IEPT20080403, Hof Den Haag, Paralegal v Juridisch Loket

09-04-2008 Print this page
IEPT20080403, Hof Den Haag, Paralegal v Juridisch Loket

PROCESRECHT

 

Geen schorsing tenuitvoerlegging proceskostenveroordeling art 351 Rv
Het hof stelt voorop dat voor schorsing van de tenuitvoerlegging van een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis slechts plaats is indien de executant, mede gelet op de belangen aan de zijde van de geëxecuteerde die worden geschaad, geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij gebruikmaking van zijn bevoegdheid om in afwachting van de uitslag van het hoger beroep tot tenuitvoerlegging over te gaan.
Dit zal het geval kunnen zijn indien het te executeren vonnis klaarblijkelijk op een juridische of feitelijke misslag berust of indien na (het wijzen van) het vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten meebrengen dat de executie van het vonnis klaarblijkelijk een noodtoestand voor degene te wiens laste het vonnis wordt ten uitvoer gelegd, zou doen ontstaan (HR 22 april 1983, NJ 1984, 145; zie ook HR 22 december 2006, NJ 2007, 173). Dat geldt ook indien schorsing van de tenuitvoerlegging wordt gevorderd op de voet van het op 1 januari 2002 in werking getreden artikel 351 Rv.
Dat sprake is van een juridische of feitelijke misslag of van nieuwe feiten die een noodtoestand voor Paralegal doen ontstaan is gesteld noch gebleken.
De voorzieningenrechter heeft op de voet van artikel 1019h Rv. de werkelijke proceskosten van Het Juridisch Loket vastgesteld op € 19.235. Of dit bedrag de dubbele redelijkheidtoets kan doorstaan, ligt hier niet ter beoordeling voor; dit komt zo nodig aan de orde in de hoofdzaak (grief XIV). Dat sprake is van een juridische of feitelijke misslag of van nieuwe feiten die een noodtoestand voor Paralegal doen ontstaan is gesteld noch gebleken.
Geen misbruik van bevoegdheid: het belang van Paralegal bij het (vooralsnog) uitblijven van een faillissement weegt in de gegeven omstandigheden niet zwaarder dan het belang van Het Juridisch Loket dat de door haar gemaakte kosten worden voldaan
Van misbruik van (executie)bevoegdheid is, onder meer, sprake in geval men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen (artikel 3:13 lid 2 BW). De door Paralegal overgelegde staat van baten en lasten (productie 8) betreft de periode van 11 november 2003 tot 31 juli 2005 en geeft geen inzicht in de huidige financiële situatie van Paralegal. Maar ook indien aangenomen moet worden dat, zoals Paralegal stelt, uitoefening door Het Juridisch Loket van haar bevoegdheid de kostenveroordeling te executeren, het faillissement van Paralegal zou meebrengen, is het hof van oordeel dat het belang van Paralegal bij het (vooralsnog) uitblijven van een faillissement in de gegeven omstandigheden niet zwaarder weegt dan het belang van Het Juridisch Loket dat de door haar gemaakte kosten worden voldaan. Betalingsonmacht kan in beginsel geen grond zijn voor schorsing van de tenuitvoerlegging van een rechterlijke uitspraak; dat geldt naar het oordeel van het hof evenzeer als het gaat om betaling van (werkelijke) proceskosten


 

IEPT20080403, Hof Den Haag, Paralegal v Juridisch Loket