IEPT20080229, Rb Haarlem, Ampy v Range King

10-03-2008 Print this page
IEPT20080229, Rb Haarlem, Ampy v Range King

AUTEURSRECHT

Werk onduidelijk
geenszins komen vast te staan dat de magneetkaarten van Ampy c.s. software of anderszins instructies bevatten die te kwalificeren zijn als een werk in de zin van artikel 10 lid 1 onder 12 Auteurswet.
De deskundige Slijk heeft zijn oordeel blijkens zijn rapport gebaseerd op argumenten die op het eerste gezicht valide lijken. De voorzieningenrechter mist zelf de deskundigheid om te kunnen beoordelen of de magneetkaarten en de gegevens die daarop staan voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen omdat feitelijk niet goed valt vast te stellen hoe de informatie op de magneetkaarten dient te worden gekwalificeerd. Vooralsnog is daarom, gelet op de betwistingen door Range King, geenszins komen vast te staan dat de magneetkaarten van Ampy c.s. software of anderszins instructies bevatten die te kwalificeren zijn als een werk in de zin van artikel 10 lid 1 onder 12 Auteurswet. Daartoe is derhalve nader onderzoek door deskundigen vereist. Dientengevolge kan niet worden toegekomen aan de vraag of sprake is van inbreuk op een auteursrecht. Nu de procedure in kort geding zich daarvoor niet leent, zal dit in een bodemprocedure aan de orde dienen te komen.

 

ONEERLIJKE CONCURRENTIE

Geoorloofd aanhaken: aanbieden magneetkaarten  voor betalingssysteem Ampy niet onrechtmatig
Vergelijking met creditcardfraude gaat niet op kaart krijgt pas waarde na verkoop door exploitant
Bij gebreke van auteursrechtelijke bescherming verschilt de voorgelegde casus niet van die waarbij munten voor een betaalsysteem geleverd worden aan de golfclubexploitant en waarbij de vraag aan de orde is of ook andere leveranciers die munten zouden mogen leveren, of dat dergelijke handelwijze onrechtmatig zou zijn. Met andere woorden: zonder auteursrechtelijke bescherming is een magneetkaart, net als een muntje, gewoon een betaalmiddel voor het verkrijgen van golfballen uit een automaat. Opmerking verdient dat de schade die Ampy c.s. stelt te lijden door de handelwijze van Range King niet samenhangt met de waarde die een munt heeft voor de werper van de munt teneinde golfballen te verkrijgen, maar met het bedrag dat in rekening wordt gebracht door de leverancier van de magneetkaarten aan de exploitant van de golfclub. Om die reden gaat de door Ampy c.s. aangevoerde vergelijking met 'creditcardfraude' niet op. Het gaat immers niet om de gegevens op de kaart, maar om de gegevensdrager. De kaart, zelf, die pas na verkoop door de exploitant een (toegevoegde) waarde krijgt. De vergelijking zou slechts opgaan indien sprake zou zijn van directe verkoop van magneetkaarten aan het golfspelend publiek.
Het aanbieden door Range King aan exploitanten van magneetkaarten die werken in de van Duchell (licentienemer van Ampy) afkomstige golfballenautomaten niet onrechtmatig tegenover Ampy.
Zoals de Hoge Raad heeft overwogen in zijn arrest van HR 27 juni 1986, NJ 1987, 191, (Holland Nautic/Decca) neemt ook de voorzieningenrechter tot uitgangspunt dat het voortbouwen op de prestaties van anderen in het algemeen geoorloofd is, en op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet als daardoor nadeel wordt toegebracht aan die anderen. Het is weliswaar niet uitgesloten dat bijkomende omstandigheden een dergelijk profiteren onrechtmatig maken, doch bij het aannemen daarvan dient terughoudendheid te worden betracht. Gesteld noch gebleken is dat het belang van Ampy c.s. zo zwaar weegt dat daarvoor moet wijken het belang van golfc1ubexploitanten om via Range King magneetkaarten aan te schaffen die in de van Duchell afkomstige golfballenautomaten werken. De stelling van Ampy c.s. dat de magneetkaarten van Range King slijtage aan de door Duchell geleverde kaartlezers zouden veroorzaken, is - tegenover de betwisting van Range King - niet nader onderbouwd. Dat de magneetstrip op de kaarten van Range King niet is gedrukt maar gekleefd, hetgeen volgens Ampy c.s. tot kwaliteitsverslechtering zou leiden, is eveneens door Range King betwist. Naar Range King heeft aangevoerd zijn haar magneetkaarten zelfs van betere kwaliteit dan de magneetkaarten van Ampy c.s. en is Range King ingesprongen op een vraag naar een beter product, tegen een lagere prijs, met een betere dienstverlening. Dit alles roept vragen op die in kort geding niet te beantwoorden zijn. Ongeacht of sprake is van een betere kwaliteit, is naar de regels van de vrije concurrentie die handelwijze op zichzelf niet onrechtmatig.
5.10. Het hiervoor overwogene leidt ertoe dat de vorderingen van Ampy c.s. zullen worden afgewezen.

 

IEPT20080229, Rb Haarlem, Ampy v Range King