Ecatel is tussenpersoon wiens hostingdiensten worden gebruikt voor auteursrechtinbreuk

Print this page 06-11-2013
IEPT20131101, Rb Den Haag, Eksmo v Ecatel

Geen auteursrechtinbreuk door hostingprovider Ecatel: maakt immers zelf geen beschermde werken openbaar, noch verveelvoudigt zij die werken. Ecatel is wel een tussenpersoon in zin van artikel 26d Aw, wiens hostingdiensten worden gebruikt om inbreuk te maken op auteursrechten van Eksmo, en wordt bevolen betreffende websites "lib.rus.ec" en "coollib.net" te blokkeren en geblokkeerd te houden. Geen beroep op artikel 6:196c(4) BW, nu niet gesproken kan worden van prompt handelen door Ecatel.  

AUTEURSRECHT

Eksmo, een Russische uitgeverij, heeft geconstateerd dat via websites onder de domeinnamen lib.rus.ec en coollib.net digitale kopieën van een groot aantal boeken worden aangeboden, waaronder werken van auteurs met wie Eksmo overeenkomsten heeft gesloten met betrekking tot de auteursrechten. Y is verantwoordelijk voor deze websites, die worden gehost door hostingprovider Ecatel. Eksmo vordert dat Ecatel wordt bevolen iedere inbreuk op haar auteursrechten te staken en de toegang te blokkeren tot websites waarop naar mening van Eksmo informatie met een onrechtmatig karakter wordt aangeboden.

Hoewel de websites waartegen de vorderingen van Eksmo zich richten niet meer door Ecatel worden gehost, is mede gelet op de discussie die sinds januari 2013 tussen partijen is gevoerd en het feit dat Ecatel geen onthoudingsverklaring met boetebeding wil geven, sprake van een voortdurende dreiging van inbreuk dan wel onrechtmatig handelen. Eksmo heeft dan ook spoedeisend belang bij haar vorderingen.

De aangetroffen kopieën betreffen werken die volgens de Berner Conventie in Nederland worden beschermd onder de Auteurswet. Onweersproken is dat sprake is van inbreuk door Y op de auteursrechten van Eksmo door het via internet op de desbetreffende websites beschikbaar maken van e-books. De handelingen van Ecatel zijn echter niet aan te merken als inbreuken: Ecatel maakt immers zelf geen beschermde werken openbaar, noch verveelvoudigt zij die werken. Wel moet Ecatel worden aangemerkt als tussenpersoon wiens (hosting)diensten worden gebruikt voor de hiervoor vastgestelde inbreuken als bedoeld in artikel 26d Aw. Ecatel kan in beginsel worden bevolen om die diensten te staken.

Dat Ecatel niet zelf informatie openbaar maakt, maar slechts optreedt als hosting provider is daarbij alleen van belang in verband met een mogelijke uitzondering van aansprakelijkheid. Ecatel kan echter geen succesvol beroep doen op artikel 6:196c(4) BW, nu niet gesproken kan worden van prompt handelen door Ecatel: er is veel tijd verstreken tussen de eerste melding van Eksmo (januari/februari 2013) en het ontoegankelijk maken van de websites door Ecatel in augustus 2013. Ecatel wordt derhalve bevolen de websites “lib.rus.ec” en/of “coollib.net” te blokkeren en geblokkeerd te houden.

IEPT20131101, Rb Den Haag, Eksmo v Ecatel