IEPT20080318, Rb Den Haag, Scott v Galaxy (The Sweet)

19-03-2008 Print this page
IEPT20080318, Rb Den Haag, Scott v Galaxy (The Sweet)

MERKENRECHT


Geen merkgebruik
De CD-box wordt immers niet onder "Sweet" of "The Sweet" aangeboden.
Deze compilatie bevat 48 nummers waarvan 3 nummers op enigerlei wijze in verband staat met de band The Sweet. Het teken Sweet of The Sweet wordt in het artwork van de CD-box 15 maal gebruikt. Ander tekens, die naar makers van andere nummers verwijzen, worden meer dan tweehonderd maal gebruikt. Daarnaast zijn er enkele honderden tekens in het artwork verwerkt die verwijzen naar de titel van in de compilatie opgenomen nummers. Voorshands merkt de voorzieningenrechter dit veelvuldig gebruik van het teken Sweet of The Sweet en van andere tekens niet aan als merkgebruik in de zin van artikel 9 GmerkVo. De CD-box wordt immers niet onder deze tekens aangeboden. Het gebruik van deze tekens op de beschreven wijze kan dan niet op grond van artikel 9 GmerkVo door Scott als houder van het merk THE SWEET worden verboden.
Toegestaan gebruik naam, mede gelet op artikel 25(1) Aw
4.6. Het gebruik van de tekens Sweet of The Sweet als dat gebruik op de beschreven wijze toch als merkgebruik zou worden aangemerkt is voorts op te vatten als een aanduiding van drie in de compilatie opgenomen werken. Dit gebruik en ook de verwijzing naar 45 andere auteursrechtelijk beschermde weken - valt onder de in artikel 12 GmerkVo bedoelde beperkingen van de aan het Gemeenschapsmerk verbonden rechtsgevolgen. De voorzieningenrechter wijst er op dat een andere opvatting is strijd zou komen met het in artikel 25 lid 1 Auteurswet voorziene recht van de maker van het werk op naamsvermelding

 

PORTRETRECHT

 

Geen redelijk belang
Scott heeft evenwel nagelaten inzichtelijk te maken welk redelijk belang hij heeft voor zijn verzet.
Het portretrecht beschermt voornamelijk het privacybelang van de geportretteerde. De summierlijk door Scott aangevoerde gronden doen echter vermoeden dat het hem er met name om gaat om langs de weg van het portretrecht te bereiken wat hij ook met een beroep op het merkenrecht heeft willen bereiken.

 

RECLAME

 

Geen misleidende reclame
Scott onvoldoende onderbouwd dat bij het in aanmerking komende publiek de indruk wordt gewekt dat in de compilatie originele opnamen van The Sweet zijn opgenomen.
Scott stelt dat de vermelding van "The Sweet" althans "Sweet" als uitvoerend artiest bij de tracks in het artwork en op de webwinkelsite van Galaxy misleidend is, omdat de tracks niet door de originele bezetting van The Sweet zijn uitgevoerd, maar door "Sweet featuring Brian Connolly". Dit is volgens Scott een misleidende mededeling in de zin van artikel 6: 194 BW. Naar voorlopig oordeel heeft Scott onvoldoende onderbouwd dat bij het in aanmerking komende publiek de indruk wordt gewekt dat in de compilatie originele opnamen van The Sweet zijn opgenomen. Scott verwijst naar vermeldingen op de website, hierboven geciteerd onder 2.4, maar die vermeldingen hebben de strekking aan te geven dat het gaat om werken waarvan The Sweet als maker is aan te merken. Nu Scott geen inzicht heeft gegeven in de auteursrechtelijke verhoudingen, met name het makerschap van de drie opgenomen nummers, kan de mededeling op de website zonder meer niet voor onjuist worden gehouden. Dit wordt niet anders in het licht van de vermeldingen op de drie afzonderlijke CD hoezen en op de box.

 

YouTube: The Sweet: Wig Wam Bam

 

IEPT20080318, Rb Den Haag, Scott v Galaxy (The Sweet)