IEPT20081118, Hof Den Haag, Paralegal v Het Juridisch Loket

21-11-2008 Print this page
IEPT20081118, Hof Den Haag, Paralegal v Het Juridisch Loket

HANDELSNAAMRECHT

 

Onderneming
*  Naar het voorlopige oordeel van het hof moet het arrest van de Hoge Raad aldus worden uitgelegd dat het oogmerk om materieel voordeel te behalen bij de onderneming zelf aanwezig moet zijn.
*   HJL beroept zich nog op het arrest van dit hof van 22 november 2001, BIE 2003, 33, maar het hof kan daarin geen steun voor haar standpunt vinden. In dat geval ging het, anders dan in het geval van HJL, om een stichting die zich bezighield met het verrichten van diensten tegen betaling en bestond een aantal soortgelijke organisaties, waarmee die stichting concurreerde. Naar het voorlopige oordeel van het hof kan HJL dus niet worden aangemerkt als een onderneming in de zin van de Handelsnaamwet. Grief II is gegrond

 

ONGEOORLOOFDE CONCURRENTIE

 

Wetenschap Paralegal
*  Naar het voorlopig oordeel van het hof volgt hieruit dat Paralegal wist, althans had kunnen en moeten weten dat de nog te hervormen bureaus voor rechtshulp en/of de daartoe op te richten stichting de naam 'juridisch loket' zouden krijgen

 

Gevaar voor verwarring
*  In aanmerking genomen dat de handels- en domeinnaam van Paralegal juridischloket.info -  slechts in geringe mate afwijkt van de naam van HJL en dat Paralegal en HJL zich beide bezighouden met het geven van juridisch advies, is het hof voorshands van oordeel dat voor het publiek wel degelijk gevaar voor verwarring tussen HJL en Paralegal is te duchten.

 

PROCESRECHT

 

Proceskosten
*  Nu de vordering (slechts) toewijsbaar is op grond van onrechtmatige daad en niet op grond van artikel 5 Hnw., is artikel 1019h Rv niet van toepassing.

 

IEPT20081118, Hof Den Haag, Paralegal v Het Juridisch Loket