IEPT20080429, Rb Den Haag, Boerengolf

29-04-2008 Print this page
IEPT20080429, Rb Den Haag, Boerengolf

 

 

MERKENRECHT

 

Vermoeden van geldigheid Gemeenschapsmerk
Zolang geen vordering tot nietigverklaring gemeenschapsmerk bij BHIM is ingesteld brengt het vermoeden van geldigheid mee dat in deze procedure moet worden uitgegaan van de geldigheid van de Gemeenschapsmerken
In dit verband is van belang dat artikel 95 lid 1 GMeVo bepaalt dat de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk het Gemeenschapsmerk als geldig beschouwen, tenzij dit door de gedaagde bij een reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring wordt bestreden. Deze bepaling ziet allereerst op de bodemprocedure en kan in deze procedure, die gericht is op het treffen van voorlopige en beschermende maatregelen, niet onverkort worden toegepast omdat een reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring in deze procedure niet mogelijk is. Niettemin is het vermoeden van geldigheid ook in deze procedure tot uitgangspunt te nemen. Indien Grooters niet in een bodemprocedure op merkinbreuk wordt aangesproken maar niettemin meent dat er reden is voor nietigverklaring van de Gemeenschapsmerken BOERENGOLF en FARMERSGOLF kan hij bij het in de verordening bedoelde Bureau een vordering tot nietigverklaring instellen. Zolang dat niet is gebeurd brengt het vermoeden van geldigheid mee dat in deze procedure moet worden uitgegaan van de geldigheid van de Gemeenschapsmerken. Daarvoor is te meer reden omdat de geldigheid van de merken door het Bureau is vooronderzocht en het Bureau, zoals blijkt uit de door Weenink c.s. overgelegde correspondentie, haar aanvankelijke bezwaren tegen registratie van het merk BOERENGOLF op grond van het ontbreken van onderscheidend vermogen en beschrijvendheid van de gebruikte tekens heeft laten varen nadat Weenink c.s. gedocumenteerd hadden aangevoerd dat sprake was van inburgering.

 

Geldigheid Benelux woord-/beeldmerk
Beschrijvende element "Boerengolf" maakt merk nog niet nietig, gelet op de figuratieve elementen
Dat het Beneluxmerk beschrijvend is, kan vooralsnog evenmin worden aangenomen. De enkele omstandigheid dat dit woord-/beeldmerk, zoals Grooters aanvoert, het beschrijvende element Boerengolf bevat maakt het merk nog niet nietig. Dat is alleen dan het geval indien het merk uitsluitend bestaat uit beschrijvende tekens of benamingen (artikel 2.28 lid 1 onder c BVIE). Grooters laat ten onrechte de figuratieve elementen buiten beschouwing.

 

Verwarringsgevaar niet bestreden
In het bijzonder heeft hij niet bestreden dat bij het publiek de indruk kan ontstaan van een economische band tussen Grooters en Weenink c.s. Het gebruik van de tekens Farmersgolf.eu en boerengolfadressen(.nl) moet dus eveneens in beginsel worden verboden
.
Afgezien van het hiervoor behandelde en verworpen verweer van Grooters dat de Gemeenschapsmerken geen onderscheidend vermogen hebben (wat er volgens Grooters toe zou leiden dat dan ook geen sprake kan zijn van verwarring) heeft Grooters niet bestreden dat verwarring kan ontstaan. In het bijzonder heeft hij niet bestreden dat bij het publiek de indruk kan ontstaan van een economische band tussen Grooters en Weenink c.s. Het gebruik van de tekens Farmersgolf.eu en boerengolfadressen(.nl) moet dus eveneens in beginsel worden verboden.

 

HANDELSNAAMRECHT

 

Handelsnaam wekt verwarring met ouder merk
artikel 5a Handelsnaamwet ook ziet op oudere merken voor diensten terwijl bovendien het merk BOERENGOLF is ingeschreven onder meer voor waren
In het midden kan blijven of Weenink c.s. zich kunnen beroepen op oudere handelsnaamrechten dan Grooters. Vooralsnog wordt geoordeeld dat de door Grooters gebruikte handelsnamen moeten worden verboden op grond van artikel 5a Handelsnaamwet. Door het gebruik van de handelsnamen kan verwarring ontstaan over herkomst van de waren en diensten. De stelling van Grooters dan artikel 5a Handelsnaamwet geen toepassing vindt omdat het merk BOERENGOLF niet ziet op (de voorzieningenrechter begrijpt: ingeschreven is voor) fabrieks- en of handelswaren wordt verworpen. Aan te nemen is dat artikel 5a Handelsnaamwet ook ziet op oudere merken voor diensten terwijl bovendien het merk BOERENGOLF is ingeschreven onder meer voor waren

 

 

IEPT20080429, Rb Den Haag, Boerengolf