IEPT20080417, Hof Den Haag, Nike v Rico Sport

21-04-2008 Print this page
IEPT20080417, Hof Den Haag, Nike v Rico Sport

 

MERKENRECHT - PROCESRECHT

 

Bewijs vervalsingen
Het hof gaat het er dan ook van uit dat de door Nike onderzochte blauwe (op de foto's afgebeelde) sweatshirts met artikelnummers 163456 en 129356 vervalsingen zijn
.
Elk van de drie genoemde genoemde redenen (een niet door Nike gebruikte kleurcode, verkeerde plaats van het CNC-label en een niet bij een sweatshirt behorend artikelnummer) is overigens naar het oordeel van het hof ook op zichzelf voldoende reden om dit aan te nemen.

 

Bewijs leveringen door Rico
Ook als het hof de verklaringen van Seitz buiten beschouwing laat, acht het de resterende stukken voldoende om aan te nemen Rico de vervalste Sweatshirts, althans de vervalste sweatshirts met artikelnummer 129 356 aan Rico GmbH heeft geleverd en acht het de betwisting van Rico, in het licht daarvan, onvoldoende onderbouwd
Ter ondersteuning van haar betwisting van de stelling van Nike dat Rico de vervalste Sweatshirts heeft geleverd, heeft Rico de inhoud van de verklaringen van Seitz betwist. Voorts heeft zij betwist dat haar factuur aan Rico GmbH d.d. 23 september 2000 betrekking had op de vervalste sweatshirts omdat deze van na 1 september 2000 dateert. Nu het gebruikelijk is dat een factuur na levering wordt gezonden, uit de overige als productie 6 in eerste aanleg overgelegde facturen valt af te leiden dat dit in de relatie tussen Rico en Rico GmbH vaker gebeurde (ook die facturen hebben betrekking op daaraan voorafgaande leveranties), op de factuur vermeld is dat tot september 2000 250.000,-- DEM betaald is en op bij de facturen behorende "packinglists"de kennelijk van een fax afkomstige datum "20/07/2000"voorkomt, gaat het hof aan die betwisting als onvoldoende onderbouwd voorbij. De inhoud en autheticiteit van voormelde stukken wordt door Rico overigens niet betwist. Ook als het hof de verklaringen van Seitz buiten beschouwing laat, acht het de resterende stukken voldoende om aan te nemen Rico de vervalste Sweatshirts, althans de vervalste sweatshirts met artikelnummer 129 356 aan Rico GmbH heeft geleverd en acht het de betwisting van Rico, in het licht daarvan, onvoldoende onderbouwd.

 

Geen rechtsverwerking door 5 jaar stilzitten
voor het aannemen van rechtsverwerking enkel tijdsverloop of enkel stilzitten onvoldoende

Rico heeft gesteld dat de vordering van Nike in strijd is met de redelijkheid en billijkheid omdat de inleidende dagvaarding dateert van 15 augustus 2005, derhalve bijna vijf jaar na de inbeslagneming bij Rico GmbH en twee jaar nadat Rico GmbH Nike had laten weten dat de vervalste kleding door Rico was geleverd. Zij beroept zich kennelijk op rechtsverwerking. Nog daargelaten dat Rico niet stelt dat het uitoefenen door Nike van haar rechten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, is voor het aannemen van rechtsverwerking enkel tijdsverloop of enkel stilzitten onvoldoende. Bijzondere omstandigheden die een geslaagd beroep op rechtverwerking rechtvaardigen, zijn gesteld noch gebleken

 

Verbod van inbreuk op merkrechten
Geen verbod gebruik van het merk, wel verbod  inbreuk op de Nike-merken te maken
Voor toewijzing van het inbreukverbod kan in het midden blijven of Rico een verwijt treft, nu schuld daarvoor geen vereiste is. Mede in aanmerking nemende dat het ook gaat om inbreuk op Gemeenschapsmerken en gelet op de uitspraak van het Hof van Justitie van 14 december 2006, C-316/0S inzake Nokia/Wärdell, zal het hof het inbreukverbod op straffe van verbeurte van een dwangsom (als beperkt in het dictum) toewijzen. Het hof ziet, de belangen over en weer afwegende, onvoldoende reden Rico te verbieden gebruik van de merken van Nike te maken, tenzij zij bewijst dat Nike daarvoor toestemming heeft verleend, daar dit Rico te zeer zou beperken in de uitoefening van haar bedrijf en op haar, gelet op de dwangsom, een onevenredig bewijsrisico zou leggen. Zij zal Rico verbieden inbreuk op de Nike merken te maken.

 

IEPT20080417, Hof Den Haag, Nike v Rico Sport