IEPT20080521, Rb Den Haag, Denios v Denios

22-05-2008 Print this page
IEPT20080521, Rb Den Haag, Denios v Denios

AUTEURSRECHT

 

Impliciete auteursrechtlicentie
Dochter uit hoofde van verhoudingen binnen Denios-groep en exclusieve samenwerkingsovereenkomst gerechtigd tot bewerken en verder openbaarmaken beeldmateriaal, met inachtneming van bepalingen inzake huisstijl en uitstraling.
Voor de beantwoording van de vraag of de dochter het recht heeft om het beeldmateriaal aan te wenden voor de productie van de Highlights 2007 catalogus is de rechtsverhouding tussen partijen in aanmerking te nemen. De dochter stelt dat zij uit hoofde van die rechtsverhouding is gerechtigd tot het gebruik van het beeldmateriaal op de wijze waarop zij dit heeft gedaan. Door beide partijen is in dit verband een beroep gedaan op, althans verwezen naar paragraaf 5 van de exclusieve samenwerkingsovereenkomst uit 1994. De tekst van deze bepaling luidt in de oorspronkelijke Duitse taal als volgt: Die Vertretung paβt ihr Erscheinungsbild der P&D Systemtechnik GmbH (de rechtsvoorganger van de moeder, vzr) an. Hierzu gehören das Firmenlogo, Prospekte, Briefbögen etc. Mit dieser Maβnahme soll die Internationalität der "Firmengruppe", sowie ihre Leistungsfähigkeit gegenüber Dritten dargestellt werden.
Naar voorlopig oordeel kan uit deze bepaling niet worden afgeleid dat het de dochter niet is toegestaan het van de moeder, dan wel via MMD van de moeder gekregen beeldmateriaal (verder) te bewerken of (verder) openbaar te maken. De geciteerde bepaling suggereert eerder het tegendeel, dat wil zeggen dat de dochter daartoe wel gerechtigd is, maar dat dan onder de verplichting, kort gezegd, de huisstijl van de moeder in acht te nemen en naar buiten toe een uniforme uitstraling van de groep als geheel te waarborgen. Ook het gegeven dat het beeldmateriaal tegen betaling aan de dochter ter beschikking is gesteld als pdf documenten is een aanwijzing dat verdere bewerking en openbaarmaking door de moeder is voorzien en beoogd. Dit soort materiaal is immers bij uitstek geschikt om verder te worden bewerkt en vervolgens bijvoorbeeld digitaal op een website of in gedrukte vorm verder openbaar te worden gemaakt. Naar voorlopig oordeel is een en ander ook passend in de rechtsverhouding tussen partijen in een groep verbonden ondernemingen en feitelijk ook gebruikelijk. De moeder heeft ook niet betwist dat het ook in haar belang is dat de door haar geleverde producten onder de aandacht van potentiële afnemers wordt gebracht en dat product catalogi in dat kader een belangrijk marketinginstrument zijn. (…). Bij deze stand van zaken concludeert de voorzieningenrechter dat de verhoudingen binnen de Denios-groep met zich brengen dat de dochterondernemingen auteursrechtelijk beschermd materiaal van de moeder mogen bewerken en verder openbaar mogen maken. Daarbij is in acht te nemen het bepaalde in paragraaf 5 van de exclusiviteitovereenkomst, welke bepaling ziet op huisstijl en uitstraling. De bepaling is door de dochter naar voorlopig oordeel voldoende in acht genomen


 

IEPT20080521, Rb Den Haag, Denios v Denios