IEPT20080327, Rb Den Haag, Nike

26-04-2008 Print this page
IEPT20080327, Rb Den Haag, Nike

PROCESRECHT

 

Beslag tot afgifte bescheiden geweigerd
Het verlof tot het leggen van beslag op bescheiden betreffende de inbreuk gebaseerd op artikel 730 Rv jo artikel 843 Rv afgewezen, omdat artikel 843 Rv en art. 2.22(4) BVIE geen recht op afgifte van die bescheiden geeft, maar enkel op verstrekking van inzage, afschrift of uittreksel.
Nike baseert dit beslag op artikel 730 Rv. Die bepaling mist toepassing in dit geval. Artikel 730 Rv schept de bevoegdheid tot het leggen van beslag ter verzekering van een recht op afgifte van een zaak of levering van een goed. Een recht op afgifte van de bescheiden waarop het beslag betrekking heeft, vloeit, anders dan Nike betoogt, niet voort uit de artikelen 843a Rv en 2.22 lid 4 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE). Artikel 843a Rv schept geen recht op afgifte van de betreffende bescheiden (HR 31 mei 2002, NJ 2003, 589), maar geeft ten aanzien van die bescheiden onder bepaalde voorwaarden - een recht op inzage, afschrift of uitreksel. Artikel 2.22 lid 4 BVIE schept evenmin een recht op afgifte een zaak in de zin van artikel 730 Rv. Op grond van artikel 2.22 lid 4 BVIE kan een inbreukmaker slechts worden bevolen tot verstrekking van bepaalde gegevens, eventueel door verstrekking van een afschrift van de documenten waarin die gegevens voorkomen. Voor het afgeven van de documenten zelf biedt de bepaling geen grond. Afgifte van de documenten is namelijk niet nodig ter bereiking van het doel van deze bepaling, te weten het verschaffen inzicht aan de merkhouder in de herkomst en distributiekanalen van de inbreukmakende producten.
Bewijsbeslag op grond van artikel 1019b-c Rv niet verzocht
Een beslag ter bescherming van de betrokken bescheiden tegen vernietiging of verduistering kan in dit geval mogelijk wel worden gebaseerd op de artikelen 1019b en 1019c Rv. Die artikelen voorzien immers specifiek in de mogelijkheid tot het leggen van conservatoir beslag ter bescherming van bewijs. De voorzieningenrechter heeft tijdens de mondelinge behandeling de advocaat van Nike verzocht zich uit te laten over de toepassing van deze bepalingen. Daarop heeft de advocaat verklaard dat het verzoek uitsluitend is gebaseerd op artikel 730 Rv en dat Nike geen reden zag de juridische grondslag van het verzoek aan te passen. Gelet daarop en op hetgeen hiervoor in rechtsoverweging 2.3 is vastgesteld omtrent de toepassing van artikel 730 Rv. dient het beslag met betrekking tot de bescheiden te worden afgewezen.

 

IEPT20080327, Rb Den Haag, Nike