IEPT20080403, Hof Den Haag, Gemnet v Stimular

11-04-2008 Print this page
IEPT20080403, Hof Den Haag, Gemnet v Stimular

MERKENRECHT

 

Gebruik in het economisch verkeer
sprake van gebruik in het economisch verkeer nu Stimular van de overheden een vergoeding voor het gebruik van de website www.gimnet.nl ontvangt en het enkele feit dat Stimular een ideële doelstelling heeft en geen winstoogmerk heeft, rechtvaardigt niet de conclusie dat zij met de via de site aangeboden diensten geen economisch voordeel behaalt
Het meest verstrekkende verweer van Stimular houdt in dat artikel 13A, lid 1, sub b BMW reeds toepassing mist omdat zij het teken Gimnet niet in het economisch verkeer gebruikt, nu zij met de via www.gimnet.nl aangeboden diensten geen economisch voordeel beoogt, zoals bedoeld in het zogenaamde Tanderil-arrest (BenGH 9 juli 1984, NJ 1985, 101). Stimular wijst erop dat zij een ideële doelstelling heeft en dat voor het gebruik van de website www.gimnet.nl slechts een vergoeding van de betreffende overheden wordt ontvangen. Zij weerspreekt de stelling van Gemnet, in het kader van de derde grief, dat SenterNovem en de Provincie ZuidHolland via de website adverteren. Uit het hiervoor genoemde Tanderil-arrest volgt dat in beginsel sprake is van gebruik in het economisch verkeer in de zin van artikel 13A BMW indien het gebruik van het merk, anders dan met een wetenschappelijk doel, plaatsvindt in het kader van een bedrijf, beroep, of enige andere, niet in de particuliere sfeer verrichte activiteit, waarmee economisch voordeel wordt beoogd. Het hof is voorshands van oordeel dat daarvan in dit geval sprake is. Immers, Stimular ontvangt, zoals zij zelf stelt, van de overheden een vergoeding voor het gebruik van de website www.gimnet.nl. Het enkele feit dat Stimular, naar zij stelt, een ideële doelstelling heeft en geen winstoogmerk heeft, rechtvaardigt niet de conclusie dat zij met de via de site aangeboden diensten geen economisch voordeel behaalt in de zin van voormeld criterium.


Soortgelijkheid diensten
Omschrijving diensten en administratieve merkenklassen niet bepalend
In de eerste plaats geldt dat noch het feit dat de door partijen aangeboden diensten beide als "diensten van de informatiemaatschappij" in de zin van artikel 3: 15d BW moeten worden aangemerkt, noch de administratieve, voor inschrijving van merken toegepaste rangschikking in klassen, bepalend is voor het antwoord op de vraag of sprake is van soortgelijkheid van diensten. Bepalend zijn, zoals in r.o. 9 is overwogen, de aard, bestemming en het gebruik van de diensten, alsmede het concurrerende, dan wel complementaire karakter daarvan. Daarbij dienen de diensten, waarvoor het merk Gemnet is ingeschreven enerzijds, te worden vergeleken met het gebruik van het gestelde inbreukmakende teken anderzijds.
Er bestaat enige mate van overeenstemming tussen de beide categorieën aangeboden diensten
Naar 's hofs voorlopig oordeel omvatten de diensten waarvoor het merk Gemnet is ingeschreven mitsdien twee aspecten: i) het faciliteren van informatieuitwisseling tussen gemeentelijke overheden en maatschappelijke organisaties en ii) het verstrekken van informatie. De kernactiviteit van Stimular via de website Gimnet kan worden omschreven als: het ter beschikking stellen van informatie op het gebied van milieubeleid. Voor wat betreft de bestemming leidt het hof voorshands uit de stukken af dat beide organisaties zich (primair) richten op (gemeentelijke) overheden, doch dat de door Gemnet aangeboden diensten tevens beschikbaar zijn voor maatschappelijke organisaties (vergelijk haar website, hiervoor geciteerd) en semioverheden (pleitnota Gemnet van 3 juli 2006 sub 3), terwijl de door Stimular via www.gimnet.nl  aangeboden diensten bedoeld zijn voor personen die zich bezig houden met milieubeleid, waarbij het tevens kan gaan om personen uit het bedrijfsleven (pleitnota Stimular van 3 juli 2006 sub 3, 6 en 7). Ten aanzien van het gebruik, respectievelijk het concurrerende, dan wel complementaire karakter van de aangeboden diensten is het hof voorshands van oordeel dat enerzijds de diensten eerder als complementair, dan als concurrerend kunnen worden aangemerkt: waar Gemnet informatieuitwisseling bevordert op allerlei gebied, beperkt Stimular zich tot het verstrekken van informatie op het gebied van milieubeleid. Anderzijds valt, waar de sites, voor zover het om milieubeleid gaat, een gedeeltelijk overlappende doelgroep hebben en -naar Gemnet heeft gesteld en Stimular niet heeft weersproken- beide informatie op het gebied van milieubeleid bieden, een zekere mate van concurrentie niet uit te sluiten. Het hof komt op grond van het bovenstaande, anders dan de Voorzieningenrechter, tot het oordeel dat er enige mate van overeenstemming bestaat tussen de beide categorieën aangeboden diensten

 

Gevaar voor verwarring
gelet op de grote mate van auditieve en visuele gelijkenis tussen Gemnet en Gimnet en het feit dat beide tekens gebruikt worden voor een website die in de overheidsfeer een netwerk voor informatie biedt, is gevaar voor verwarring te duchten
Ten aanzien van de mate van gelijkenis van de tekens Gemnet en Gimnet overweegt het hof als volgt. In visueel opzicht is er een slechts gering verschil tussen de beide tekens: zij verschillen één klinker van elkaar. Voor het auditieve aspect geldt hetzelfde. Begripsmatig geldt voor beide tekens dat zij een, met elkaar verband houdende, functionele achtergrond hebben: gem verwijst naar gemeente(n) en gim naar gemeentelijke interne milieuzorg. Bij beide tekens verwijst het onderdeel "net" naar het begrip "netwerk". Ten aanzien van het relevante publiek, zoals hiervoor in r.o. 15 omschreven, acht het hof voorshands enerzijds aannemelijk dat een deel daarvan weliswaar doelgericht gebruik maakt van de ene of de andere site. Anderzijds is, naar 's hofs voorlopig oordeel gelet op de grote mate van auditieve en visuele gelijkenis tussen Gemnet en Gimnet en het feit dat beide tekens gebruikt worden voor een website die in de overheidsfeer een netwerk voor informatie biedt, gevaar voor verwarring te duchten. Daarbij weegt het hof mee dat het teken Gemnet, naar Gemnet heeft gesteld en Stimular niet, althans onvoldoende gemotiveerd heeft weersproken, bij het ten deze relevante publiek grote bekendheid geniet. Grief 1 slaagt derhalve, evenals grief 5.

 

IEPT20080403, Hof Den Haag, Gemnet v Stimular