IEPT20080703, Hof Amsterdam, Leaseweb v Brein

08-07-2008 Print this page
IEPT20080703, Hof Amsterdam, Leaseweb v Brein

AUTEURSRECHT NABURIGE RECHTEN

 

Indirecte inbreuk
Onrechtmatig handelen door welbewust een faciliterende rol te spelen bij het op grote schaal inbreuk maken op de auteursrechten en/of naburige rechten (mede) van diegenen voor de bescherming van wier belangen Brein in dit geding opkomt.

 

PROCESRECHT

 

Verstrekking NAW-gegevens
voorzieningenrechter heeft de vordering tot verstrekking van de NAW-gegevens terecht toegewezen
Ten aanzien van de vordering tot verstrekking van de NAW-gegevens overweegt het hof het volgende. Tegenover elkaar staan enerzijds het belang van Brein om op te komen tegen de rechtenschending die hier aan de orde is en anderzijds het belang van de houder van Everlasting om (op niet commerciële wijze) op het internet contacten te leggen en gegevens uit te wisselen zonder het risico te lopen dat zijn identiteit tegen zijn wens wordt onthuld door Leaseweb aan wie hij zijn NAW-gegevens heeft verstrekt, alsmede daarnaast of wellicht beter: daartussen het belang van Leaseweb om op basis van adequate gegevens een zorgvuldige beslissing te nemen omtrent het verstrekken van die gegevens, indien dat van haar wordt/kan worden verlangd. Het belang dat Brein zich aantrekt is omvangrijk: het betreft de bescherming van de auteursrechten en naburige rechten van al diegenen wier werken via Everlasting worden verspreid. Het belang van de houder van Everlasting zich tegen het prijsgeven van zijn identiteit te verzetten moet daarvoor wijken. Zonder verstrekking van diens NAW-gegevens kan Everlasting in de praktijk onbeperkt het onrechtmatige handelen voortzetten. Brein heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij binnen redelijke grenzen naar alternatieve wegen heeft gezocht om achter de identiteit van de houder van Everlasting te komen (memorie van antwoord/grieven 92 ev) en voldoende vast staat dat die wegen niet tot het gewenste doel hebben geleid. Er bestaat voorts geen redelijke twijfel dat de gegevens die worden gevraagd leiden tot degene die het onrechtmatige handelen, het faciliteren van de rechtenschending, verricht. Ten aanzien van haar belangen heeft Leaseweb aangevoerd 'dat van Leaseweb niet kan worden verwacht dat zij bij elke summier geformuleerde klacht en waarbij het gaat om bestanden die zich niet op haar servers bevinden gaat uitzoeken of de klacht gegrond is met alle te besteden manuren en kosten van dien' (pleitnota eerste aanleg 28).
Naar het voorlopig oordeel van het hof voldoen de hiervoor genoemde brieven van 6 april 2007 van Brein aan Leaseweb en aan haar advocaat echter aan de eis, dat Brein haar die gegevens verschaft op grond waarvan Leaseweb redelijkerwijs en zonder zodanig uitgebreid onderzoek dat dat in redelijkheid niet van haar kon worden verwacht kon beoordelen of het handelen van de houder van de website inderdaad onrechtmatig was. Daarmee had Brein alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen voldoende gegevens verschaft. Het voorgaande leidt naar het voorlopig oordeel van het hof en behoudens de behandeling van de weren die hierna nog aan de orde komen tot de conclusie dat de voorzieningenrechter de vordering tot verstrekking van de NAWgegevens terecht heeft toegewezen.

 

Proceskosten conform liquidatietarief
Gelet op het feit dat Leaseweb geen duidelijk eigen belang heeft bij de beoordeling van en de keuze tussen de belangen van Brein en Everlasting, zij ook zorgvuldigheid heeft te betrachten jegens Everlasting en het hier gaat om een nog niet duidelijk uitgekristalliseerde materie, verzet de billijkheid bij toepassing van artikel 1019h Rv zich ertegen Leaseweb in meer dan de forfaitaire proceskosten te verwijzen
.

 

 

IEPT20080703, Hof Amsterdam, Leaseweb v Brein