per 1 augustus 1985 ingevoerde wetsartikelen 45a tot en met 45g Aw niet van toepassing op in 1977 voltooide film
Holierhoek neemt het standpunt in dat deze bepaling slechts ziet op filmwerken waarvan met het tot stand brengen op 1 augustus 1985 een aanvang is gemaakt, maar niet op filmwerken die reeds voor die datum waren voltooid. Het hof verwerpt dit standpunt, daar uit de wettekst noch de parlementaire geschiedenis van de totstandkoming van de wet blijkt van de juistheid van dit standpunt Integendeel, nu de artikelen 45a-45g niet van toepassing zijn verklaard op een weliswaar aangevangen maar nog niet voltooid filmwerk, geldt naar het oordeel van het hof a fortiori dat de artikelen 45a- 45d niet van toepassing zijn op een voltooid filmwerk, zoals de onderhavige film, die - naar niet is weersproken - reeds in 1977 is voltooid en in première is gegaan Het hof verenigt zich derhalve met het oordeel van de rechtbank dat het overgangsrecht uit 1985 geen andere conclusie toelaat dan dat de per â€ÃƒÂ‚¢1 augustus 1985 ingevoerde wetsartikelen 45a tot en met 45g Aw. in het onderhavige geval toepassing missen.
Nu de Wet op de naburige rechten niet een bepaling bevat dat de daarbij ingevoegde derde volzin van artikel 45d dwingend recht bevat of dat daarvan geen afstand kan worden gedaan, is het hof van oordeel dat het daarbij gaat om regelend recht.

 

Geen tijdig beroep op verhuurrecht artikel 45d Aw
Naar het oordeel van het hof zijn de brieven gericht aan de verkeerde rechtspersoon en zijn deze bovendien niet juist geadresseerd.

 

Uitleg overdracht auteursrecht
naar het oordeel van het hof was de bedoeling van partijen geweest dat Holierhoek zich heeft verbonden alle rechten over te dragen betreffende alle tegenwoordige en toekomstige (exploitatie)vormen, systemen van de cinematografie, hun toepassingsmogelijkheden, met inbegrip van het recht van overbrenging of uitzending per draad, door radio en televisie, de vergunning tot publieke ontvangst en het recht van overbrenging /exploitatie op videocassettelbeeldplaten en heeft hij deze rechten overgedragen, waarbij wordt opgemerkt dat de term "etc" klaarblijkelijk ziet op beeld/ geluidsdragers die door de voortgeschreden technische ontwikkeling in de plaats van de videocassette komen
Aan de hand van laatstgenoemde artikelen valt vast te stellen om welke (over te dragen) auteursrechten het gaat en zijn deze rechten aldus met voldoende bepaaldheid omschreven: het gaat om rechten op alle tegenwoordige en toekomstige (exploitatie)vormen, systemen van de cinematografie, hun toepassingsmogelijkheden, met inbegrip van het recht van overbrenging of uitzending per draad, door radio en televisie, de vergunning tot publieke ontvangst en het recht van overbrenging/exploitatie op videocassette/beeldplaten etc. Ook indien rekening wordt gehouden met de in de latere arresten van toepassing geachte Haviltexmaatstaf is het naar het oordeel van het hof de bedoeling van partijen geweest dat Holierhoek zich heeft verbonden alle rechten over te dragen betreffende alle tegenwoordige en toekomstige (exploitatie)vormen, systemen van de cinematografie, hun toepassingsmogelijkheden, met inbegrip van het recht van overbrenging of uitzending per draad, door radio en televisie, de vergunning tot publieke ontvangst en het recht van overbrenging /exploitatie op videocassettelbeeldplaten en heeft hij deze rechten overgedragen, waarbij wordt opgemerkt dat de term "etc" klaarblijkelijk ziet op beeld/ geluidsdragers die door de voortgeschreden technische ontwikkeling in de plaats van de videocassette komen. Daarbij heeft het hof als  niet dan wel niet voldoende weersproken - omstandigheden in aanmerking genomen dat het ging om de vervaardiging van een kostbaar filmwerk waarbij Holierhoek slechts een deel van het script heeft vervaardigd, dat producenten in het algemeen en RHF in het bijzonder, veel belang hebben bij een overdracht van alle, ook toekomstige auteursrechten, alsmede dat het aan Holierhoek betaalde honorarium destijds een royale vergoeding vormde voor het door Holierhoek geleverde werk Het honorarium is geregeld in artikel 2 Uit die bepaling volgt, (mede) gezien hetgeen hierboven in verband met de Haviltex-maatstaf omtrent de bedoeling van partijen in de gegeven omstandigheden is overwogen, dat het honorarium is toegekend als tegenprestatie van de overdracht van alle bestaande en toekomstige rechten.

 

Afkoop vergoeding
Eenmalige vergoeding (incl verhuurvergoeding) mogelijk onder oude Auteurswet van voor 1 augustus 1985
Wat van deze stelling van Holierhoek ook zij, blijkens het hierboven onder 6.11 overwogene gaat het hof ervan uit dat artikel 45d Aw. niet van toepassing is op de overeenkomst van 1975, terwijl een verbod van een eenmalige vergoeding door Holierhoek niet op een andere wettelijke grond is gebaseerd en daarvan niet is gebleken Ook volgt uit het antwoord van de staatssecretaris dat een eenmalige vergoeding aan de maker in de geschetste omstandigheden mogelijk blijft.

 

Geen onvoorziene omstandigheden
nieuwe exploitatievormen zoals DVD's, en/of nieuwe wetgeving betreffende verhuur geen onvoorziene omstandigheid – artikel 6:258 BW
Holierhoek beroept zich voorts op artikel 6:258 BW (onvoorziene omstandigheden). Ingevolge deze bepaling is wijziging van de gevolgen van een overeenkomst, gehele of gedeeltelijke ontbinding van een overeenkomst op grond van onvoorziene omstandigheden mogelijk indién deze onvoorziene omstandigheden van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten Gelet op al het voorgaande zijn de door Holierhoek gestelde omstandigheden, te weten nieuwe exploitatievormen zoals DVD's, en/of nieuwe wetgeving betreffende verhuur, onvoldoende om als onvoorziene omstandigheden te kunnen worden aangemérkt Voor het overige zijn zodanige omstandigheden door Holierhoek niet gesteld noch is daarvan gebleken.


 

IEPT20080131, Hof Den Haag, Soldaat van Oranje