IEPT20080611, Rb Den Bosch, Adobe v Patch Marketing

28-06-2008 Print this page
IEPT20080611, Rb Den Bosch, Adobe v Patch Marketing

AUTEURSRECHT - PROCESRECHT

 

Zekerheid voor proceskosten niet in strijd met Berner Conventie
Verplichting tot zekerheidsstelling doet niet af aan gelijke bescherming voor buitenlandse auteur als voor Nederlandse auteurs
Het standpunt van Adobe c.s. komt erop neer dat aan een Amerikaanse procespartij in een Nederlandse procedure over auteursrechten tegen een Nederlandse procespartij, geen eisen mogen worden gesteld die niet ook aan de Nederlandse procespartij worden gesteld. Voorts zou met het stellen van zekerheid een door de BC niet toegestane formaliteit aan de uitoefening van het auteursrecht worden gesteld.
2.7. De rechtbank volgt het standpunt van Adobe c.s. niet. Het eerste lid van artikel 5 BC staat niet in de weg aan het opleggen van een verplichting tot zekerheidstelling aan een vanuit Nederland bezien buitenlandse auteur. Het gaat erom dat die buitenlandse auteur, waar het zijn auteursrecht betreft, in Nederland dezelfde bescherming geniet als een Nederlandse auteur. Het Nederlands recht maakt op dat punt geen onderscheid naar de nationaliteit van de auteur of het land van oorsprong van het betreffende werk. De verplichting tot zekerheidstelling in het kader van een gerechtelijke procedure doet aan die bescherming niet af.
Verplichting tot zekerheidsstelling niet in strijd met formaliteitenverbod artikel 5 BC
2.8. Voor wat betreft het tweede lid van artikel 5 BC overweegt de rechtbank dat het daarin neergelegde formaliteitenverbod niet zo ver gaat als Adobe c.s. betogen. Het doel van dat verbod is te voorkomen dat aan het auteursrecht afbreuk wordt gedaan doordat niet aan bepaalde formaliteiten is voldaan. De verplichting tot zekerheidstelling is naar het oordeel van de rechtbank niet een dergelijke formaliteit. Immers, er veronderstellenderwijs van uitgaande dat Adobe c.s. in Nederland auteursrechtelijke bescherming genieten, verandert het vereiste van zekerheidstelling daar niets aan. Het auteursrecht vervalt niet, noch wordt het anderszins beperkt wanneer geen zekerheid wordt gesteld.

 

€ 30.600 zekerheid
voor proceskosten en schadevergoeding
Nu er geen overige redenen zijn gesteld of aangevoerd om de incidentele vordering tot het stellen van zekerheid voor de proceskosten en schadevergoeding af te wijzen, zal de rechtbank de incidentele vordering toewijzen.
Adobe c.s. zijn van mening dat Patch het gevorderde bedrag van EUR 15.300,-- voor het stellen van zekerheid niet heeft onderbouwd. De rechtbank verwerpt dit verweer. Tussen partijen is niet in geschil dat de onderhavige kwestie een zaak betreft als bedoeld in artikel 1019h Rv. Op grond van dit artikel kan in zaken betreffende intellectuele eigendom desgevorderd de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. De rechtbank acht het door Patch gestelde bedrag van EUR 15.300, aan werkelijk te maken proceskosten vooralsnog niet onredelijk hoog, gelet op de stand waarin de procedure zich bevindt in de beginfase en de door advocaten gebruikelijk te hanteren uurtarieven. Dit laat uiteraard onverlet dat de rechtbank, indien Adobe c.s. in de hoofdzaak in het ongelijk zouden worden gesteld, de door Patch daadwerkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand aan de hiervoor bedoelde toets van artikel 1019h Rv dient te onderwerpen.
De rechtbank zal Adobe c.s. ieder voor zich veroordelen tot het stellen van zekerheid tot het bedrag van EUR 15.300,--. Het argument van Adobe c.s. dat Patch niet heeft gesteld dat er sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid gaat niet op, nu er in de hoofdzaak nog geen conclusie van antwoord is genomen. Omtrent hoofdelijkheid kán dus ook nog niets gesteld zijn. Adobe c.s. voeren tot slot nog aan dat niet is gesteld of gebleken dat de proceskosten en schadevergoeding EUR 30.600,-- zouden bedragen. Voor zover zij hiermee bedoelen dat er in feite zekerheid wordt gesteld voor laatstgenoemd bedrag, volgt de rechtbank hen daarin niet. Hoewel Adobe c.s. ieder voor zich zekerheid dienen te stellen voor een bedrag van EUR 15.300,--, zal de totale eventueel door Patch uit te winnen zekerheid nooit méér dan dat bedrag kunnen zijn.

 

IEPT20080611, Rb Den Bosch, Adobe v Patch Marketing