IEPT20080905, Rb Den Bosch, Vivant v Lemetex

Print this page 06-10-2008
IEPT20080905, Rb Den Bosch, Vivant v Lemetex

AUTEURSRECHT

 

Ontwerp Daylight oorspronkelijk
Bij Vivant's ontwerp van Daylight zijn een aantal niet objectief bepaalde keuzes gemaakt die uiteindelijk hebben geleid tot een ontwerp met een oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de ontwerper draagt.
De in rijen geplaatste min of meer ovale figuren gedrukt op een transparante stof zijn het resultaat van een keuze die niet is bepaald door vereisten van technische of praktische aard. Het ontwerp "Daylight" is dan auteursrechtelijk beschermd.

 

Inbreuk
Lemetex' ontwerp Delphine heeft onvoldoende afwijkende uiterlijke kenmerken van het ontwerp Daylight.
Bij vergelijking van de ontwerpen kan allereerst worden opgemerkt dat beide producten bestaan uit doorzichtig voile met opgedrukte figuren van dezelfde grootte in glitterprint. Hoewel het bewerken van een dergelijke stof in verschillende kleuren en dessins niet nieuw is, lijken in beide gevallen de geprinte figuren min of meer ronde figuren van dezelfde grote in glitterprint veel op elkaar. Het onderscheid tussen de ovalen (Daylight) en spiralen (Delphine) is daarbij onvoldoende in het oog springend en de breedte van de lijnen van de figuren onvoldoende afwijkend om de totaalindruk van het ontwerp Delphine anders te doen zijn dan die van het ontwerp Daylight. Dan is het verspreiden van het ontwerp Delphine auteursrechtelijk een inbreuk op de rechten van Vivant.

 

PROCESRECHT

 

Deel vorderingen afgewezen
Bij deze beperkte schade moeten de navolgende onderdelen van de vordering naast het toewijsbare verspreidingsverbod als voorshands disproportioneel worden verworpen:
2. de recall;
3. vernietiging onder deurwaarderstoezicht;
5. de publieke verontschuldiging;
De navolgende onderdelen van de vordering kunnen niet bij dagvaarding in kort geding worden gevorderd:
4. de conservatoire beslaglegging, die bij verzoekschrift moet worden gevorderd;
7. de veroordeling tot schadevergoeding op te maken bij staat, die geen voorlopige voorziening maar een oordeel ten gronde zou inhouden;
8. de veroordeling tot winstafdracht op te maken bij staat, die eveneens geen voorlopige voorziening maar een oordeel ten gronde zou inhouden.

Redelijke proceskosten
Daarnaast dient een beweerdelijk inbreukmaker die, zoals Lemetex een bewust afwijkend dessin (spiralen in plaats van ovalen) op de markt brengt, niet door een onevenredig en onbillijk procesrisico belemmerd te worden om de vraag of dat afwijkend dessin al dan niet een inbreuk oplevert, aan de rechter te kunnen voorleggen.
Met betrekking tot de gevorderde volledige kostenveroordeling en de kostenstaat van de raadsman van Vivant wordt overwogen:  Lemetex zal als de voor het grootste gedeelte in het ongelijk gestelde partij in de volledige proceskosten worden veroordeeld, doch uitsluitend voor zover die geacht kunnen worden betrekking te hebben op onderdeel 1 van de vordering en betrekking hebben op werkzaamheden na de ontdekking in december 2007 van het verschijnen op de markt van Lemetex' product "Delphine".
Daarnaast dient een beweerdelijk inbreukmaker die, zoals Lemetex een bewust afwijkend dessin (spiralen in plaats van ovalen) op de markt brengt, niet door een onevenredig en onbillijk procesrisico belemmerd te worden om de vraag of dat afwijkend dessin al dan niet een inbreuk oplevert, aan de rechter te kunnen voorleggen. Veel meer dan het aan de rechter voorleggen van de beide dessins teneinde dat oordeel te geven, is er in deze zaak niet voorgevallen. In die zin is het een nogal recht-door-zee auteursrechtelijke zaak.
€ 2.850 redelijk
4.9.3.  Over de kostenstaat valt nog op te merken:
Overleg met een Octrooibureau en met een Merkenbureau heeft niets met deze auteursrechtelijke zaak van doen. Het besteden van 492 minuten aan het opstellen van de dagvaarding, van daarenboven 180 minuten "opstellen processtukken" en daarnaast nog eens 208 uur ongespecificeerde "dossierstudie" is gezien de voorshands gebleken omvang van de inbreuk en de aard van dit geding buitenproportioneel.
Gelet op een en ander acht de rechter bij het opgegeven uurtarief van € 190,00 een kostenveroordeling van:
Vooroverleg en studie  2 uur    € 380,00
Diverse correspondentie  3 uur    € 570,00
Dagvaarding    6 uur    € 1.140,00
Behandeling zitting    4 uur    € 760,00
Totaal          € 2.850,00
redelijk en evenredig.

 

IEPT20080905, Rb Den Bosch, Vivant v Lemetex