IEPT20080623, Rb Den Haag, Friesland Vlees v Staat

24-06-2008 Print this page
IEPT20080623, Rb Den Haag, Friesland Vlees v Staat

PUBLICATIE

 

Onzorgvuldige uitlating Minister
De voorzieningenrechter volgt het betoog dat de niet-ingewijde toehoorder/het grote publiek hoogstwaarschijnlijk zal begrijpen dat het slachthuis te Leeuwarden betrokken is bij de misstanden die de klokkenluider heeft gesignaleerd bij de aanvoer en de slacht van zieke en of gebrekkige runderen die niet verwerkt zouden mogen worden omdat de voedselveiligheid daarmee in het geding komt.
Daarbij dient vooropgesteld te worden dat een minister en derhalve ook deze minister grote invloed en gezag heeft en dat zij zich op een zorgvuldige wijze dient uit te laten. Hetgeen zij naar buiten brengt mag dan ook niet verder gaan dan door de feiten is gerechtvaardigd. Uitlatingen van de minister dienen dan ook aan de hiervoor vermelde norm te voldoen.
Ten aanzien van het door de minister in het interview gestelde betwist eiseres dat de feiten die conclusies rechtvaardigen, althans dat de neutrale toehoorder de onjuiste conclusie uit de uitlatingen van de minister zal trekken dat er zich in het slachthuis van eiseres te Leeuwarden de misstanden voordoen die de klokkenluider heeft aangekaart. Immers: de minister heeft zich desgevraagd in het gewraakte interview laten ontvallen dat zij naar aanleiding van het gesprek met de klokkenluider bij één slachterij te Nederland, en wel die te Leeuwarden, poortcontroles laat uitvoeren.
De voorzieningenrechter volgt het betoog van eiseres dat de niet-ingewijde toehoorder / het grote publiek daaruit hoogstwaarschijnlijk zal begrijpen dat het slachthuis te Leeuwarden betrokken is bij, dan wel verantwoordelijk is voor de misstanden die de klokkenluider heeft gesignaleerd bij de aanvoer alsmede de slacht van zieke en of gebrekkige runderen die niet verwerkt zouden mogen worden omdat de voedselveiligheid daarmee in het geding komt. Immers: het grote publiek is -naar mag worden aangenomen- niet bekend met het feit dat de poortcontrole bij de slachterij uitsluitend het vervoer van de runderen betreft. De minister heeft zulks evenmin duidelijk gemaakt in haar uitlatingen in het gewraakte interview bij Buitenhof. Dit klemt temeer nu de minister uitdrukkelijk de slachterij in Leeuwarden heeft genoemd alwaar de controles zouden gaan plaatsvinden. Daarmee heeft zij -naar voorlopig wordt geoordeeld- ten onrechte de suggestie bij het grote publiek gewekt dat zich in de slachterij te Leeuwarden meergenoemde wantoestanden afspelen en zich dan ook onzorgvuldig uitgedrukt.

 

PROCESRECHT

 

Geen rectificatie
Geen aanleiding voor rectificatie nu de minister vervolgens bij meerdere gelegen uitdrukkelijk anders heeft uitgelaten en benadrukt dat poortcontroles betrekking hebben op het transport van het vee en niet op de gang van zaken in de slachterij van bijvoorbeeld eiseres
De minister heeft zich in daarop volgende interviews, in respectievelijk het Algemeen Dagblad van 6 mei 2008 alsmede in het televisieprogramma van Pauw en Witteman op 9 mei 2008 uitdrukkelijk anders uitgelaten en daarin benadrukt dat poortcontroles betrekking hebben op het transport van het vee en niet op de gang van zaken in de slachterij van bijvoorbeeld eiseres. Ook tijdens de beantwoording van kamervragen heeft de minister zulks op 13 mei 2008 -nogmaals- benadrukt.
3.5. Met het oog op het voorgaande is de voorzieningenrechter dan ook van oordeel dat het in de rede had gelegen indien de minister daags na het gewraakte interview met [Y] in Buitenhof door middel van -bijvoorbeeld- een persbericht had medegedeeld dat zij zich door haar -door de interviewster ontlokte- uitspraak betreffende de poortcontroles bij de slachterij te Leeuwarden onzorgvuldig heeft uitgedrukt en daarmee ten onrechte de onjuiste indruk heeft gewekt dat er zich misstanden zouden voordoen in die slachterij. Hoewel de minister zulks heeft nagelaten, heeft zij wel haar uitspraak dienaangaande in diverse interviews alsmede op een kamervraag uitdrukkelijk hersteld en nader toegelicht. Zo heeft zij enkele malen uitdrukkelijk meegedeeld dat de poortcontroles bij de slachterij de Leeuwarden betrekking hebben op het transport van vee en niet op de gang van zaken in de slachterij.
De voorzieningenrechter ziet dan ook met het oog daarop thans geen aanleiding -meer- om de minister te bevelen tot enige rectificatie over te gaan. Daarbij wordt tevens in aanmerking genomen dat vooralsnog niet voldoende aannemelijk is geworden dat de door eiseres gestelde schade uitsluitend het gevolg is van de gewraakte uitlating van de minister. Immers: het is niet -voldoende- duidelijk geworden wat nu precies de oorzaak is van het niet meer bij eiseres voor de slacht aanbieden van runderen door Friesland Beef. Niet uitgesloten is dat andere oorzaken daarbij een rol spelen. 
Het gevorderde verbod om zich op enigerlei wijze in negatieve zin uit te laten over -de onderneming van- eiseres, haar bestuurders of medewerkers zal als te ruim geformuleerd en te verstrekkend worden afgewezen.

 

IEPT20080623, Rb Den Haag, Friesland Vlees v Staat