IEPT20080911, Rb Den Haag, Sifam v Jewlal

Print this page 22-09-2008
IEPT20080911, Rb Den Haag, Sifam v Jewlal

AUTEURSRECHT - IPR

 

Filmproducent
Naar Nederlands recht en recht van India is Glamour Entertainment de producent:  de natuurlijke of rechtspersoon is die verantwoordelijk is voor de totstandkoming van het filmwerk met het oog op de exploitatie daarvan

De nu te beantwoorden vraag is bij welke natuurlijke of rechtperso(o)n(en) wat betreft de filmtitel APNE de primaire aan het auteursrecht verbonden exploitatierechten ligt of liggen. Naar Nederlands recht (artikel 45 a lid 3 Aw) geldt in dit verband dat de producent de natuurlijke of rechtspersoon is die verantwoordelijk is voor de totstandkoming van het filmwerk met het oog op de exploitatie daarvan. Kennelijk is dat naar het recht van India niet anders. De India Copyright Act 1957 bepaalt onder artikel 2 d onder V dat author means, in relation to a cinematograph or sound recording the producer en onder article 2 uu dat 'producer', in relation to a cinematograph or sound recording, means a person who takes the initiative and responsibility for making the work.
4.14. Naar voorlopig oordeel is wat betreft het filmwerk APNE Glamour Entertainment op grond van de vermeldingen in het filmwerk zelf als de producent aan te merken.

 

Geen coproducent op grond van vermelding in schedule bij overeenkomst
schedule bij overeenkomst heeft geen ander betekenis dan een omschrijving van het filmwerk waar de overeenkomst op ziet.
In een schedule bij deze overeenkomst wordt het filmwerk waar de overeenkomst op ziet, op de volgende wijze omschreven: (…). Jewlal leidt hieruit af dat Prime Focus co-producent is naast Glamour Entertainment en daarom had moeten meewerken aan de overdracht van het distributierecht aan Shemaroo. De voorzieningen rechter gaat er voorshands evenwel vanuit dan dat het schedule geen ander betekenis heeft dan een omschrijving van het filmwerk waar de overeenkomst op ziet. Tussen partijen is onbetwist dat dat het filmwerk APNE is. De vermelding van Prime Focus als Company / Firm / Banner naast Glamour Entertainment heeft dan ook niet de betekenis dat Prime Focus als co-producent moet worden aangemerkt.

 

Ongeautoriseerde kopieën
Naar voorlopig oordeel is de lezing van de herkomst welke Jewlal opgeeft van de door hem aangeboden dvd niet aannemelijk.
Indien deze van TTE afkomstig zou zijn had het op de weg van Jewlal gelegen de facturen over te leggen waaruit de gestelde levering blijkt. De thans overgelegde facturen doen niet ter zake. Jewlal heeft ook niet betwist de als productie 19 door Sifam overgelegde verklaring van 30 augustus 2008 van Shemaroo Entertainment (hierboven geciteerd onder 4.19). Jewlal heeft dan ook onverklaard gelaten waarom op de door hem aangeboden dvd, welke volgens hem via TTE van Shemaroo afkomstig zou zijn, geen enkele verwijzing naar Shemaroo toont. Voorshands moet de door Jewlal aangeboden dvd dan ook als een ongeautoriseerde kopie worden aangemerkt.

 

PROCESRECHT

 

Ontvankelijkheid
De onderhavige zaak betreft een ander feitencomplex dan de eerdere procedure.

Inzet van de eerdere procedure was ook de filmtitel APNE, maar in die eerdere procedure werd Jewlal geen inbreuk met betrekking tot die film verweten. Het verwijt betrof zijn medegedaagden. Eerst ruim nadat in de eerdere procedure door de voorzieningenrechter op 31 oktober 2007 vonnis was gewezen heeft Sifam op 23 mei 2008, na het doen van een testaankoop in de winkel van Jewlal, vastgesteld dat Jewlal de filmtitel APNE aanbiedt in haar winkel en op haar website en dit was de aanleiding voor de huidige procedure

 

IEPT20080911, Rb Den Haag, Sifam v Jewlal