IEPT20080226, Hof Den Bosch, Get Nosed v St. Nicholas

01-03-2008 Print this page
IEPT20080226, Hof Den Bosch, Get Nosed v St. Nicholas

AUTEURSRECHT

 

Toebehoren auteursrecht niet voldoende onderbouwd
In haar pleitnota in hoger beroep (punt 45) vermeldt St. Nicholas dat zij rechtsopvolger is van de liedjesschrijver Marks maar zij laat na deze stelling op enigerlei wijze met bescheiden of anderszins te onderbouwen.
Naar aanleiding van de betwisting door Get Nosed dat St. Nicholas als auteursrechthebbende op 'Rudolph the rednosed reindeer' kan worden aangemerkt, heeft St. Nicholas gesteld dat zij in ieder geval het auteursrecht zelfstandig kan uitoefenen. Dit is in de visie van St. Nicholas zowel het geval wanneer het liedje wordt beschouwd als een bewerking van 'Rudolph the red-nosed reindeer' , als wanneer het liedje wordt beschouwd als het resultaat van samenwerking, waardoor sprake is van een gemeenschappelijk auteursrecht dat door beide rechthebbenden, waaronder dus ook St. Nicholas, zelfstandig kan worden uitgeoefend. Get Nosed is ten opzichte van (de rechtsopvolgers van) zowel May als Marks een willekeurige derde; de verhouding tussen hen gaat Get Nosed niet aan, aldus St. Nicholas. Het hof overweegt hierover het volgende.St. Nicholas baseert haar vorderingen tegen Get Nosed op de stelling dat zij exclusief rechthebbende is met betrekking tot het auteursrecht op de tekst van het liedje 'Rudolph the rednosed reindeer' en op de titel 'Rudolph the red-nosed reindeer' (punt 1 inl . dagv.). Door Get Nosed is zowel het één als het ander thans in hoger beroep gemotiveerd betwist. De vraag is derhalve aan de orde in hoeverre St. Nicholas tegenover die gemotiveerde betwisting voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij auteursrechthebbende is op (de tekst van) het liedje en/of de titel ervan, kortom op 'Rudolph the red-nosed reindeer'. Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft St. Nicholas dit niet voldoende aannemelijk gemaakt. In haar pleitnota in hoger beroep (punt 45) vermeldt St. Nicholas dat zij rechtsopvolger is van de liedjesschrijver Marks maar zij laat na deze stelling op enigerlei wijze met bescheiden of anderszins te onderbouwen. Met andere woorden: de weg van Marks naar St. Nicholas is op basis van hetgeen St. Nicholas daarover naar voren heeft gebracht niet te volgen. Hetzelfde geldt voor de weg van de bedenker van het verhaal May naar St. Nicholas. Het hof tekent hierbij aan dat St. Nicholas niet gemotiveerd heeft betwist hetgeen Get Nosed over de oorsprong van het verhaal en van het liedje naar voren heeft gebracht. Het had op de weg van St. Nicholas gelegen haar enkele stelling ten aanzien van het haar toekomende auteursrecht op 'Rudolph the red-nosed reindeer' met concrete feiten en omstandigheden te onderbouwen. Dit heeft zij evenwel nagelaten, zodat binnen het bestek van dit kort geding voorshands niet kan worden aangenomen dat St. Nicholas auteursrechthebbende is op 'Rudolph the red-nosed reindeer. Daarmee ontvalt voor St . Nicholas de grondslag aan haar vorderingen. Een andere grondslag dan de hiervoor behandelde grondslag is door haar niet aangevoerd.

 

PROCESRECHT

 

Geen prijsgegeven verweer – art. 348 Rv
Daarvan dient alleen uitgesloten te worden een verweer dat ondubbelzinnig is prijsgegeven in die zin dat afstand is gedaan van het recht om het verweer te voeren.
St. Nicolas beroept zich hier op het bepaalde in artikel 348 Rv. Het hof stelt voorop dat deze bepaling met terughoudendheid toegepast dient te worden. Het hoger beroep is voor beide partijen de gelegenheid om omissies en fouten uit de behandeling in eerste aanleg te herstellen. Daarvan dient alleen uitgesloten te worden een verweer dat ondubbelzinnig is prijsgegeven in die zin dat afstand is gedaan van het recht om het verweer te voeren. Hetgeen St. Nicholas in dit verband heeft aangevoerd, rechtvaardigt niet de conclusie dat daarvan sprake is aan de zijde van Get Nosed. Het beroep van St. Nicholas op het bepaalde in artikel 348 Rv gaat om deze redenen niet op, terwijl ook overigens niet valt in te zien waarom het eerst in hoger beroep voeren van dit verweer in strijd zou zijn met de eisen van een goede procesorde. St. Nicholas heeft alle gelegenheid gehad om op dit verweer te reageren en die gelegenheid ook benut.


IEPT20080226, Hof Den Bosch, Get Nosed v St. Nicholas