IEPT20080305, Rb Den Haag, Tequila Sombrero Negro

08-03-2008 Print this page
IEPT20080305, Rb Den Haag, Tequila Sombrero Negro

MERKENRECHT

 

Depot te kwader trouw
Kwade trouw Benelux depot Toorank uit 1993 blijft in het midden nu termijn voor aanvechten daarvan ruimschoots is overschreden
Toorank's rechten om Gemeenschapsmerkdepot TDS uit 1996 aan te vechten als 'te kwader trouw' verwerkt wegens gedogen

Een andere vraag is immers of Toorank haar Beneluxmerk kan inroepen om te betogen dat TDS te kwader trouw op 1 april 1996 het Gemeenschapswoordmerk SOMBRERO NEGRO met nummer 10975 heeft gedeponeerd. Dit merk is geregistreerd op 7 december 2000.

TDS heeft gesteld dat zij haar merk na depot en registratie in de Gemeenschap heeft gebruikt. Toorank betwist dat TDS haar merk normaal heeft gebruikt. Naar voorlopig oordeel heeft Toorank deze betwisting onvoldoende onderbouwd. Zij doet daartoe beroep op een marktonderzoek, maar dat heeft zij niet overgelegd. TDS stelt dat zij het woordmerk wel normaal heeft gebruikt in de Gemeenschap. TDS en CRT hebben ter onderbouwing producties overgelegd die dat gebruik in Duitsland, Tsjechië, Slowakije, Oostenrijk, Hongarije en Portugal indiceren. Zonder meer is het dan ook niet aannemelijk dat het gebruik in genoemde landen Toorank is ontgaan. Onder die omstandigheid is naar voorlopig oordeel thans sprake van een gedogen zijdens Toorank waardoor zij haar recht heeft verwerkt de geldigheid van het Gemeenschapswoordmerk van TDS wegens depot te kwader trouw aan te vechten. De voorzieningenrechter verwijst in dit verband naar artikel 53 GmerkVo, welk artikel door de voorzieningenrechter wordt gelezen met toevoeging van de zinsnede in the Community while being aware of such use in het eerste lid. Deze zinsnede maakt wel deel uit van de Engelstalige versie van de verordening, maar de woorden maken niet, in vertaling, deel uit van de Nederlandse tekst.

 

Non-usus
onvoldoende onderbouwd.

 

Beëindiging toestemming
De toestemming tot het gebruik van het merk SOMBRERO NEGRO, welke volgde uit artikel 6 van de Overeenkomst, is beëindigd door de opzegging daarvan
De impliciete toestemming tot het gebruik van het merk SOMBRERO NEGRO ontleent Toorank aan de fax-brief van 1 maart 2000 waarin de Overeenkomst werd opgezegd. In die brief wordt Toorank er expliciet op gewezen dat zij als gevolg van die opzegging niet langer gerechtigd is gebruik te blijven maken van de company name Tequilas del Señor en het registratienummer NOM-1124 van TDS. Volgens Toorank mocht zij hieruit af leiden dat het gebruik van het Tequila Sombrero Negro etiket en het teken Tequila Sombrero Negro haar impliciet was toegestaan.
4.13. De voorzieningenrechter kan deze gedachtegang niet volgen. Tot de opzegging had Toorank op grond van artikel 6 van de Overeenkomst het recht het Tequila Sombrero Negro etiket en het teken Tequila Sombrero Negro aan te brengen op de door haar gebottelde Tequila. Door de opzegging van de Overeenkomst, bij welke opzegging Toorank zich heeft neergelegd, verviel de enige grondslag die er was voor het gebruik van etiket en teken. De toestemming tot het gebruik van het merk SOMBRERO NEGRO, welke volgde uit artikel 6 van de Overeenkomst, was dan ook beëindigd door de opzegging daarvan. Voorshands neemt de voorzieningenrechter tot uitgangspunt dat het Gemeenschapswoordmerk van TDS geldig is en ook niet dreigt te worden vernietigd of herroepen. Niet aannemelijk is dat Toorank een contractueel recht heeft het teken Sombrero Negro te gebruiken.

 

ONRECHTMATIGE DAAD

 

Geen echte Tequila?
de stelling dat Toorank geen echte tequila zou leveren is onvoldoende onderbouwd
De stelling dat de flessen geen echte tequila bevatten berust op een laboratorium onderzoek dat in Mexico zou zijn gedaan naar de inhoud van een fles die op 28 juni 2007 in Libanon zou zijn gekocht. TDS en CRT hebben bijzonder weinig achtergrond informatie gegeven omtrent de herkomst van de onderzochte fles en de inhoud daarvan. Uit het overgelegde rapport van de afdeling Verificatie van het Regelgevend Orgaan van Tequila van 5 september 2007 blijkt niet met welke standaarden de geanalyseerde monsters zijn vergeleken.
4.18. Naar voorlopig oordeel is de stelling dat Toorank geen echte tequila zou leveren dan ook onvoldoende onderbouwd. De vorderingen welke hieraan zijn ontleend zullen worden afgewezen

 

Etiket niet misleidend
Toepasselijkheid Mexicaanse wetgeving niet inzichtelijk gemaakt
De door Toorank geschetste feitelijke gang van zaken wordt door CRT en TDS niet deugdelijk betwist. De voorzieningenrechter begrijpt dat deze gang van zaken in de ogen van CRT en TDS onrechtmatig is onder meer omdat aldus niet wordt voldaan aan artikel 11 van de Mexicaanse wet NOM 006-SCFI-2005. Volgens die bepaling dienen op ieder fles tequila worden vermeld naam en adres van de gecertificeerde Mexicaanse producent en het aan die producent toegewezen NOM-nummer. Met de etiketten genoemd onder 4.21 voldoet Torank hier niet aan. CRT en TDS hebben evenwel niet inzichtelijk gemaakt langs welke weg Toorank gebonden zou moeten zijn aan de Mexicaanse wetgeving.
Datgene wat wel is vermeld op de etiketten genoemd onder 4.21 is naar voorlopig oordeel ook niet onjuist of misleidend.
CRT en TDS hebben niet gesteld dat de flessen met die etiketten geen tequila tot inhoud zouden hebben of dat de inhoud niet in Mexico zou zijn geproduceerd. Het laboratorium onderzoek waar dat is gedaan naar de inhoud van een fles welke is gekocht in Libanon betrof immers een fles met het etiket beschreven onder 4.20 met vermelding van producent en NOM-nummer.

 

PROCESRECHT
De overige nevenvorderingen gaan het bestek van het kort geding te buiten en zullen worden afgewezen

 

IEPT20080305, Rb Den Haag, Tequila Sombrero Negro