Beheerder internetforum aansprakelijk voor auteursrechtinbreuk

18-01-2013 Print this page
IEPT20130116, Rb Den Haag, Dijkstra v Brandweerforum
(Met dank aan Kitty van Boven, i-ee)

€ 5.750 schadevergoeding (o.g.v. artikel 6:97 BW € 50 per foto, vermeerderd met € 50 per foto zonder naamsvermelding). Geen vrijstelling ex 6:196c lid 4 BW. Geen beroep op beeldcitaatrecht ex art. 15a Aw: onvoldoende onderbouwd dat foto’s functioneel van aard zijn.

AUTEURSRECHT

F alleen verantwoordelijk en aansprakelijk voor Brandforum gedurende zijn beheerperiode
• Het onderbrengen van het Brandweerforum in een stichting die daarmee “alle rechten en verplichtingen” van F heeft overgenomen, leidt er niet – zonder meer – toe dat F niet langer verantwoordelijk en aansprakelijk jegens A c.s. is voor zijn handelen met betrekking tot het Brandweerforum in de periode gelegen vóór de overname door de stichting. F is echter alleen verantwoordelijk en aansprakelijk te houden voor het Brandweerforum gedurende de periode dat hij het forum zelf beheerde.

Gedaagde als beheerder van forum aansprakelijk voor auteursrechtinbreuk
• Dat hij de foto’s niet zelf op het Brandweerforum heeft geplaatst doet daaraan niet af. Uit hetgeen door partijen naar voren is gebracht, volgt dat F als de beheerder van de website in ieder geval in de periode tot 25 november 2011 bepaalde wat er op de website gebeurde, en in dat verband voor (forum)regels zorgde en de (global) moderators aanstuurde. Dat hij veel van de praktische uitvoering aan de (gobal) moderators en de forumleden overliet, doet niet af aan de omstandigheid dat hij als beheerder uiteindelijk degene was die bijvoorbeeld over toe- of afwijzen van klachten oordeelde of over het al dan niet uitsluiten van forumleden. In die zin kan hem dan ook als organisator van het forum de inbreuk op auteursrechten op het forum worden aangerekend.

Geen beroep op citaatrecht ex art. 15a Aw: onvoldoende onderbouwd dat foto’s functioneel van aard zijn
• Er valt daarom niet zonder meer te begrijpen dat de foto’s ondergeschikt zijn aan de (con)tekst en het citeren gerechtvaardigd is in het licht van het te bereiken doel. Aangezien met betrekking tot de context waarin de desbetreffende foto’s zijn geplaatst geen onderbouwing is gegeven, kan ook niet worden vastgesteld dat het om gebruik gaat in het kader van een aankondiging, beoordeling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling of voor een uiting met een vergelijkbaar doel. F’s beroep op een citaatrecht wordt daarom als onvoldoende concreet onderbouwd afgewezen.

Geen vrijstelling ex 6:196c lid 4 BW:
• gedaagde heeft zich niet beperkt tot neutrale levering van een dienst m.b.v. louter technische en automatische verwerking van de gegevens die hem door zijn klanten zijn verstrekt, maar heeft als beheerder een actieve rol gezocht waardoor hij kennis heeft van of controle heeft over die gegevens. Bovendien zijn de foto’s niet prompt verwijderd na herhaald klagen door eiser.

€ 5.750 schadevergoeding (o.g.v. artikel 6:97 BW € 50 per foto, vermeerderd met € 50 per foto zonder naamsvermelding)
• eiser heeft onvoldoende onderbouwd dat zij een licentievergoeding conform richtprijzen Nederlandse Fotografen Federatie had kunnen bedingen, nu onweersproken is dat het gaat om een niet commerciële website, die voornamelijk wordt bezocht door een beperkte, min of meer vaste groep van (semi)professioneel geïnteresseerden, die elkaar op branden en vergelijkbare incidenten attendeert en daarover discussieert. De desbetreffende foto’s waren ook al eerder rechtmatig openbaar gemaakt en zijn inmiddels van het forum verwijderd.

IEPT20130116, Rb Den Haag, Dijkstra v Brandweerforum