IEPT20080221, Hof Den Haag, Meadwestvaco v A&R Carton

02-03-2008 Print this page
IEPT20080221, Hof Den Haag, Meadwestvaco v A&R Carton

OCTROOIRECHT

 

Beschermingsomvang niet beperkt tot blikken (i.t.t. rechtbank)
Uit de tijdens de verleningsprocedure plaatsgevonden hebbende wijzigingen van conclusie 1 kan daarom niet worden geconcludeerd, dat het element "blikken" een wezenlijk onderdeel van de voorgestelde uitvinding is
Conclusie 1 van de octrooiaanvrage als ingediend (en nadien onder nummer 0.179.571 A2 op 30 april 1986 gepubliceerd, zie bijlage 2 bij het "rapport De Vries", productie 3 van A & R) is gericht op een "carrying handle or a can carton". In de loop van de verleningsprocedure is die eerste conclusie herzien en heeft MWV de bewoording van de aanhef gewijzigd in "A carrying handle or a carton containing a plurality of cans". In deze (vrijwillige) wijziging vermag het hof geen beperking van de gevraagde bescherming te zien, noch ook afstand van een gedeelte van de bescherming. Van "goede gronden" daartoe is niet dan wel onvoldoende gebleken. Slechts lijkt te zijn verduidelijkt dat een "can carton" is een "carton containing a plurality of cans". Als vervolgens, vlak voor de verlening van het octrooi, MWV voorstelt om de conclusie niet langer te richten op alleen de handgreep, maar op de doos waar die handgreep integraal deel van uitmaakt, is dit, naar het oordeel van het hof, geen beperking van de gevraagde bescherming tot een doos "uitsluitend geschikt voor blikjes", maar een verduidelijking dat de voorgestelde uitvinding geïncorporeerd is in de doos, waar de handgreep (onlosmakelijk) deel van uitmaakt. Uit de tijdens de verleningsprocedure plaatsgevonden hebbende wijzigingen van conclusie 1 kan daarom niet worden geconcludeerd, dat het element "blikken" een wezenlijk onderdeel van de voorgestelde uitvinding is. De vervanging van "carrying handle for a can carton" door "carton containing a plurality of cans" in conclusie I maakt dit niet anders.
Dat de verpakking volgens de Franse publicatie niet geschikt is voor het verpakken van blikjes betekent evenwel niet, dat de verpakking volgens het octrooi van MWV beperkt is tot blikjes (en niet geschikt zou kunnen zijn voor het verpakken van bijvoorbeeld flessen).
 Uit de wijze, waarop de Franse publicatie in het octrooi van MWV wordt besproken kan daarom niet worden afgeleid, dat het kenmerk "blikken" een wezenlijk element is. Uit die bespreking kan, naar het oordeel van het hof, alleen worden afgeleid dat een handgreepflap die uit één enkele dooswand is gesneden, van wezenlijke betekenis is. Een dergelijke handgreepflap is ook bij de doos van A & R aanwezig.
Slotsom van het vorenstaande is dat de doos van A & R geheel voldoet aan de omschrijving, gegeven in conclusie 1 van het octrooi van MWV, behoudens dat de doos geen blikken, maar flessen bevat, dat het element "blikken" geen wezenlijk element van de door conclusie I beschermde uitvinding is en dat mitsdien de doos van A & R direct inbreuk maakt op het octrooi van MWV

 

Nietigheid octrooi
In conclusie 1 is een in de oorspronkelijke aanvrage als essentieel omschreven kenmerk weggelaten en mitsdien wordt het onderwerp van het octrooi niet gedekt door de inhoud van de ingediende aanvrage.
Door MWV is (in eerste aanleg in de conclusie van antwoord in reconventie) aangevoerd, dat in de beschrijving van het octrooi ''According to one feature of this invention" staat en dat zulks een duidelijke en gangbare indicatie is dat vervolgens een mogelijke uitwerking van de uitvinding volgt, die geen essentiële kenmerken omvat. Het hof vermag MWV in deze stellingname niet te volgen. "Feature" immers betekent niet "uitvoeringsvorm", maar eerder "kenmerk" of "aspect", "onderdeel". In Europese octrooischriften in de Engelse taal wordt voor een mogelijke uitwerking (uitvoeringsvorm) van een uitvinding, naar het hof uit eigen wetenschap bekend is, het woord "embodiment" gebruikt. Uit het voorgaande volgt dat in conclusie 1 van het verleende octrooi een in de oorspronkelijke aanvrage als essentieel omschreven kenmerk is weggelaten en dat mitsdien het onderwerp van het octrooi niet wordt gedekt door de inhoud van de ingediende aanvrage. Het octrooi is daarom nietig (dient vernietigd te worden).

 

IEPT20080221, Hof Den Haag, Meadwestvaco v A&R Carton