IEPT20080417, Hof Den Haag, Imgro China v De Witte

15-06-2008 Print this page
IEPT20080417, Hof Den Haag, Imgro China v De Witte

AUTEURSRECHT

 

Niet aannemelijk dat Imgro rechthebbende is
Beelden dateren van voor oprichtingsdatum Imgro en overdrachtsakte ontbreekt
Ten aanzien van het beroep van Imgro op aan haar toekomend auteursrecht oordeelt het hof voorshands als volgt. In het midden kan blijven of de heer Witloks, directeurgrootaandeelhouder van Imgro, dan wel enige aan Imgro gelieerde vennootschap auteursrecht op de betreffende beelden toekomt. Op grond van het door Imgro als productie 18 in hoger beroep overgelegde overzicht (een lijst "eerste openbaarmaking Imgro" waarop beelden en data van inkoopfacturen zijn genoemd) en de als producties 11 tot en met 17 overgelegde facturen van Imgro aan afnemers en "notariële verklaringen van bewaarneming" (van foto's van de beelden), acht het hof voorshands aannemelijk dat het gaat om beelden die zijn vervaardigd en ingekocht en in Nederland openbaar gemaakt - voor 5 juli 2005, de datum waarop Imgro is opgericht. Imgro heeft wel gesteld dat het auteursrecht (en andere intellectuele eigendomsrechten) op de beelden aan haar zijn overgedragen, maar terzake niet de door artikel 2 Auteurswet vereiste akte overgelegd. Mede gelet op de uitdrukkelijke en herhaalde betwisting van de gestelde overdracht door De Witte c.s., had dat wel op haar weg gelegen. Ook anderszins heeft Imgro de door haar gestelde overdracht onvoldoende aannemelijk gemaakt. In dit verband is van belang dat van de overgelegde facturen en paklijsten geen ervan aan Imgro is gericht, respectievelijk van haar afkomstig is, ook niet die welke van na 5 juli 2005 dateren. Ook de als productie 9 door Imgro overgelegde schriftelijke, ongedateerde en kennelijk tot de heer Witloks gerichte verklaring ter zitting is bevestigd dat met "Jo" de heer Witloks is bedoeld - kan niet tot de conclusie leiden dat voorshands voldoende aannemelijk is dat aan Imgro auteursrecht op de beelden toekomt.


Geen verbodsrecht auteursrechtlicentienemer
Voor zover al sprake zou zijn van een licentie geldt dat artikel 27a van de Auteurswet de licentiehouder niet de bevoegdheid verleent om een verbod te vorderen.


SLAAFSE NABOOTSING

Geen beroep op slaafse nabootsing
Het beroep op slaafse nabootsing kan evenmin tot toewijzing van de vorderingen van Imgro leiden, reeds omdat voorshands niet aannemelijk is geworden dat de beelden waar het om gaat kunnen worden beschouwd als een product van Imgro, noch dat zij, bestaand vanaf 5 juli 2005, investeringen heeft gedaan in de opbouw van de collectie.


 

IEPT20080417, Hof Den Haag, Imgro China v De Witte