Mededeling aan publiek kan ook wederdoorgifte via internetstream omvatten

07-03-2013 Print this page
IEPT20130307, HvJEU, ITV v TvCatchup

"Mededeling aan het publiek" in de zin van artikel 3(1) Auteursrechtrichtlijn omvat ook een wederdoorgifte van werken die zijn opgenomen in een via zendmasten uitgezonden televisie-uitzending door een ander organisatie dan de oorspronkelijke omroeporganisatie door middel van een internetstream die ter beschikking wordt gesteld aan haar abonnees, hoewel deze abonnees zich in het ontvangstgebied van deze via zendmasten uitgezonden televisie-uitzending bevinden en gerechtigd zijn om deze uitzending op een televisieontvanger te ontvangen.  

AUTEURSRECHT

Het verzoek om een prejudiciële beslissing in deze procedure betreft de uitlegging van het begrip ‘mededeling aan  publiek’ van artikel 3(1) van de Auteursrechtrichtlijn. Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen ITV en TVCatchup (TVC) over de uitzending van TVC via internet en nagenoeg in real time van de door ITV uitgezonden televisie-uitzendingen. Aan de orde is of een organisatie als TVC een “mededeling aan het publiek” doet, wanneer zij, zich volledig bewust van de gevolgen van haar handelingen en met het doel om een publiek voor haar eigen doorgiften en reclame aan te trekken, op internet televisieprogramma’s uitzendt voor leden van het publiek die recht zouden hebben gehad op toegang tot het oorspronkelijke omroepsignaal, wanneer zij thuis op hun eigen televisietoestellen of draagbare computers deze programma’s zouden hebben bekeken.

Het Hof oordeelt dat de wederdoorgifte door TVC als een "mededeling aan het publiek" in de zin van artikel 3(1) Auteursrechtrichtlijn moet worden beschouwd. Het Hof overweegt dat het recht van de auteur van mededeling van werken aan het publiek zich uitstrekt tot elke doorgifte of wederdoorgifte van een werk aan niet op de plaats van oorsprong van de mededeling aanwezige publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van uitzending. Bovendien volgt uit artikel 3(3) Auteursrichtlijn dat de toestemming om de beschermde werken in een mededeling aan het publiek op te nemen het recht om andere mededelingen van deze werken aan het publiek toe te staan of te verbieden niet uitput. Indien een bepaald werk meermaals wordt gebruikt, zal elke doorgifte of wederdoorgifte van een werk waarbij een specifieke technische werkwijze wordt gebruikt in beginsel individueel door de auteur moeten worden toegestaan.

Aangezien een beschikbaarstelling van de werken via wederdoorgifte op internet van een via zendmasten uitgezonden televisie-uitzending gebeurt volgens een specifieke technische werkwijze die verschilt van de werkwijze voor de oorspronkelijke medededeling, moet zij worden beschouwd als een “mededeling” die niet zonder toestemming van de auteurs van de wederdoorgegeven werken kan gebeuren. Er is geen sprake van een louter technisch middel: de interventie van TVC heeft niet tot doel de kwaliteit van de ontvangst van de doorgifte door ITV te behouden of verhogen.

Verder richt de wederdoorgifte van de werken via internet zich tot alle personen die in het Verenigd Koninkrijk wonen, over een internetverbindeing beschikken en beweren dat zij over een kijkvergunning beschikken. De wederdoorgifte ziet dus op een onbepaald aantal potentiële kijkers en de beschermde werken worden derhalve daadwerkelijk aan een “publiek” medegedeeld.

Voor een wederdoorgifte als in het geding is overigens niet van belang of deze wordt gefinancierd door reclame en dus een winstoogmerk heeft of dat deze gebeurt door een organisatie die rechtstreeks concurreert met de oorspronkelijke omroeporganisatie.

IEPT20130307, Hof van Justitie EU, ITV v TVCatchup