IEPT20080611, Rb Amsterdam, United Stenting v Curator & Fondsen

08-07-2008 Print this page
IEPT20080611, Rb Amsterdam, United Stenting v Curator & Fondsen


OCTROOIRECHT KOOP FAILLISSEMENT

 

Geen koopovereenkomst met United Stenting
*  Uit het vorenstaande volgt dat op het moment dat volgens United Stenting de overeenkomst zou wor-den getekend voor Jomed GmbH niet kenbaar was wie als kopende partij zou optreden. Bij gebreke van dit essentiële gegeven kan niet gezegd worden dat United Stenting met Jomed GmbH is overeen-gekomen dat zij het octrooi zou terugkopen voor EUR 3.000.000,00.
*  Daar komt nog bij dat in de term sheet is vermeld dat binnenkort een overeenkomst zal worden getekend waaruit de rechtbank afleidt dat de transactie alleen met een getekende schriftelijke overeenkomst is voltooid. Een schriftelijke overeenkomst getekend door de verkoper en United Stenting als koper is er niet, zodat ook om die reden geoordeeld moet worden dat geen overeenkomst tot stand is gekomen.
*  Nu geen overeenkomst tussen United Stenting en Jomed GmbH tot stand is gekomen, kan de verkoop aan Abbottt dan ook op die grond geen toerekenbare tekortkoming of onrechtmatig handelen opleveren van de curator jegens United Stenting.


Verkoop door curator zonder voorafgaande toestemming geen boedelvordering
*  Conclusie van het vorenstaande is dat de curator door het niet vragen van toestemming voorafgaand aan de verkoop van het octrooi aan Abbott heeft gehandeld in strijd met de contractuele verplichtingen uit de Patent Assignment.
*  Het uitgangspunt van gelijkheid van schuldeisers en het karakter van het toestemmingsvereiste brengen de rechtbank tot het oordeel dat United Stenting haar rechten uit de Patent Assignment, waaronder het toestemmingsvereiste, niet heeft kunnen blijven uitoefenen alsof Jomed niet in staat van faillissement was komen te verkeren.


Geen persoonlijke aansprakelijkheid curator
*  De rechtbank oordeelt dat de curator naar deze maatstaf niet persoonlijk aansprakelijk is voor eventueel door United Stenting geleden schade als gevolg van het achterwege laten van het vragen van toestemming voor de verkoop aan Abbott.


Geen vordering United Stenting
*  Nu de vorderingen van United Stenting op grond van het niet vragen van toestemming niet leiden tot een boedelvordering of een persoonlijke aansprakelijkheid van de curator moet worden beoordeeld of United Stenting schade heeft geleden, en zo ja voor welk bedrag zij alsdan moet worden toegelaten als concurrent crediteur in het faillissement van Jomed.

 

 

IEPT20080611, Rb Amsterdam, United Stenting v Curator & Fondsen