IEPT20080403, Rb Arnhem, De Roode Roos v De Rooij

22-04-2008 Print this page
IEPT20080403, Rb Arnhem, De Roode Roos v De Rooij

PROCESRECHT - AUTEURSRECHT

 

Geen conservatoir bewijsbeslag inzake NAW-gegevens houders IP-adres
De Roode Roos heeft niet gesteld, en het is ook niet gebleken, dat @Home, Vivor en Telecity onrechtmatig tegenover haar hebben gehandeld, door diensten te verlenen die De Rooij c.s. in staat stellen een webwinkel in stand te houden, waarbij tevens inbreuk op het auteursrecht van De Roode Roos wordt gemaakt.

Verder is voor de beslissing in deze zaken het arrest Lycos/Pessers, HR 25 november 2005, RvdW 2005, 133, van belang, waarin het ging om de vraag onder welke omstandigheden een internet service provider verplicht is NAW-gegevens van een klant aan een derde ter beschikking te stellen. De Minister van Justitie heeft onlangs aan de Tweede Kamer laten weten dat volgens hem deze uitspraak goed past in het systeem van de later omgezette Handhavingsrichtlijn en ook goed te verenigen is met het hierboven genoemde arrest Promusicae/Telefónica de España (Bijl. TK 29 838 (2007-08) nr. 7, brief van 20 maart 2008).
2.11. De Roode Roos wenst de NAW-gegevens van de houder van het IP-adres 82.72.77.28 en een kopie van de bestanden waaruit de webwinkel van De Rooij c.s. is opgebouwd. Zij zet daarvoor het middel van conservatoir bewijsbeslag in en wil dit beslag leggen zonder dat de internet service provider, de exploitant van de server, waarvan de internet service provider gebruik maakt, en de eigenaar van het gebouw waar deze exploitant is gevestigd, worden gehoord. De Roode Roos heeft niet gesteld, en het is ook niet gebleken, dat @Home, Vivor en Telecity onrechtmatig tegenover haar hebben gehandeld, door diensten te verlenen die De Rooij c.s. in staat stellen een webwinkel in stand te houden, waarbij tevens inbreuk op het auteursrecht van De Roode Roos wordt gemaakt.
2.12. Uit het hiervoor geschetste systeem van wettelijke bepalingen, met name art. 28 lid 9 Aw 1912, volgt dat ten opzichte van deze derden een bevel dient te worden gevraagd om de benodigde gegevens te verstrekken. Dat dient te geschieden in een procedure op tegenspraak, opdat deze derden in de gelegenheid zijn hun belangen, met name de eerbiediging van het privé-leven van hen en hun klanten, en de bescherming van persoonsgegeven, aan de orde te stellen en te verdedigen. Zonder dat zij worden gehoord is niet goed te beoordelen in hoeverre toewijzing van het gevraagde zal leiden tot inbreuken op deze rechten. Verder is onvoldoende aannemelijk geworden dat bewijsmateriaal verloren zal gaan, als de uitspraak van een procedure op tegenspraak tegen deze derden moet worden afgewacht. De NAW-gegevens van het bedoelde IP-adres kunnen in een later stadium desnoods in kort geding worden gevorderd. De kans is groot dat het bewijsmateriaal kan worden ontleend aan een back up bij @Home of Vivor, in het geval De Rooij c.s. de bestanden van de webwinkel zouden hebben weggehaald. Ten slotte vormt art. 444a Rv geen grondslag voor het leggen van conservatoir bewijsbeslag onder Vivor en Telecity. De server van Vivor is niet van De Rooij c.s.. De bestanden waaruit de webwinkel van De Rooij c.s. is opgebouwd, vormen geen in beslag te nemen zaken, zoals bedoeld in dat artikel. De Roode Roos heeft in haar beslagrekesten zelf aangegeven dat elektronische bestanden geen zaken zijn. Gezien het voorgaande is er geen aanleiding art. 444a Rv ook toe te passen op elektronische bestanden, opgeslagen op een server van een andere dan de inbreukmaker.

 

IEPT20080403, Rb Arnhem, De Roode Roos v De Rooij