Van Caem wordt toegelaten als gevoegde partij in procedure tussen Bacardi en Mevi

Print this page 17-05-2013
IEPT20130514, Hof Den Haag, Van Caem - Mevi v Bacardi
(Met dank aan Jesse Hofhuis, Hofhuis Alkema Groen)

Van Caem wordt toegelaten als gevoegde partij aan de zijde van Mevi in tweetal procedures tussen Bacardi en Mevi. De enkele omstandigheid dat de door Van Caem bij Mevi opgeslagen flessen zijn getroffen door het nog steeds daarop rustende beslag, brengt al mee dat Van Caem een belang heeft bij de uitkomst van deze procedures en dus bij voeging.

MERKENRECHT - PROCESRECHT

Voegingsincident. Vervolg op IEPT20121030, waarin het hof heeft aangekondigd prejudiciële vragen te stellen aan het HvJEU. Deze vragen zien erop of en onder welke omstandigheden het plaatsen van niet-EER merkgoederen onder een accijnsschorsingsregeling kwalificeert als merkinbreuk. Van Caem heeft gesteld dat zij belang bij voeging in de zin van artikel 217 Rv heeft omdat door Van Caem bij Mevi opgeslagen Bacardi-producten zijn getroffen door een op verzoek van Bacardi gelegd beslag.

De vordering tot voeging wordt toegewezen, nu het hof van oordeel is dat de enkele omstandigheid dat de door Van Caem bij Mevi opgeslagen flessen zijn getroffen door het daar nog steeds op rustende beslag, al meebrengt dat Van Caem een belang heeft bij de uitkomst van deze procedures en dus bij voeging. Deze flessen hebben een T1-status of een AGP/AGD-status, terwijl in de betreffende gevoegde zaken aan de orde is of ten aanzien van flessen met één van beide statussen sprake is van (dreigende) merkinbreuk. Indien deze vragen ontkennend worden beantwoord, is er geen sprake van merkinbreuk en is het beslag in beginsel onrechtmatig gelegd en komen de vorderingen tot afgifte van en het geven van opgaven met betrekking tot de flessen van Van Caem niet voor toewijzing in aanmerking.

Ook het door Van Caem gestelde belang afgifte van flessen van Van Caem te voorkomen, kan op zichzelf als een belang in de zin van artikel 217 Rv worden aangemerkt. “Het hof is voorts van oordeel dat het belang van Van Caem bij de voeging [...] zwaarder weegt dan de door Bacardi en Mevi aangevoerde belangen bij afwijzing. Naar het oordeel van het hof weegt het belang van Van Caem zwaar nu het gaat om aan haar toekomende zaken waarop beslag gelegd is en waarover wordt beslist in een procedure waarbij zij geen partij is. Daartegenover staat het belang van Bacardi en Mevi dat voortvarend wordt geprocedeerd en geen verdere vertraging optreedt, maar dat weegt minder zwaar nu al aanzienlijke vertraging is opgetreden doordat partijen zelf, met name in zaak 1 niet erg voortvarend hebben geprocedeerd; [...]. Gelet daarop leidt deze interventie niet tot onaanvaardbare verdere vertraging.”

De zaak wordt naar de rol verwezen teneinde Van Caem in de gelegenheid te stellen haar standpunt en belang als gevoegde partij nader uiteen te zetten.

IEPT20130514, Hof Den Haag, Mevi v Bacardi

(kopie origineel arrest) (ECLI-versie)