IEPT20080801, Rb Amsterdam, Vastgoedhandelaar v Het Parool

Print this page 03-10-2008
IEPT20080801, Rb Amsterdam, Vastgoedhandelaar v Het Parool

PUBLICATIE

 

Aanduiding 'Israëlische maffia' niet onrechtmatig
voor wat betreft het verleden kan niet zonder meer worden vastgesteld dat het aanduiden van de groep waartoe [eisers] behoort met de term 'maffia' (in voormelde, eerstgenoemde, figuurlijke betekenis), wegens het ontbreken van enige feitelijke basis onrechtmatig jegens [eisers] is

Bedacht moet daarbij echter worden dat het woord 'maffia' in het dagelijkse spraakgebruik steeds vaker wordt gebruikt als een figuurlijke ongunstige aanduiding van een (min of meer besloten) groep mensen die zich bezig houdt met onduidelijke, bedenkelijke, praktijken, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de termen 'bouwmaffia, subsidiemaffia en hormonenmaffia'. De in de Van Dale omschreven betekenis zoals vermeld onder 2 (zie 2.16) sluit daarbij aan. Aan het woord 'maffia' behoeft dus niet, zoals Het Parool c.s. terecht heeft aangevoerd, alleen de oorspronkelijke niet figuurlijke betekenis te worden toegekend, zoals in de combinatie 'Siciliaanse maffia' die direct associaties met moord en doodslag oproept.
Vast staat dat de groep [eiser1], waartoe ook [eisers] behoort, in het verleden betrokken is geweest bij onrechtmatigheden, en/of door het Openbaar Ministerie verdacht werd van het plegen van strafbare feiten. In het kader van het grootscheepse [naam] onderzoek zijn immers de panden van [eisers] doorzocht en zelf heeft hij vermeld al diverse keren de FIOD 'op zijn dak' te hebben gehad (zie 2.5). Ook is sprake van betrokkenheid bij verdenkingen in het kader van de Wet Bibob, zo is onlangs nog bevestigd door een woordvoerder van de gemeente (2.10). De leden van de omvangrijke familie, waarvan [eiser1] deel uitmaakt, zijn allen werkzaam in dezelfde branche, in het kader waarvan genoemde verdenkingen zich hebben voorgedaan. Onder deze omstandigheden kan voor wat betreft het verleden niet zonder meer worden vastgesteld dat het aanduiden van de groep waartoe [eisers] behoort met de term 'maffia' (in voormelde, eerstgenoemde, figuurlijke betekenis), wegens het ontbreken van enige feitelijke basis onrechtmatig jegens [eisers] is.
Dit geldt ook voor de toevoeging 'Israëlische' 'Koosjere' en 'Damrak'.
Niet gesteld of gebleken is dat deze toevoegingen zonder enige grond zouden zijn. Dat dubieuze types op de website Stormfront.nl (een deel van) de gebezigde termen aangrijpen voor het spuien van antisemitische teksten, kan Het Parool c.s. niet worden aangerekend, zij het dat deze omstandigheid wellicht in de toekomst tot terughoudendheid bij het gebruik van sommige kwalificaties zou kunnen nopen.
Voorts is van belang dat de omschrijving "Israëlische' (Koosjere of Damrak) maffia" vooral is gehanteerd als citaat uit het spraakgebruik en dat (onder anderen) [eiser1] diverse malen de gelegenheid heeft gekregen om commentaar te geven op de geuite beschuldigingen aan zijn adres en daarvan ook gebruik heeft gemaakt. Ook in dat opzicht kan het hanteren van aangehaalde termen tot dusver niet als onrechtmatig worden gekenschetst.

 

Voortzetting aanduiding 'maffia' mogelijk onrechtmatig
Onder deze omstandigheden zou voortschrijdend inzicht ertoe kunnen leiden dat het doorgaan met het bezigen van de term 'maffia', met welke toevoeging ook, thans - behoudens nieuwe feiten - ten aanzien van [eisers] niet op zijn plaats zou zijn
.
Van belang is daarbij dat, zoals [eisers] onweersproken heeft gesteld, Het Parool een dagblad is met een aanzienlijke oplage en dat er van mag worden uitgegaan dat de mededelingen van [gedaagde2] als onderzoeksjournalist serieus worden genomen. Nu Het Parool c.s. ter zitting heeft verklaard niet voornemens te zijn om op korte termijn de term 'maffia' weer te gebruiken in relatie tot [eisers]., is een verbod voor de toekomst echter niet gerechtvaardigd, nog daargelaten dat dit slechts bij geheel ongewijzigde omstandigheden aan de orde zou kunnen zijn. Dat Het Parool c.s. [eisers] ook anders dan door het gebruik van de term 'maffia', zou hebben afgeschilderd als zijnde (lid van) een criminele organisatie - zoals uit het petitum en de voorgestelde rectificatietekst zou kunnen worden afgeleid - is verder niet gesteld of gebleken.

 

IEPT20080801, Rb Amsterdam, Vastgoedhandelaar v Het Parool