IEPT20080624, Hof Arnhem, Openbareverkopen v Internetnotarissen

26-06-2008 Print this page
IEPT20080624, Hof Arnhem, Openbareverkopen v Internetnotarissen

DATABANKENWET

 

Substantiële investeringen
Internetnotarissen heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij voor de verkrijging, de controle en de presentatie van de inhoud van de databank een substantiële investering als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub a Dw heeft gedaan.
Internetnotarissen heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de kernactiviteit van haar onderneming bestaat uit de (commerciële) exploitatie van de website en dat zij zich op geen enkele manier bezig houdt met de uitoefening van het beroep van notaris of het voeren van de praktijk van een notariskantoor.

 

Inbreuk databankenrecht: substantieel deel
Openbareverkopen heeft zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht een substantieel deel van de databank van Internetnotarissen opgevraagd dan wel hergebruikt

Openbareverkopen heeft niet betwist dat zij 131 publicaties van de website van Internetnotarissen op haar website heeft overgenomen zodat, ongeacht de wijze waarop en de vorm waarin een en ander is geschied, sprake is van opvragen dan wel hergebruiken als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub c en d Dw. (…). Internetnotarissen heeft onbetwist gesteld dat zij per maand 150 veilingadvertenties aan haar website toevoegt. Gelet op de omvang van de hiervoor in rechtsoverweging 5.15 vermelde overname door Openbareverkopen van de veilingadvertenties van Internetnotarissen, in verhouding tot de door Internetnotarissen per maand op haar website geplaatste veilingadvertenties en mede gelet op de eerder vermelde omvangrijke investeringen die Internetnotarissen zowel in technisch, financieel en menselijk opzicht met betrekking tot haar databank heeft gepleegd, is het hof van oordeel dat Openbareverkopen zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht een substantieel deel van de databank van Internetnotarissen heeft opgevraagd dan wel heeft hergebruikt.

 

AUTEURSRECHT

 

Rechthebbende auteursrecht op foto's op website
Artikel 8 Aw: vast staat dat Internetnotarissen de foto's op de website als van haar afkomstig openbaar heeft gemaakt
(…) dient Internetnotarissen eveneens als de maker van de foto's te worden beschouwd. Het hof verwijst naar artikel 8 Aw waarin - voor zover hier van belang - is bepaald dat indien een vennootschap een werk als van haar afkomstig openbaar maakt, zonder daarbij enig natuurlijk persoon te vermelden, zij, tenzij bewezen wordt, dat de openbaarmaking onder de bedoelde omstandigheden onrechtmatig was, als de maker van dat werk wordt aangemerkt.

 

Auteursrecht op foto's
Foto's zijn niet een uitsluitend technische, min of meer standaard weergave van het object

 

Geen auteursrecht op objectbeschrijvingen
De objectbeschrijvingen bevatten een zakelijke, zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van het te veilen object, waaronder de vermelding van de locatie, de categorie van het onroerend goed en de kadastrale gegevens.

Geen auteursrecht op bijzondere veilingvoorwaarden
De Notarissen hebben geen, althans weinig, (creatieve) vrijheid hebben bij de formulering van deze voorwaarden.

 

Geen rechthebbende geschriftenbescherming
dat slechts de Notarissen, als opstellers van de objectbeschrijvingen en de bijzondere veilingvoorwaarden, deze bescherming kunnen inroepen en niet Internetnotarissen.

 

Geen cumulatie geschriftenbescherming en databankenrecht
Van belang is dat uitsluitend Internetnotarissen zich als producent van de databank kan beroepen op de in de Databankenwet neergelegde bescherming en niet de Notarissen, zodat in die zin van cumulatie geen sprake is.

Anders dan Openbareverkopen heeft aangevoerd, staat artikel 10 lid 4 Aw, dat - kortweg gezegd - cumulatie van geschriftenbescherming en databankbescherming uitsluit, er niet aan in de weg dat de Notarissen zich beroepen op de in artikel 10 lid 1 sub 1 Aw vermelde geschriftenbescherming. De Notarissen hebben ter gelegenheid van het pleidooi - onbetwist - gesteld dat de door hen ingeroepen geschriftenbescherming geen betrekking heeft op de verzameling van werken, maar op de afzonderlijke elementen daarvan.

 

Notaris geen 'openbare macht' art. 15b Aw
Ten aanzien van executoriale verkoop heeft de notaris een bij uitstek toezichthoudende taak.
De notaris is een bestuursorgaan, te weten een persoon, met enig openbaar gezag bekleed (artikel 1:1 lid 1 sub b van de Algemene Wet bestuursrecht). Dit enkele feit brengt echter niet mee dat de notaris, bij de uitoefening van aan hem op grond van de wet opgedragen werkzaamheden, als behorende tot de openbare macht in de zin van artikel (11 en) 15b Aw dient te worden beschouwd. Dit hangt af van de aard van de door de notaris te verrichten werkzaamheden. Op grond van artikel 514 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) geschiedt de executoriale verkoop van onroerende zaken ten overstaan van een bevoegde notaris. In artikel 516 lid 1 Rv is bepaald dat geen verkoop zal kunnen plaatsvinden dan na verloop van dertig dagen, nadat zij door aanplakking volgens plaatselijk gebruik en door aankondiging in een plaatselijk verspreid dagblad zal zijn bekend gemaakt. Ten aanzien van deze executoriale verkoop heeft de notaris een bij uitstek toezichthoudende taak. De door hem in dat kader te verrichten werkzaamheden en met name de aankondigingen als bedoeld in artikel 516 Rv kunnen niet als een overheidstaak worden aangemerkt. Niet van belang is dat deze aankondigingen in brede kring geschieden. Hiermee zijn vooral de belangen van de executerende en de geëxecuteerde partij gediend. Dit betekent dat niet kan worden aangenomen dat de door de Notarissen opgestelde veilingadvertenties geacht kunnen worden door of vanwege de openbare macht te zijn gemaakt. Het hof verwerpt daarom het beroep van Openbareverkopen op artikel 15b Aw.

 

 

IEPT20080624, Hof Arnhem, Openbareverkopen v Internetnotarissen