IEPT20080415, Rb Den Haag, Safak

16-04-2008 Print this page
IEPT20080415, Rb Den Haag, Safak

 

MERKENRECHT

 

Nietigheid Gemeenschapsmerk wegens strijd met ouder nationaal recht
Artikel 95(3) GMeV staat toe dat de nietigheid van het Gemeenschapsmerk bij wege van verweer kan worden opgeworpen indien wordt gesteld, zoals in deze procedure, dat het merk nietig kan worden verklaard wegens een ouder recht van de gedaagde.
Gedaagden betwisten niet dat de verhandeling van kaas onder de tekens SAFAK inbreuk maakt op het Gemeenschapsmerkrecht van Aktitiz. Volgens het ook in deze procedure tot uitgangspunt te nemen - artikel 98 GMeVo dient die verhandeling te worden verboden, tenzij er speciale redenen zijn om dit niet te doen. Die reden zou naar de voorzieningenrechter begrijpt volgens gedaagden moeten zijn dat aannemelijk is dat het Gemeenschapsmerk op de vordering van Sarik nietig zal worden verklaard door het Bureau.
Aktitiz heeft opgemerkt dat van de uitspraak van de Duitse rechter hoger beroep is ingesteld, maar dat doet er niet aan af dat in deze procedure moet worden uitgegaan van de geldigheid van het oudere Duitse merkrecht. Daarvan uitgaande is vooralsnog aan te nemen dat het Gemeenschapsmerk de procedure bij het Bureau niet zal overleven. Het in artikel 95 lid 1 GMeVo neergelegde vermoeden van geldigheid staat aan dit oordeel niet in de weg. De bepaling ziet allereerst op de bodemprocedure en kan in deze procedure, die gericht is op het treffen van voorlopige en beschermende maatregelen, niet onverkort worden toegepast omdat een reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring in deze procedure niet mogelijk is. Lid 3 van het artikel staat bovendien toe dat de nietigheid van het Gemeenschapsmerk bij wege van verweer kan worden opgeworpen indien wordt gesteld, zoals in deze procedure, dat het merk nietig kan worden verklaard wegens een ouder recht van de gedaagde.

 

Omzetting Gemeenschapsmerk in Benelux merk
Omzetting Gemeenschapsmerk naar Benelux geeft geen verbodsrecht voorafgaand aan Benelux-inschrijving
Aktitiz heeft daarnaast nog gewezen op de in artikel 108 GMeVo neergelegde mogelijkheid om, na nietigverklaring, het Gemeenschapsmerk op zijn verzoek om te zetten in een aanvraag voor een Beneluxmerk. Die laatste mogelijkheid rechtvaardigt echter niet dat gedaagden wordt verboden in de Benelux kaas onder de tekens SAFAK te verhandelen op een tijdstip dat het merk (nog) niet in de Benelux is ingeschreven.

 

IEPT20080415, Rb Den Haag, Safak