IEPT20080701, Rb Den Haag, Steinway & Sons v Muziekmetropool

09-07-2008 Print this page
IEPT20080701, Rb Den Haag, Steinway & Sons v Muziekmetropool

 

MERKENRECHT

 

Geen gelijke tekens
Steinway Gallery en Steinway Plaza geen aan merken Steinway en Steinway en Sons gelijke tekens
Een teken is gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen. Met inachtneming van deze maatstaf is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de tekens Steinway Gallery en Steinway Plaza niet (vrijwel) identiek zijn aan de merken zoals ingeschreven. De bestanddelen Gallery en Plaza in de door Muziekmetropool gebruikte tekens, vormen geen onderdeel van de (Gemeenschaps)woordmerken STEINWAY en STEINWAY & SONS, zodat niet gezegd kan worden dat er slechts sprake is van onbeduidende verschillen die aan bescherming op de voet van artikel 9 lid 1 sub a GMeVo en artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE niet in de weg staan. Dat geldt niet voor het door Muziekmetropool ook gebruikte teken Steinway & Sons nu dit teken gelijk is aan het woordmerk STEINWAY & SONS als geregistreerd en gebruikt wordt voor dezelfde waren als waarvoor dat merk is ingeschreven. In beginsel kan Muziekmetropool dit merkgebruik dan ook worden ontzegd, zij het dat, zoals hierna, in r.o. 4.13., nog zal blijken, het aan het merk verbonden recht de houder niet toestaat het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

 

Verwarringwekkend overeenstemmende tekens
Steinway Gallery en Steinway Plaza zijn wel met de merken Steinway en Steinway en Sons overeenstemmende tekens

Voorshands wordt geoordeeld dat, indachtig voornoemde maatstaf, de tekens Steinway Gallery en Steinway Plaza zowel auditief, visueel als begripsmatig in hoge mate overeenstemmend zijn met de merken als ingeschreven, nu "Steinway" daarin het dominerende en onderscheidende bestanddeel is. Immers, de bestanddelen Gallery en Plaza zijn vooral beschrijvend van aard. Nu de tekens bovendien worden gebruikt voor waren waarvoor het merk is ingeschreven, te weten piano's, moet voor verwarring bij het in aanmerking komende publiek in de hiervoor bedoelde zin worden gevreesd. Dit geldt te meer nu onvoldoende gemotiveerd is betwist dat de merken van Steinway & Sons bekende merken zijn met een grote onderscheidende kracht.

 

Inbreuk bekend merk Steinway & Sons
Ongerechtvaardigd voordeel trekken uit en verwateringsgevaar voor bekend merk Steinway & Sons
Nu onvoldoende gemotiveerd is betwist dat de merken van Steinway & Sons bekende merken zijn met een grote onderscheidende kracht, is hiermee in beginsel tevens sprake van merkinbreuk op de gronden van artikel 9 lid 1 sub c GMeVo en artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, de derde grondslag van de vorderingen van Steinway & Sons, omdat Muziekmetropool naar voorlopig oordeel ongerechtvaardigd (namelijk, zoals hierna nog zal blijken, de grenzen van refererend merkgebruik
overschrijdend) voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken van Steinway & Sons. Muziekmetropool profiteert immers van de bekendheid van de merken van Steinway & Sons en door haar eigen gebruik bestaat het gevaar dat die merken verwateren.

 

Geen uitputting
Geen uitputting ter zake van gebruik teken Steinway Plaza in reclamecampagne

Dat ligt anders ten aanzien van het gebruik van het teken Steinway Gallery en het nadien (ook) gebruikte, kennelijk naar aanleiding van de door Steinway & Sons geopperde bezwaren teken Steinway Plaza. Naar voorlopig oordeel komt Muziekmetropool voor het gebruik van deze tekens geen beroep op de uitputtingsregel toe omdat Steinway, zoals zij terecht heeft betoogd, een gegronde reden heeft zich tegen het gebruik van haar merken door Muziekmetropool te verzetten.

 

Inbreukmakend gebruik als handelsnaam
Bovendien gebruikt Muziekmetropool, zoals Steinway & Sons evenzeer onweersproken heeft gesteld, de kenmerkende bestanddelen van de merken van Steinway & Sons, te weten STEINWAY, ook ter aanduiding van (een onderdeel van) haar onderneming ('shop-in-shop') als zodanig
.
Het hanteren van dergelijke bestanddelen van de merken ter aanduiding van haar 'shop-in-shop', hetwelk strikt genomen geen gebruik van het merk voor waren oplevert in de zin van de artikelen 9 lid 1 sub b en c GMeVo en artikel 2.20 lid 1 sub b en c BVIE maar ander gebruik in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE, waarop de uitputtingsregel (die beperkt is tot gebruik voor waren), naar voorlopig oordeel naar zijn aard niet van toepassing kan zijn, draagt bij aan bedoelde suggestie van een band van Muziekmetropool met Steinway & Sons.

 

Geen toegestaan refererend merkgebruik
omdat dit niet slechts wordt gebruikt voor zover nodig in het kader van de verdere verhandeling van waren die onder het merk STEINWAY & SONS door of met toestemming van de merkhouder in de Gemeenschap zijn gebracht

Daar komt bij dat het gebruik dat Muziekmetropool van de merken van Steinway & Sons maakt verdergaand refererend merkgebruik is dan is toegestaan, omdat dit niet slechts wordt gebruikt voor zover nodig in het kader van de verdere verhandeling van waren die onder het merk STEINWAY & SONS door of met toestemming van de merkhouder in de Gemeenschap zijn gebracht. Onweersproken is in dit verband dat Muziekmetropool de merken van Steinway & Sons, zoals ook blijkt uit de door Steinway & Sons overgelegde producties (vgl. r.o. 2.7. t/m 2.15.), ook gebruikt voor de promotie van piano's en vleugels van andere merken, waarvan de aanschafprijs, zo is namens Muziekmetropool ter zitting erkend, in sommige gevallen de helft belopen van die van de piano's en vleugels van het merk STEINWAY & SONS. Daarmee tast Muziekmetropool de waarde van het merk aan doordat zij ongerechtvaardigd voordeel trekt uit en afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken van Steinway & Sons.

 

Misleidende reclame
Muziekmetropool heeft de juistheid of volledigheid van die mededelingen in dit geding niet aannemelijk heeft gemaakt

In haar dagvaarding heeft Steinway & Sons bezwaar gemaakt tegen de volgende mededelingen:
(i) Europa's grootste Steinway & Sons collectie (zie r.o. 2.12.)
(ii) De grootste Steinway Collectie van Nederland (zie r.o. 2.10.)
(iii) Steinway & Sons, normaal 49.900 nu 19.500 (zie r.o. 2.7.)
Bij de beoordeling van de vraag of bedoelde mededelingen geoorloofd zijn, wordt vooropgesteld dat op grond van artikel 6:195 BW op Muziekmetropool, als degene die inhoud en inkleding van de mededeling geheel of ten dele heeft bepaald of doen bepalen, de bewijslast rust van de juistheid of volledigheid van de feiten die in de mededelingen zijn vervat of daardoor worden gesuggereerd en waarop het beweerde misleidende karakter van de mededeling berust. Nu Steinway & Sons heeft betwist dat de onder (i) en (ii) bedoelde mededelingen juist zijn, en Muziekmetropool de juistheid of volledigheid van die mededelingen in dit geding
niet aannemelijk heeft gemaakt, is de misleiding naar voorlopig oordeel gegeven. Wat de mededeling onder (iii) betreft, is de voorzieningenrechter voorshands van mening dat die mededeling ten onrechte suggereert dat Muziekmetropool ook nieuwe piano's en vleugels van het merk STEINWAY & SONS verkoopt, dit terwijl, hierover verschillen partijen niet van mening, zulks niet het geval is. Dat, zoals Muziekmetropool ter zitting nog heeft aangevoerd, de in de mededeling genoemde "normaal"prijs van € 49.900,00 ziet op de tweede-hands-prijs en niet op de nieuwwaarde, die volgens Muziekmetropool € 52.000,00 bedraagt, zal de gemiddelde consument, gelet op het geringe verschil tussen nieuwwaarde en tweedehands-prijs, ontgaan, zodat dit aan het misleidende karakter van de mededeling niet afdoet.

 

 

IEPT20080701, Rb Den Haag, Steinway & Sons v Muziekmetropool