IEPT20080522, Hof Den Haag, Footwear v Converse

29-05-2008 Print this page
IEPT20080522, Hof Den Haag, Footwear v Converse

MODELRECHT

 

Geen inbreuk
Andere totaalindruk in de ogen van de geïnformeerde gebruiker - de (overwegend jonge) consument die modieuze (gym)schoenen koopt -: een opvallende en hippe hoge gymschoen van het populaire merk All Star, enerzijds, en een gymschoen die modieus sportief/klassiek is, bestemd voor een iets ouder publiek.
Footwear c.s. stellen onbetwist dat reeds in 1993 bestaande schoenen met een gebreide 'upper' werden gecombineerd en dat sprake is van een trend. Zij hebben verschillende afbeeldingen van een schoen of een laars met een bovenkant van gebreid materiaal overgelegd (productie 5 en 6 in eerste aanleg van Footwear; productie 3a en 3c in eerste aanleg van Tom Tailor). In dit verband geldt dat aan het enkele ontwikkelen of inzetten van een nieuwe mode of stijl geen bescherming krachtens auteurs- of modelrecht toekomt en dat derhalve moet worden onderzocht of mede gelet op mode, trend of stijl op het onderhavige terrein - Footwear c.s. voldoende afstand van de X-Hi hebben genomen en met hun ontwerp van hun gymplaars op een voldoende eigen wijze uiting gegeven hebben aan de vigerende mode, trend of stijl van ontwerpen (HR 29 december 1995, NJ 1996,546). Bij een vergelijking van de X-Hi en de gymplaars van Footwear c.s. valt in de eerste plaats op dat beide zijn voorzien van een gebreide bovenkant. Het breisel van de X-Hi en dat van de gymplaars van Tom Tailor verschillen in een aantal opzichten van elkaar, zoals volgt uit de hierboven gegeven beschrijving. Deze verschillen zijn gelegen in de kleurstelling en het patroon van het breisel en de omstandigheid dat alleen bij de X-Hi de upper afritsbaar is. Door de kleurstelling en het gebruik van metaalkleurig garen is de upper van de X-Hi opvallend: zij vertoont voorts de merknaam ALL STAR. Het breisel is niet alleen gebruikt voor de 'upper', maar ook voor de tong van de schoen. Het breisel van de gymplaars van Tom Tailor is uitgevoerd in gedekte kleuren en valt minder op. Voorts heeft de gymplaars van Footwear, anders dan de X-Hi, een lange rits aan de binnenkant. In de ogen van de geïnformeerde gebruiker - waaronder naar het oordeel van het hof moet worden verstaan: de (overwegend jonge) consument die modieuze (gym)schoenen koopt zal de totaalindruk van de X-Hi zijn: een opvallende en hippe hoge gymschoen van het populaire merk All Star. Op deze gebruiker zal de gymplaars van Footwear c.s. een andere totaalindruk maken: modieus sportief/klassiek, bestemd voor een iets ouder publiek. Dat blijkt ook uit de door Footwear c.s., ter ondersteuning van hun stelling dat de gymplaars is ontworpen als onderdeel van een productlijn, overgelegde afbeeldingen verschillende artikelen (o.m. jassen en riemen) waarin dezelfde gebreide stof is verwerkt (productie 2 in eerste aanleg van Footwear). Het hof is in het licht hiervan voorshands van oordeel dat Footwear c.s. voldoende afstand van de X-Hi hebben genomen. Naar het voorlopige oordeel van het hof kan dan ook niet worden aangenomen dat de laarsgymp van Footwear c.s. bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt dan de X-Hi. Aan de beoordeling of sprake is van namaak komt het hof niet toe. In zoverre kan in het midden blijven wanneer de X-Hi openbaar is gemaakt en of Footwear c.s. het model van de

X-Hi kenden

 

AUTEURSRECHT

 

Eerste openbaarmaking in Nederland
Tonen X-Hi op bijeenkomsten zonder openbaar karakter en ter voorbereiding op Europese introuductie is geen eerste openbaarmaking
Tegenover het gemotiveerde betoog van Converse c.s. dat de X-Hi voor het eerst is openbaar gemaakt op 5 januari 2005 in de showrooms van Kesbo (in Weert, Leusden, Nieuwegein en Brussel), volstaan Footwear c.s. met een verwijzing naar de (door Converse c.s. overgelegde) verklaring van Overmaat volgens welke de X-Hi in oktober respectievelijk december 2004 op een 'pre line meeting' in China en een 'sales meeting' in Boston is getoond. Volgens Footwear c.s. blijkt hieruit dat de eerste openbaarmaking volgens eigen stelling van Converse c.s. niet in Nederland plaatsvond. Converse c.s. betwisten dat het tonen van de X-Hi op genoemde bijeenkomsten een openbaarmaking inhield. Zij stellen, onder verwijzing naar de verklaring van Overmaat, dat de bedoelde bijeenkomsten geen openbaar karakter hadden en louter dienden ter voorbereiding van de introductie van de Converse Fall/Winter 2005 collectie op de Europese markt. In het licht hiervan moet het standpunt van Footwear c.s. dat de eerste openbaarmaking niet in Nederland plaatsvond, als niet dan wel onvoldoende onderbouwd, worden verworpen.

 

Geen inbreuk
Naar het voorlopige oordeel van het hof hebben Footwear c.s. voldoende afstand van de X-Hi genomen en met het ontwerp van hun gymplaars op een voldoende eigen wijze uiting gegeven aan de vigerende mode, trend of stijl van ontwerpen
Het hof zal eerst onderzoeken welke de auteursrechtelijk beschermde trekken van de X-Hi zijn. Het hof verwijst in dit verband naar de beschrijving van de X-Hi hiervoor onder 6 en 7. Als auteursrechtelijk beschermde trek van de X-Hi merkt het hof in de eerste plaats aan de gebreide en afrits bare 'upper' en voorts de tong van gebreid materiaal. De gymplaars van Footwear c.s. heeft geen gebreide tong. Wel vertoont deze de auteursrechtelijk beschermde trek van een gebreide bovenkant. Zoals het hof hiervoor onder 9 heeft overwogen, waren schoenen en laarzen met een bovenkant van gebreid materiaal een trend. Het hof heeft reeds voorshands geoordeeld dat de totaalindrukken van beide schoenen verschillen. Naar het voorlopige oordeel van het hof hebben Footwear c.s. voldoende afstand van de X-Hi genomen en met het ontwerp van hun gymplaars op een voldoende eigen wijze uiting gegeven aan de vigerende mode, trend of stijl van ontwerpen. Het hof verwijst naar hetgeen het hiervoor onder 10 heeft overwogen. Hieruit volgt dat de gymplaars van Footwear c.s. ook geen inbreuk maakt op het auteursrecht op de X-Hi.

 

SLAAFSE NABOOTSING

 

Geen gevaar voor verwarring
Naar het voorlopige oordeel van het hof kan de vordering van Converse c.s. evenwel ook niet op grond van slaafse nabootsing worden toegewezen, omdat de X-Hi en de gymplaars van Footwear c.s. niet zodanig op elkaar lijken dat gevaar voor verwarring ontstaat

 

PROCESRECHT

 

Geen proceskosten veroordeling inzake Duitse advocaten
Ten aanzien van de noodzaak de Duitse advocaten in te schakelen en, met name, de omvang van hun werkzaamheden ontbreekt enige toelichting.
Het hof acht het op zichzelf niet onredelijk dat in eerste aanleg Footwear en Tom Tailor elk een eigen advocaat hebben ingeschakeld. De door Footwear gemaakte kosten van € 12.007,80 komen het hof niet onredelijk voor. Dat is anders wat betreft de door Tom Tailor gemaakte kosten. Het door haar overgelegde overzicht komt uit op een bedrag van € 20.677,16. Daarvan is een bedrag van € 7.580,16 besteed aan haar Duitse advocaten, welk bedrag blijkens de specificatie voornamelijk uit buitengerechtelijke kosten bestaat. Ten aanzien van de noodzaak de Duitse advocaten in te schakelen en, met name, de omvang van hun werkzaamheden ontbreekt enige toelichting. Het hof zal in het licht hiervan de door Tom Tailor in eerste aanleg gemaakte proceskosten matigen tot een bedrag van € 13.097,--. De kosten van het hoger beroep komen het hof niet onredelijk voor, mede gelet op het standpunt van Converse c.s., die hun eigen kosten van het hoger beroep stellen op € 34.927,12. Het hof zal daarom ter zake van de kosten van het hoger beroep een bedrag van € 26.083,88 toewijzen.

 

IEPT20080522, Hof Den Haag, Footwear v Converse