IEPT20080306, Rb Haarlem, VNU v Eventex

16-03-2008 Print this page
IEPT20080306, Rb Haarlem, VNU v Eventex

MERKENRECHT - SAMENWERKING

 

Overeenstemming inzake 'mede-eigendom'
dat partijen in ieder geval wilsovereenstemming hebben bereikt over de gezamenlijke organisatie en presentatie van DME en over de gezamenlijke registratie van de woord- en beeldmerken en de domeinnaam.
In beide concepten geldt dus als uitgangspunt dat na beëindiging van de samenwerking geen van partijen aanspraak heeft op de met DME verbonden rechten, waardoor partijen feitelijk tot elkaar zijn veroordeeld, want geen van partijen mag zonder toestemming van de ander alleen doorgaan. En dat geldt volgens artikel 7.5 bij het einde van de overeenkomst "om welke reden dan ook", dus ook bij wanprestatie (artikel 7.3) of faillissement (artikel 7.4) Opmerking verdient dat de door Eventex voorgestelde aanvulling op artikel 7.5 uitgaat van een opzegging, die feitelijk door geen van partijen is gedaan. Volgens die clausule zou Eventex in geval van opzegging door VNU tegen betaling van € 25.000 alle rechten verkrijgen. VNU heeft echter niet opgezegd, sterker nog, zij vordert thans nakoming. Ook artikel 6.3, waarin is bepaald dat alle intellectuele eigendomsrechten die in verband met de samenwerking zullen ontstaan of voor vestiging vatbaar zullen worden, toevallen aan partijen gezamenlijk en in gelijke delen, is bij de uitwisseling van de concepten steeds buiten discussie gebleven. Op grond van het voorgaande moet worden geoordeeld dat partijen in ieder geval wilsovereenstemming hebben bereikt over de gezamenlijke organisatie en presentatie van DME en over de gezamenlijke registratie van de woord- en beeldmerken en de domeinnaam.

 

Makerschap en inbreng niet relevant
De vraag door wie de oorspronkelijke ideeën, concepten of wat dan ook zijn ingebracht, en wie aan wie gevraagd heeft om mee te doen met het concept, is gezien de bereikte wilsovereenstemming niet interessant.
Aan de daarover gevoerde discussie kan dan ook voorbij worden gegaan. Het was immers "samen uit, samen thuis" .

 

Gehoudenheid tot samenwerking
partijen kunnen DME 2008 alleen samen organiseren, of in het geheel niet meer

VNU heeft aan de hand van de overgelegde prints van de websites van DME, de RAI en het ANP voldoende aannemelijk gemaakt dat Eventex nu doende is DME 2008 te organiseren zonder dat in publicaties daarover van betrokkenheid van VNU of Emerce melding wordt gemaakt. Die handelwijze is in strijd met de wilsovereenstemming die partijen hebben bereikt aangaande de gezamenlijke organisatie en presentatie van DME. Eventex zal zich moeten houden aan die onderdelen van de bereikte wilsovereenstemming die hier in het geding zijn. Als dat betekent dat Eventex (op die voorwaarden, dus samen met VNU) de DME niet verder wil laten doorgaan, dan is dat de "poison pill" die partijen overeengekomen zijn: partijen kunnen DME 2008 alleen samen organiseren, of in het geheel niet meer. Partijen zijn dus verplicht met elkaar verder te gaan, en als dat niet lukt, kan het evenement niet doorgaan.

 

PROCESRECHT

 

Bevel tot dooronderhandelen
Het overeengekomen uitgangspunt dat geen van partijen het recht heeft om alleen, dus zonder de ander, door te gaan met de beurs impliceert een verplichting om weer rond de tafel te gaan zitten.

De vordering tot dooronderhandelen is derhalve ook toewijsbaar.

Bevel tot inschrijving VNU als mede-eigenaar Benelux merk
Ook de vordering die ertoe strekt dat VNU als mede-eigenaar van de in dit geding aan de orde zijnde merken wordt ingeschreven in het register van het Benelux Merken Bureau voor Intellectuele Eigendom, is voor toewijzing vatbaar.
Immers, ook als de DME 2008 niet door zal kunnen gaan bij gebreke van voldoende overeenstemming over de samenwerking heeft VNU er belang bij dat zij als mede rechthebbende wordt geregistreerd, al was het maar om te effectueren dat die merken niet zonder haar toestemming door Eventex worden gebruikt.

 

Forumkeuze
Gewisselde conceptovereenkomsten vormen geschriften als bedoeld in artikel 108 lid 3 Rv en de in die concepten opgenomen forumkeuze is nimmer een punt van discussie tussen partijen geweest

 Zoals ter zitting al aan partijen is kenbaar gemaakt wordt dit verweer verworpen. Aan Eventex kan worden toegegeven dat partijen het uiteindelijk niet eens zijn geworden over alle details van de samenwerkingsovereenkomst. Op de voet van artikel 108 lid 4 Rv. moet een forumkeuzebeding echter los worden gezien van de al dan niet tot stand gekomen overeenkomst en afzonderlijk worden beoordeeld. Vast staat dat tussen partijen conceptovereenkomsten zijn uitgewisseld. Die stukken zijn naar het oordeel van de voorzieningenrechter te beschouwen als geschriften als bedoeld in artikel 108 lid 3 Rv. Ook staat vast dat de in die concepten opgenomen forumkeuze nimmer een punt van discussie tussen partijen is geweest. Daarom moet Eventex naar het oordeel van de voorzieningenrechter geacht worden het forumkeuzebeding stilzwijgend te hebben aanvaard


 

IEPT20080306, Rb Haarlem, VNU v Eventex