IEPT20080211, Rb Almelo, Internetnotarissen v Openbareverkopen

26-02-2008 Print this page
IEPT20080211, Rb Almelo, Internetnotarissen v Openbareverkopen

AUTEURSRECHT

 

Objectbeschrijving geen auteursrechtelijk werk
de objectbeschrijvingen, tezamen met de adresgegevens en de (bijzondere) veilingvoorwaarden hebben een onvoldoende eigen oorspronkelijk karakter hebben om als werk in de zin van artikel 1 Auteurswet te kunnen worden aangemerkt. Het gaat veeleer om feitelijke informatie over het object en de daarbij verstrekte gegevens.

 

Foto’s beschermd als werk
De auteursrechtelijk relevante trekken van een foto (de afstand waarop een object is gefotografeerd, de gekozen hoek waaronder de foto is genomen en het al dan niet inspelen op de natuurlijk belichting) komen op de website van Openbareverkopen nog meer nadrukkelijk naar voren dan op de site van www.veilingnotaris.nl.

De vergelijking met de zaak zoekallehuizen.nl gaat derhalve niet op. Dat Openbareverkopen alleen die foto's overneemt waarop geen pijl zichtbaar is, maakt het vorenstaande niet anders. Het is voldoende aannemelijk geworden dat de foto 's met pijl alleen over die pijl beschikken om daarmee duidelijker weer te geven welk object wordt bedoeld. Bij de foto 's zonder pijl is dat kennelijk niet noodzakelijk, maar daarmee vallen deze foto's evengoed onder de bescherming van de Auteurswet. De auteursrechtelijk relevante trekken van een foto zijn hierop immers in gelijke mate aanwezig


Artikel 15b Aw exceptie
Geldt hooguit enkele aankondiging openbare verkoop, maar niet voor ‘opgetuigde’ versie daarvan
Ook het beroep van Openbareverkopen op artikel 15b Auteurswet juncto artikel 516 Rv kan haar niet baten. Weliswaar moeten ingevolge artikel 516 Rv openbare verkopen publiekelijk aangekondigd worden, maar in combinatie met artikel 15b Auteurswet kan daaruit hooguit worden geconcludeerd dat de enkele aankondiging niet valt onder een auteursrechtelijke bescherming. Wanneer de bekendmakende partij (in veel gevallen de notaris, hoewel de wet dat niet met zoveel woorden vereist) vervolgens die bekendmaking als het ware 'optuigt' met een uitgebreide objectbeschrijving, foto's en een exemplaar van de bijzondere veilingvoorwaarden, valt dit niet langer onder de werking van artikel 15b Auteurswet en kan de rechthebbende partij aanspraak maken op auteursrechtelijke bescherming.

 

GESCHRIFTENBESCHERMING

 

Geschrift
opschriftstelling heeft plaatsgehad en de bewuste objectbeschrijvingen en bijzondere veilingvoorwaarden zijn openbaar gemaakt.

Het vorenstaande laat onverlet de vraag of de objectbeschrijvingen en de (bijzondere) voorwaarden vallen onder de geschriftenbescherming als bedoeld in artikel 10 lid I sub I Auteurswet. Daarvoor is vereist dat opschriftstelling heeft plaatsgehad en dat de bewuste objectbeschrijvingen en bijzondere veilingvoorwaarden openbaar zijn gemaakt. Hieraan is in casu voldaan zodat de objectbeschrijvingen en de bijzondere veilingvoorwaarden als geschriften zonder eigen of persoonlijk karakter zijn beschermd tegen ontlening door middel van eenvoudige herhaling. (De voorzieningenrechter verwijst hierbij bijvoorbeeld naar het zogenaamde Televizier-arrest). Daarop heeft Openbareverkopen - anders dan in de zaak zoekallehuizen.nl- inbreuk gemaakt.
 
Inbreuk
Inbreuk op geschriftenbescherming – geen citaat

Daarop heeft Openbareverkopen - anders dan in de zaak zoekallehuizen.nl - inbreuk gemaakt. Zij heeft immers de volledige veilingadvertentie overgenomen en daarmee herhaald op haar website. Het zou anders kunnen zijn als Openbareverkopen zou hebben geciteerd uit de veilingadvertenties op www.veilingnotaris.n1. Daarvan is echter niet gebleken, zodat dit punt geen verdere bespreking behoeft.

 

DATABANKENRECHT

 

Geen beschermde databank
Geen substantiële investering voor het creëren van een databank met veilingadvertenties

Internetnotarissen schermt weliswaar met grote bedragen die zij zou hebben geïnvesteerd in haar onderneming, maar over het algemeen kan worden gesteld dat het publiceren van veilingadvertenties tot één van de kerntaken van een notaris behoort. Daarbij kan in het midden worden gelaten of de wet deze taak ook specifiek aan een notaris opdraagt. Maatgevend is of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een notaris dergelijke aankondigingen doel. Dat is naar het oordeel van de voorzieningenechter het geval. Het is dan ook voorshands onaarmemelijk dat het creëren van een databank met veilingadvertenties een substantiële investering vereist, op grond waarvan de rechthebbende van deze databank ook rechtsbescherming kan inroepen tegen vermeend inbreukmakend handelen.

 

ONEERLIJKE CONCURRENTIE

 

Prestatiebescherming
aannemelijk geworden dat Openbareverkopen parasiteert en profiteert van de inspanningen van Internetnotarissen

Bovendien is voldoende aannemelijk geworden dat Openbareverkopen parasiteert en profiteert van de inspanningen van Internetnotarissen. Immers,  Openbareverkopen kan vrijwel kosteloos een veilingadvertentie 'kopiëren en plakken' op haar website en kan het zich kennelijk ook veroorloven om deze handeling kosteloos aan te bieden aan haar wederpartijen, terwijl Internetnotarissen  een vergoeding van een paar honderd euro vraagt voor haar diensten.

 

IEPT20080211, Rb Almelo, Internetnotarissen v Openbareverkopen