IEPT20100112, Hof Den Bosch, C More v MyP2P

18-01-2010 Print this page
IEPT20100112, Hof Den Bosch, C More v MyP2P

AUTEURSRECHT - NABURIGE RECHTEN

 

[via: Susan Kaak - Ventoux]

 

Geen tot C More herleidbare hyperlinks naar “overige competities”
• niet met een mate van zekerheid die voor toewijzing van een vordering in kort geding vereist is, vast is komen te staan dat op de website van MyP2P hyperlinks voorkomen die verwijzen naar deze "overige sportcompetities" en tot uitzendingen van C More te herleiden zijn.

 

Tot C More herleidbare hyperlinks naar Scandinavische competities
• Voldoende aannemelijk is geworden dat op de website van MyP2P hyperlinks voorkomen die verwijzen naar uitzendingen van Allsvenskan-, Elitserien- en SM-Liiga-wedstrijden, waaronder ook Allsvenskan-, Elitserien- en SM-Liiga-wedstrijden welke door C More zijn uitgezonden.

Nederland recht toepasselijk op inbreuk
• Waar de stellingen van C More echter impliceren dat de openbaarmaking waarvan volgens C More sprake is in of vanuit Nederland plaats vindt, merkt het hof de Nederlandse wet als de lex protectionis aan.

Toepasselijk recht rechthebbende
• Art. 14bis lid 2 BC dient naar 's hofs oordeel primair aldus te worden opgevat dat deze betrekking heeft op de bijzondere facetten welke kleven aan het karakter van een film als auteursrechtelijk te beschermen werk.
• dat de vraag wie auteursrechthebbende is aan de hand van de lex originis beantwoord dient te worden, tenzij het gaat om aspecten welke typisch samenhangen met de aard van een filmwerk.
De kwestie welke art. 8 Aw. regelt behoort daartoe niet.
Dat het Zweedse of Finse recht een zelfde bepaling als art. 8 Aw. zouden kennen is door C More niet aangevoerd.

 

Opnamen sportwedstrijd “filmwerk”
• Bij een opname van sportwedstrijden komen sommige aspecten van wat gebruikelijk als "film" wordt beschouwd minder sterk aan de orde  een vastgesteld scenario is er meestal niet, en de spelers volgen als het goed is niet de aanwijzingen van de regisseur van de opname, doch van hun trainer  doch desondanks voldoet een opname van een sportwedstrijd aan de definitie van "filmwerk"

Auteursrechten C More inzake Scandinavische competities ?
• C More kan niet als maakster/werkgeefster van de makers c.q. als degene aan wie het auteursrecht is overgedragen c.q. als gemachtigde van degene die tot het auteursrecht gerechtigd is optreden tegen MyP2P in verband met eventuele inbreuken in verband met het opnemen van hyperlinks naar live uitzendingen met betrekking tot Elitserien en/of SM-Liiga.
• C More kan wel optreden tegen MyP2P als gemachtigde van de rechthebbende tegen eventuele inbreuken of eventuele onrechtmatige handelingen in verband met het opnemen van hyperlinks naar live uitzendingen met betrekking tot Allsvenskan.

 

Handhavingsrechten filmproducent?
• dat in dit specifieke geval C More de bevoegdheid om op te treden tegen de beweerdelijk door MyP2P gepleegde inbreuk (of tegen het onrechtmatig handelen van MyP2P) niet kan ontlenen aan haar hoedanigheid van filmproducent.

 

Auteursrechtrechthebbende op commentaren
• C More kan optreden als auteursrechthebbende voor zover het betreft commentaren of voor- en na-beschouwingen betreffende de Scandinavische sportcompetities tegen inbreuken of onrechtmatige handelingen welke besloten liggen in het opnemen van hyperlinks die verwijzen naar die competities.

 

C More omroeporganisatie
• C More kan optreden in haar hoedanigheid van omroeporganisatie als bedoeld in de WNR


Geen openbaarmaking MyP2P
• Naar het oordeel van het hof kunnen de handelingen van MyP2P niet worden aangemerkt als openbaarmaking.

ONGEOORLOOFDE CONCURRENTIE

 

Onrechtmatig faciliteren verspreiden Scandinavische sportcompetities
• MyP2P heeft onrechtmatig gehandeld jegens C More (althans jegens degenen namens wie C More gemachtigd is op te treden) door structureel en systematisch te faciliteren dat materiaal waarop C More (althans derden namens wie C More gemachtigd is op te treden) auteursrechten of naburige rechten had, meer in het bijzonder betreffende uitzendingen van de Scandinavische sportcompetities, in een peer to peer netwerk werd verspreid.

 

PROCESRECHT

 

Spoedeisend belang bij complexe zaak
• In zoverre heeft C More er een spoedeisend belang bij dat die eventuele inbreuk/dat eventuele onrechtmatig handelen zo snel mogelijk stopt. Niet ontkend kan worden dat de zaak complex van aard is, zowel feitelijk als juridisch. Dat staat evenwel aan een behandeling in kort geding niet in de weg. De aard van een kort geding brengt een belangenafweging met zich mee.


IEPT20100112, Hof Den Bosch, C More v MyP2P