IEPT20080922, Rb Groningen, Ozmag v Zechstein Minerals

Print this page 26-09-2008
IEPT20080922, Rb Groningen, Ozmag v Zechstein Minerals

MERKENRECHT

 

Inbreuk
Tussen partijen is in confesso dat het door Ozmag gedeponeerde beeldmerk en het thans door Zechstein Minerals gebruikte beeldmerk vrijwel identiek zijn en bovendien worden gebruikt voor dezelfde soort waren, zodat gevaar van associatie bestaat.
Om die reden kan Ozmag, als merkhouder, in beginsel tegen het gebruik van het beeldmerk door Zechstein Minerals optreden en dit gebruik doen verbieden.

 

Depot te kwader trouw
Nu enerzijds vast staat dat het beeldmerk door Zechsal Medical - in combinatie met het voor haar gedeponeerde woordmerk- reeds sedert 2006 met medeweten van [X] werd gebruikt, terwijl anderzijds de door Ozmag gestelde eigendomsaanspraken in het kader van dit kort geding niet zijn komen vast te staan
De voorzieningenrechter acht, voorshands oordelend, de stellingen van Zechstein Minerals beter gedocumenteerd, consistenter - ook beter in de tijd te plaatsen - en mitsdien betrouwbaarder dan het uiterst summier onderbouwde relaas van Ozmag dat het logo in 2006 in opdracht van en voor [X] is ontworpen. Daartoe is immers slechts een enkele factuur van [B]van een jaar later, te weten 6 juli 2007, overgelegd. Het verweer ter zitting dat [B]wel vaker pas na ruim een jaar een factuur voor verrichte werkzaamheden verstuurde, acht de voorzieningenrechter weinig overtuigend. Ook het feit dat Transaeduca in 2006 nog niet bestond, terwijl bij dagvaarding is gesteld dat deze onderneming, nadat het beeldmerk in haar opdracht was ontworpen, Zechsal Medical de gebruiksrechten heeft verleend om dit beeldmerk te combineren met het woordmerk van Zechsal, komt de voorzieningenrechter in het licht van het voorgaande weinig geloofwaardig voor, te meer daar geen enkel schriftelijk stuk ter onderbouwing van deze stelling is overgelegd. Daaraan draagt zeker niet bij het feit dat [X] de echtgenote is van - de inmiddels met [Y] gebrouilleerde - [K], de directeur van Zechsal Medical. Nu enerzijds vast staat dat het beeldmerk door Zechsal Medical-in combinatie met het voor haar gedeponeerde woordmerk- reeds sedert 2006 met medeweten van [X] werd gebruikt, terwijl anderzijds de door Ozmag gestelde eigendomsaanspraken in het kader van dit kort geding niet zijn komen vast te staat, gaat de voorzieningenrechter, alle omstandigheden in aanmerking nemend, voorshands oordelend uit van voorgebruik van het beeldmerk door Zechsal Medical, zodat het depot van hetzelfde beeldmerk op 1 april 2008 door Ozmag, hiervan op de hoogte zijnde, te kwader trouw is verricht.

 

 

IEPT20080922, Rb Groningen, Ozmag v Zechstein Minerals