IEPT20080403, Hof Den Haag, Binder Videotheek v Dharma Productions

10-06-2008 Print this page
IEPT20080403, Hof Den Haag, Binder Videotheek v Dharma Productions

AUTEURSRECHT

 

Onvoldoende bewijs dat Dharma producent is
Enkel overeenkomst waarin Dharma als producent wordt aangemerkt, en daartegenover stukken waarin twee andere personen als producent worden aangemerkt
Volgens artikel 45d van de Auteurswet 1912 worden, tenzij de makers en de producent schriftelijk anders zijn overeengekomen, de makers van een filmwerk geacht het recht op onder meer openbaarmaking en verveelvoudiging van dat werk aan de producent te hebben overgedragen. Het auteursrecht op een film komt derhalve in beginsel toe aan de producent van die film. Dharma c.s. stellen dat Dharma als zodanig moet worden aangemerkt. Ter onderbouwing van die stelling hebben zij een kopie van een overeenkomst overgelegd, waarbij Dharma aan Sewnarain een licentie verschaft voor het grondgebied Nederland, als nader in die overeenkomst omschreven. Ander bewijsmateriaal hebben zij niet overgelegd. In het bijzonder is bij het hof geen videoband of DVD gedeponeerd, waaruit het gepretendeerde recht zou kunnen blijken. Daar tegenover hebben [appellanten] stukken overgelegd waaruit valt af te leiden dat twee personen, genaamd [betrokkene 1]en [betrokkene 2], de film hebben geproduceerd. Mitsdien kan, te meer nu ook in de bodemzaak het gestelde auteursrecht onderwerp is van bewijslevering zijdens Dharma c.s., in dit kort geding niet - ook niet voorlopig - worden aangenomen dat Dharma het auteursrecht op de film heeft.

 

PROCESRECHT

 

Geen ruimte voor nadere bewijslevering in kort geding
Nu in dit kort geding voor bewijslevering met betrekking tot voornoemde stellingen geen plaats is, slaagt het hoger beroep en behoeft de eerste grief van [appellanten] geen bespreking meer.

 

IEPT20080403, Hof Den Haag, Binder Videotheek v Dharma Productions