IEPT20080408, Rb Rotterdam, Ziekenhuis Rotterdam

15-04-2008 Print this page
IEPT20080408, Rb Rotterdam, Ziekenhuis Rotterdam

HANDELSNAAMRECHT

 

Voeren handelsnamen
Havenziekenhuis Rotterdam en Oogziekenhuis Rotterdam thans gevoerd als handelsnamen, niet ter zake dat ook "Havenziekhuis" en "Oogziekenhuis" gevoerd wordt
Gelet op de betwisting door MCRZ op dit punt dient eerst te worden vastgesteld of "Havenziekenhuis Rotterdam" en "Oogziekenhuis Rotterdam" als door eiseressen 1 en 2 gevoerde handelsnamen kunnen gelden. Mede gelet op de door eiseressen overgelegde producties 1 en 3, bestaande uit onder meer briefpapier, logo's en schermafdrukken van websites, is voldoende aannemelijk geworden dat Havenziekenhuis Rotterdam en Oogziekenhuis Rotterdam thans, en reeds gedurende enige tijd, feitelijk door eiseressen 1 en 2 als handelsnaam worden gevoerd. Daarbij doet niet ter zake dat deze ziekenhuizen soms ook onder de namen "Havenziekenhuis" en "Oogziekenhuis" naar buiten treden of dat deze verkorte versies in het dagelijks verkeer met instemming van eiseressen door derden (bijvoorbeeld de dienst die de bewegwijzering in de stad verzorgt) gebruikt worden. Een onderneming kan immers meerdere handelsnamen voeren

Gevaar voor verwarring bij patiënten en bezoekers
Bij hen ligt, nu alle drie de ziekenhuizen de namen "Ziekenhuis" en "Rotterdam" in hun handelsnaam (zullen) gebruiken, bepaald voor de hand dat zij zullen menen dat deze ziekenhuizen op enigerlei wijze met elkaar gelieerd zijn of zelfs gelijk zijn als aan Ziekenhuis Rotterdam geen enkel ander woord is toegevoegd.
Anders is dit voor het overige publiek, voornamelijk bestaande uit patiënten en hun bezoekers, zoals familieleden. Bij hen ligt, nu alle drie de ziekenhuizen de namen "Ziekenhuis" en "Rotterdam" in hun handelsnaam (zullen) gebruiken, bepaald voor de hand dat zij zullen menen dat deze ziekenhuizen op enigerlei wijze met elkaar gelieerd zijn of zelfs gelijk zijn als aan Ziekenhuis Rotterdam geen enkel ander woord is toegevoegd. Dat de woorden "Haven" en "Oog" kenmerkende bestanddelen vormen van de handelsnamen van respectievelijk het Havenziekenhuis Rotterdam en het Oogziekenhuis Rotterdam, doet hier niet aan af; dergelijke woorden laten zich immers heel wel verklaren door het bestaan van diverse specialisaties binnen een ziekenhuis. Hierbij is meegewogen dat een aanzienlijk deel van dit publiek eenmalig of voor de eerste maal van de diensten van voornoemde ziekenhuizen gebruik maakt. Bovendien is tussen partijen in confesso dat bezoekers/ patiënten van ziekenhuizen vaak gespannen zullen zijn, terwijl voorts een deel vanwege herkomst of leeftijd, minder dan optimaal oplettend zal zijn. Dit effect hangt samen met de normale samenstelling en gesteldheid van ziekenhuispubliek en moet dus, voor het verwarringsgevaar, worden meegewogen.
Bij ingebruikneming van de handelsnaam Ziekenhuis Rotterdam zal dus zowel direct, het ene ziekenhuis wordt ten onrechte voor het andere ziekenhuis gehouden, als indirect, er wordt een niet bestaand verband tussen de ziekenhuizen verondersteld, verwarringsgevaar te duchten zijn bij een relevant deel van het publiek. Dat betekent dat het MCRZ verboden zal worden de handelsnaam Ziekenhuis Rotterdam te voeren.
Hierbij is meegewogen dat verwarring tussen ziekenhuizen verstrekkender gevolgen met zich mee kan brengen dan verwarring tussen andersoortige ondernemingen.

 

Geen misleidende handelsnaam
thans kan niet worden gezegd dat misleiding van het publiek als bedoeld in artikel 5b van de Hnw te duchten is
Met de naam "Ziekenhuis Rotterdam" wordt het publiek geen onjuiste voorstelling gegeven over de aard van de onder die naam gedreven onderneming, omdat het inderdaad een ziekenhuis gevestigd te Rotterdam betreft. Dat is op zichzelf niet doorslaggevend. De benaming Ziekenhuis Rotterdam zou onder omstandigheden de indruk kunnen wekken dat zij het enige, althans het overkoepelende ziekenhuis in Rotterdam is. Dat er sprake is van zulke omstandigheden is echter thans onvoldoende aannemelijk. Daarbij is enerzijds gelet op de algemeen bekende omstandigheid dat Rotterdam meer dan één ziekenhuis telt, waaronder de drie eiseressen, die alle een reeds jaren gevestigde reputatie hebben, ten dele ook internationaal. Anderzijds is in aanmerking genomen het door MCRZ geuite, niet betwiste voornemen de naam vooral te gebruiken in combinatie met verwijzingen naar de Zorgboulevard. In die situatie kan thans niet worden gezegd dat misleiding van het publiek als bedoeld in artikel 5b van de Hnw te duchten is.

 

Dienstmerk inbreukmakend op oudere handelsnaam
het gebruik van het dienstmerk en dat van de handelsnaam vallen samen of overlappen elkaar ten minste

Gelet op de aard van de onderneming - een ziekenhuis - valt redelijkerwijs te verwachten dat het publiek geen onderscheid zal maken tussen het gebruik van de handelsnaam ter aanduiding van de onderneming en het gebruik van het merk - waarvan de handelsnaam het meest in het oog springende deel is - ter aanduiding van de diensten van de onderneming. Dat betekent dat het gebruik van het dienstmerk en dat van de handelsnaam samenvallen of elkaar ten minste overlappen, zodat het verbod op het voeren van de handelsnaam voorshands ook het verbod op het gebruik van het merk meebrengt. Voortgezet gebruik van het dienstmerk na staking van het gebruik van de handelsnaam Ziekenhuis Rotterdam zou immers het verwarringsgevaar waarop in overweging 4.4.4 is gedoeld in stand houden en wellicht nog vergroten.

 

PROCESRECHT

Drie maanden respijt
De voorzieningenrechter ziet aanleiding MCRZ een terme de grâce van drie maanden te gunnen; niet valt in te zien waarom het nodig zou zijn dat nu meteen het bord van de bouwplaats wordt weggehaald of de domeinnaam van het net.

 

IEPT20080408, Rb Rotterdam, Ziekenhuis Rotterdam