IEPT20080625, Rb Den Haag, Sun Company v Sol de Mallorca cs

08-07-2008 Print this page
IEPT20080625, Rb Den Haag, Sun Company v Sol de Mallorca cs

FRANCHISING - LICENTIE

 

Vordering boetes afgewezen
Op grond van het voorgaande zal de vordering van Sun om Sol de Mallorca c.s. te veroordelen tot vergoeding van de door haar geleden schade ter zake van door Sol de Mallorca c.s. verbeurde contractuele boetes, nader op te maken bij staat, worden afgewezen.

 

Vordering licentievergoeding afgewezen
van (stilzwijgende) voortzetting van de samenwerking tussen partijen als licentiegever en licentienemers op basis van die overeenkomsten is geen sprake geweest

Wat daar verder van zij, voorzover ervan dient te worden uitgegaan dat het gebruik van het merk, de handelsnaam en de huisstijl van Sun door Sol de Mallorca c.s. na 31 december 2005 is voortgezet de voorzieningenrechter is in het tussen Sun en Sol de Mallorca gewezen kort geding vonnis van 22 juni 2006 ervan uitgegaan dat bedoeld gebruik tot in april 2006 heeft plaatsgevonden , dan leidt dit naar het oordeel van de rechtbank nog niet tot de conclusie dat Sol de Mallorca c.s. licentiefees zijn verschuldigd. De licentieovereenkomsten zijn immers per 1 januari 2006 beëindigd en uit de stellingen van Sun volgt dat van (stilzwijgende) voortzetting van de samenwerking tussen partijen als licentiegever en licentienemers op basis van die overeenkomsten geen sprake is geweest. De vordering zal derhalve worden afgewezen.

 

Redelijke opzegtermijn van 12 maanden
Een uitloopperiode van twaalf maanden is naar oordeel van de rechtbank bij een overeenkomst als de onderhavige niet als onredelijk aan te merken.
Sol de Mallorca c.s. hebben terecht gesteld, onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 21 juni 1991 inzake Mattel/Borka (NJ 1991, 742), dat bij opzegging van een duurovereenkomst, ondanks een redelijke duur van de opzegtermijn, eisen van redelijkheid en billijkheid kunnen nopen tot toekenning van een schadevergoeding. In dit geval is er evenwel sprake van een door de voorzieningenrechter bij vonnis van 25 mei 2005 nader bepaalde opzeggingstermijn, welke daardoor twaalf maanden is gaan bedragen. Een uitloopperiode van twaalf maanden is naar oordeel van de rechtbank bij een overeenkomst als de onderhavige niet als onredelijk aan te merken. Daarbij dient ook te worden meegewogen om welke investeringen het gaat. Sol de Mallorca c.s. vorderen thans de volledige investering voor haar vestiging te Tilburg. Relevant is echter alleen de investering die is gedaan voor de aansluiting bij de huisstijl. Sol de Mallorca c.s. doen daarvan geen opgave, maar aangenomen moet worden dat dit aanmerkelijk minder is dan het thans gevorderde bedrag. Bij de afweging komt ten slotte gewicht toe aan het overeengekomene tussen partijen in artikel J van de licentieovereenkomst, waarin is bepaald dat bij opzegging geen schadevergoeding is verschuldigd.

 

AUTEURSRECHT

 

Sun geen auteursrechthebbende of gevolmachtigde
Het had op de weg gelegen van Sun gelegen om aan te tonen dat het auteursrecht bij akte aan haar was overgedragen of dat zij een licentie daarop heeft verkregen en dat een en ander ook de volmacht het auteursrecht te handhaven omvatte
Sun erkent dat CB-plan de maker van de programmatuur is en deze voor gebruik voor het concept onder de naam The Sun Company Bruinings Sensatie Studio heeft aangepast. De rechtbank verbindt hieraan de conclusie dat het auteursrecht in beginsel toekomt aan CB-plan. Het had op de weg gelegen van Sun gelegen om aan te tonen dat het auteursrecht bij akte aan haar was overgedragen of dat zij een licentie daarop heeft verkregen en dat een en ander ook de volmacht het auteursrecht te handhaven omvatte. Nu zij dit heeft nagelaten en ook niet heeft aangeboden te bewijzen, behoeft de rechtbank niet meer te bespreken of Sol de Mallorca c.s. na 1 januari 2006 de software zijn blijven gebruiken. Al het op grond van auteursrecht gevorderde dient te worden afgewezen.

 

IEPT20080625, Rb Den Haag, Sun Company v Sol de Mallorca cs